Üldinfo

Koolitus toimus:
25.02.2021
Hind:

Liitu uudiskirjaga
kõik koolitused
1939 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind 1639€ + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.hange_ehitus

Arenguprogramm on hinnatud EEL’i kutsekomisjoni poolt ja annab kokku 36,3 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Salvestatud koolituse video ostu korral on võimalik seda järele vaadata 14 päeva alates lingi saamise hetkest. Link saadetakse peale arve tasumist.

Ehitusinseneri arenguprogramm

Väljakutseid tulvil inseneritöö eeldab täna rohkem kui kunagi varem analüüsivõimet, täpsust, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, kohanemisvõimet ning suhtlemis-, juhtimis- ja koostöövalmidust.

Keskmisest vastutusrikkama ametiga käib kaasas pidev täiendõpe efektiivsuse tõstmiseks ning kvalifikatsiooni säilitamiseks. Lisaks erialastele teadmistele oodatakse ehitusinsenerilt head suhtlemisoskust, kiiret ja läbimõeldud tegutsemist erinevate olukordade lahendamisel ning ehitusvaldkonda reguleerivate seaduste ja normide tundmist.

Ehitusinseneri arenguprogramm on spetsiifiliste erialaste teadmiste ja inimeste juhtimisele suunatud täiendõpe.
Eesmärk on täiendada ehitusinseneride teadmisi ja oskusi vastavalt ehitusinseneri kutsestandardis (6,7,8) kirjeldatud kompetentsusnõuetele

Programmi sisukaid ja mitmekülgseid õppepäevi viivad läbi oma ala tipptegijad ja väärtusliku kogemuspagasiga praktikud: Erki Soekov, Alar TiimlaTiit Valm, Ardon Kaerma, Kristjan Tamm, Henn Sarv, Martin Sillaots, Taavi Liiv ja Olavi-Jüri Luik.

Programmi teemad jagunevad 10-le õppepäevale.

Programmi läbinu teab muuhulgas:

 • Kuidas ületada peamisi väljakutseid inimeste juhtimises ja pidada tulemuslikke läbirääkimisi
 • Ehitise eelarvestamise erinevaid meetodeid, kuidas liigitada ehituskulusid ja efektiivselt arvutada ehitusmahtusid
 • Ehituslepingutes kasutatavatest normidest ja standartidest ning ehitusplatsil kasutatavatest erinevatest mõõteriistadest ja nende kasutamisest (sh tolerantsid ja hälbed)
 • Praktikas esinevatest olulisematest probleemidest kasutusloa taotlemisel
 • Ehitistele esitatavatest tuleohutusnõuetest ja päästeameti praktikast
 • Ehituslepingute sõlmimisel riskide maandamisest värskeima kohtupraktika valguses
 • Tagatiste ja õiguskaitsevahendite rakendamisest
 • BIM mudeli efektiivsest kasutamisest igapäevases ehituses
 • Valdkonnas enim kasutatavatest Exceli valemitest ja tabeltöötlusest
 • Tööohutusnõuetest ehitusel
 • Ehitusgraafikute koostamisest Microsoft Project programmi abil
 • Osapoolte (projekteerija, ehitaja, järelevalve jt) vastutusest ning kindlustusest ehituses

Osalemistasu on 1939 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale on 1690 €+km). Soovi korral on võimalik tasuda ka kolmes osas. Võimalus on osta ka üksikuid päevi eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse info, mis päeva(de)l soovid osaleda. Ühe õppepäeva hind on 189 €+km (sooduspakkumistega liitujale 169 €+km). Palun sisestage erisoov registreerumisel märkuste lahtrisse.

Programm koosneb kümnest õppepäevast, mis annab suurepärase võimaluse täiendada ehitusinseneri või ehituse projektijuhi teadmisi. Oodatud on ehitusinsenerid, ehituse projekti- ja objektijuhid, ehitusfirmade juhid, ehitusjärelevalvega tegelevad inimesed ja kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppe kogumaht 80 AT, millest iseseisev töö 39,6 AT. Ehitusinseneri arenguprogrammi tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud 9 päeva 10-st.
Õppepäevadel 8, 9 ja 10 on vajalik vastavate programmide olemasolu.

* Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine.

Programm


1. ÕPPEPÄEV: Inimeste juhtimine ja efektiivsed läbirääkimised inseneritöös (4,8 TP)

 • Tiit Valm

  Tiit Valm

  vabakutseline koolitaja ja konsultant

 • Aeg, eelarve ja juhtimine - aeg põleb alati alguses ja raha peamiselt lõpus - kuidas olukorda optimeerida?
 • Inimeste juhtimise peamised väljakutsed ja kuidas neid ületada?
 • Kuidas enda projekt teise inimese peas prioriteetseks teha?
 • Tõhusad läbirääkimised ja pooli rahuldavale kokkuleppele jõudmise kunst
 • Läbirääkimiste eeldused ning selleks soodsa pinnase loomine
 • Läbirääkimiste tehnikad – millist tehnikat millal kasutada?
 • Kokkuleppe sõlmimisest selle eduka täitmiseni - olulised vaheetapid, mida jälgida


2. ÕPPEPÄEV: Ehituseelarve ja ehitusmahtude arvestamine; ehituskulude arvestamine ja liigitamine (4TP)

 • Erki Soekov

  Erki Soekov

  Erki Soekov- TTÜ õppejõud (Ehituse ja Arhitektuuri Instituut)

 • Ehitise eelarvestamise eeldused ja põhimõtted.
 • Maksumusinfo vs.ehitise elukaar
 • Eelarvestuse lähteülesande ja algandmete haldamine ning käsitlemine
 • Eelarvestamise meetodid ja hinnangute täpsus:
  • Prognoos ja detaileelarved
  • Kalkulatsioonid ja maksumushinnangud
  • Kuluhinnang analoogobjekti näitel (eelprojekt)
  • Eelarve koostamine põhiprojekti alusel
 • Ehituskulude liigitamine, eelarve struktuurid ja vormistusviisid eri tüüpi eelarvestusülesannete lahendamisel
 • Ehitusmahtude arvutamine
 • BIM (Building Information Modeling) või CAD küsimustest eelarvestamisel
 • Kulu, hind ja maksumus – võtmemõistete käsitlemine praktiliste näidetena
 • Hanke ja lepingute tüübid. Peatöövõtu, projektijuhtimise ja otsetöövõtu erisused eelarvestamisel
 • Alltöövõtu hinnastamine ja alltöövõtu hindade kontroll koondeelarves
 • Hinnapakkumise vormistamine
 • Ehitusobjekti kulukontroll ja omahinna analüütika tööprojekti, ehitusdokumentide ja finantsandmete baasil.
 • SME-tüüpi ettevõttes vajaliku eelarvestuse tabelite, tarkvara, andmebaaside ja dokumenteerimisreeglite süsteemi korraldamine


3. ÕPPEPÄEV: Ehitusplatsil kasutatavad erinevad mõõteriistad ja nende kasutamine. (4TP)

 • Erki Soekov

  Erki Soekov

  Erki Soekov- TTÜ õppejõud (Ehituse ja Arhitektuuri Instituut)

 • Kontrollmõõdistamise vajadus ehitusplatsil
 • Ehitusplatsil kasutatavad mõõteriistad
 • Mõõteriistade kasutamine
 • Mõõdistamise tulemuste kajastamine


5. ÕPPEPÄEV: Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded ja päästeameti praktika (3,8 TP)

 • Ehitiste klassifitseerimine
 • Tuleohutusriskide määramine
 • Eelprojekt / põhiprojekt /  tööprojekt
 • Analüütiline tõendamine
 • Tuleohutusalane järelevalve
 • Tuletõkketööd
 • Täitedokumentatsioon
 • Tuleohutusaudit


6. ÕPPEPÄEV Ehituslepingute sõlmimisel riskide maandamine värskeima kohtupraktika valguses, tagatiste ja õiguskaitsevahendite rakendamine (4,3 TP)

 • Kristjan Tamm

  Kristjan Tamm

  Advokaadibüroo NOVE partner, vandeadvokaat; Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ehitus- ja planeerimisõiguse õppejõud

 • Ülevaade ehitusega seotud lepingulistest suhetest
  - ehituse peatöövõtu- ja alltöövõtuleping
  - projekteerimisleping
  - ehitus-projekteerimisleping
  - omanikujärelevalve leping
  - nendele suhetele kohalduv õigus ja vastutuse jaotus ehitusega seotud isikute vahel puuduste ilmnemisel
 • Riskide kaardistamine ja maandamine ehituslepingute sõlmimisel
  - milliseid valdkondi ja teemasid oleks mõistlik lepingus reguleerida?
  - näiteid kohtupraktikast, mille üle kõige rohkem vaieldakse ja kuidas saab selliseid vaidlusi kvaliteetse lepinguga ära hoida
 • Ehituslepingute puhul kasutatavad tagatised ja nende rakendamine. Ehitusega seotud kindlustuskaitse
 • Võimalikud õiguskaitsevahendid lepingu rikkumise korral liikide lõikes
  - lepingu täitmise, sh puuduste likvideerimise nõue
  - kahju hüvitamine
  - hinna alandamine
  - leppetrahv
  - omapoolsete kohustuste täitmise peatamine
  - lepingust taganemine vs lepingu ülesütlemine
 • Ehitise garantii. Ehitusega seotud nõuete aegumine


7. ÕPPEPÄEV: Tööohutusnõuded ehitusel (1,5 TP)

 • Tööohutuse vajalikkus ehitusobjektil ja põhilised seadusandlikud aktid, mis seda reguleerivad
 • Riskide hindamine ja maandamine ehitusobjektidel, objekti organiseerimise plaan
 • Isikukaitsevahendite vajadus ja kasutamine
 • Töötamine süvendites ja kõrguses ning sinna pääsemine
 • Ohtlikud tööd ehitusplatsil ja olulised tegevused ohu vähendamiseks


8. ÕPPEPÄEV: BIM mudeli efektiivne kasutamine igapäevases ehituses (2,9 TP)

 • Taavi Liiv

  Taavi Liiv

  ehituse organiseerimise kogemusega digitaalehituse praktik

 • Mudel efektiivne kasutamine praktikas
 • Kuidas mudelis liikuda?
 • Kuidas võtta mõõte?
 • Kuidas teha lihtsamaid kontrolle?
 • Kuidas mudeli kvaliteeti hinnata?
 • Mida küsida projekteerijalt?
 • Mudeli põhine suhtlus. Mudel annab ideaalse ja tasuta võimaluse projekti kommentaare vahetada väga täpselt ja visuaalselt. Õpime kuidas seda kasutada


9. ÕPPEPÄEV: Excel – valdkonnas enim kasutatavad valemid ja tabeltöötlus (3,0 TP)

 • Microsoft Excel inseneritöös
 • Enimkasutatavad valemid ja tabeltöötlus
 • Miks teha asju tabelite ja valemitega?
 • Andmed ja tabel, mis on mis?
 • Miks peaks oma andmeid hoidma korralikult ja miks just tabelis?
 • Mis asi see tabel üldse on?
 • Kuidas igalt poolt andmed kokku saada ühte vajalikku kohta?
 • Valemid on lihtsad, kui neid õigesti kasutada - valemid tabelis ja tabeli najal
 • Valemid tabelite sidumiseks
 • Valemid tabelite kasutamiseks
 • Valemid andmetest info kättesaamiseks


10. ÕPPEPÄEV: Ehitusgraafikute koostamine Microsoft Project programmi abil (4,2 TP)

 • Martin Sillaots

  Martin Sillaots

  Projektipõhiste ainete dotsent Tallinna Ülikoolis ja projektijuhtimise aine lektor Tallinna Tehnikaülikoolis

 • Ülesannete liigendatud loetelu loomine
 • Ülesannete kestuste määramine
 • Miks ei tohi projekti alguskuupäeva sisestada ülesande reale?
 • Kumb on parem, kas ülevaatlik või järjestikuline planeerimine?
 • Kas eelistada rohkeid alamdetaile või lamedat struktuuri?
 • Miks ei tohi läbisegi kasutada erinevaid ajaühikuid?
 • Kuidas vähendada ülesannete kestuse ebatäpsusest tulenevaid riske?
 • Ülesannete järjekorra määramine
 • Kriitilise tee analüüs
 • Miks ei tohi ülesannete alguse- ja lõpukuupäevi käsitsi sisestada?
 • Miks iga ülesanne peab algama ASAP ja kuidas kirjeldada väliseid tähtaegu?
 • Kas koondülesanne on ülesanne?
 • Kas 1 algus-algus seos on parem kui 2 lõpp-algus seost?
 • Kuidas lühendada projekti kestust?
 • Mis asi on projekti kriitiline tee?


11. ÕPPEPÄEV: Osapoolte (projekteerija, ehitaja, järelevalve jt) vastutus ning kindlustus ehituses (5,4 TP)

 • CAR kindlustus ja selle olulised nüansid
  -Kindlustuskaitse variandid
  -Kindlustusteenuse ja täitmistagatise konkurents
  -Hüvitisnõude andmine tellijale
 • Vastutuskindlustus
  -Vastutuskindlustuse tingimuste ja ehitaja reaalse vastutuse kooskõla
  -CAR kindlustus vs üldvastutuskindlustus – mida eristada
  -Sisuline ja summaline vastutus
  -Ajaline vastutus
  -Otsenõudeõigus
  -Õigusabikulud

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Salvestus
Lektorite arv:
10
Sihtrühm:
Ehitusinsenerid, ehituse projekti- ja objektijuhid, ehitusfirmade juhid, ehitusjärelevalvega tegelevad inimesed ja kõik teised teemast huvitatud isikud.
Õppemeetodid:

Programm koosneb üheteistkümnest põhjalikust õppepäevast, mis annab suurepärase võimaluse täiendada ja uuendada oma teadmisi. Sihtrühm: ehitusinsenerid, ehituse projekti- ja objektijuhid, ehitusfirmade juhid, ehitusjärelevalvega tegelevad inimesed ja kõik teised teemast huvitatud isikud.  Tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud 9 päeva 10-st. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Kui Te ei jää teenusega rahule, siis palume tellimusest taganemiseks 14 päeva jooksul pärast ostu sooritamist esitada EKKK-le e-kirja teel (info@eestikonverentsikeskus.ee) põhjendusega taotlus, kuhu märgite lisaks Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovite taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Mari Teppo, sündmuste produtsent
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.