Üldinfo

Toimumise kuupäev:
04.11.2020 - 27.01.2021
Registreerimise lõpp:
25.01.2021
Kestvus:
80 AT
Asukoht:
Online-koolitus
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
1890 € + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

* Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine.

Tervishoiuasutuse administratiivtöötaja online-arenguprogramm

Tervishoiusteenuste kvaliteet ning kättesaadavus sõltub paljuski haiglate, perearstikeskuste ning muude tervishoiuasutuste administratiivtöötajatest. Nende tööülesanded sõltuvad konkreetse tervishoiuasutuse eripärast ning eeldavad nii baasteadmisi kui ka teatud spetsiifikaga meditsiinilisi teadmisi. Lisaks eelnimetatule oodatakse neilt head suhtlemisoskust, kiiret tegutsemist ning patsientide teabe konfidentsiaalsuse tagamist. Samuti peab meditsiiniasutuses töötav sekretär toime tulema erineva taustaga inimeste ja olukordadega ning olema teadlik tervishoiuvaldkonna seadustest

Aktiivõppe eesmärk on anda osalejatele vajalikud teadmised ja oskused tervishoiuasutuse administratiivtöötaja väljaõppeks, et abistada tervishoiu tippspetsialiste administratiivtöö valdkonnas. Seejuures tagada kvaliteetne ning kiire tervishoiuteenus nii arstidele, õdedele kui ka patsientidele.

Oodatud on meditsiinivaldkonnas juba töötavad või tööle asuvad administratiivtöötajad ning ka teise tegevusala sekretärid, kes soovivad spetsialiseeruda tervishoiuasutuse administratiivtöötaja ametile.

Koolituse läbinu mõistab tervishoiusasutuse administratiivtöö olemust; saab vajalikud teadmised sotsiaal- kui tervishoiuvaldkonna seadustest, aasjaajamisest, dokumendihaldusest ning arhiveerimisest tervishoiuasutustes; teab, kuidas patsientide andmeid ning infot turvaliselt hoida, säilitada ja kaitsta; arendab sotsiaalseid suhtlemisoskusi – ning tehnikaid, mille abil toime tulla erinevates olukordades personali, patsientide ning nende lähedastega; omandab praktilised võtted tööstressi vähendamiseks ja läbipõlemise vältimiseks jpm.

Praktilisi teadmisi jagavad Eveli BestermanJanne KerdoMari Asserprof Tõnu LehtsaarAvely Raid-LelovValdo PraustMelita SogomonjanKristina Lauri ning Katrin Roosileht.

Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Aktiivõppe kogumaht 80 AT, millest iseseisev töö 28,4 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Lisaks saavad osalejad personaalselt vastused enda küsimustele. Kursus lõpeb elektroonilise kirjaliku arvestusega. Tervishoiuasutuse administratiivtöötaja tunnistuse saavad kõik need, kes on läbinud 9 õppepäeva 10-st ja teinud programmi lõpus kirjaliku arvestuse. Programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb kümnest põhjalikust õppepäevast.

Tervishoiuasutuse administratiivtöötaja arenguprogrammi osalemistasu on 1890 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale 1490 €+km).
Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse millistel õppepäevadel soovite osaleda. Ühe õppepäeva hind on 189 €+km (sooduspakkumistega liitujale 149€+km). Soovi korral on võimalik arenguprogrammi eest tasuda ka kolmes osas. Palun sisestage erisoov registreerumisel märkuste lahtrisse.
Hinna sisse kuulub iga õppepäeva veebis järelvaatamise võimalus seitsme päeva jooksul pärast toimumist, seda info kinnistamise eesmärgil.

Programm

04.11.2020

13:00 -16:30
1. ÕPPEPÄEV: Tervishoiusekretäri töö olemus

 • Eveli Besterman

  Eveli Besterman

  SA PERH, psühhiaatriakliiniku sekretär; Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi kohtupsühhiaatria valdkonna peaspetsialist

 • Sissejuhatus teemadesse, millest koolitusel räägitakse ja miks need teadmised sekretäri töös olulised on
 • Tervishoiuasutuse sekretäri tähtsamad isikuomadused ja oskused
 • Patsiendi /kliendi võrgustik, millist abi saab pakkuda sekretär
 • Tervishoiuasutuse sekretäri tööülesanded, kohustused ja õigused
 • Sekretär tervishoiuasutuses – erisused, millega tuleb tervishoiuasutuse sekretäril kokku puutuda

11.11.2020

13:00 -17:00
2. ÕPPEPÄEV: Ülevaade tervishoiusvaldkonna seadustest

 • Mari Asser

  Mari Asser

  Eesti Ravimite Ehtsuse Kontrolli SA, protsessi- ja kvaliteedijuht

 • Sotsiaal- kui tervishoiuvaldkonna seadusandluse ülevaade
 • Tervishoiuteenuse osutamise leping - kes ja kuna peab/saab selle sõlmida; kes on lepingu osapooled?
 • Teavitatud nõusolek ja teenuse osutamise kohustus - kuna ja millest tuleb patsient informeerida; kas ravimisest saab keelduda?
 • Vastutus tervishoiuteenuse osutamisel - kes vastutab ravivea eest; mis on karistused?
 • Tööõiguse olulisemad punktid igapäeva töö korraldamisel

18.11.2020

13:00 -17:00
3. ÕPPEPÄEV: Meditsiiniinfosüsteemidest

 • Mari Asser

  Mari Asser

  Eesti Ravimite Ehtsuse Kontrolli SA, protsessi- ja kvaliteedijuht

 • E-tervise ülesehitus Eestis
 • Tervise infosüsteem (andmete edastamine, vaatamine) ja kuidas see toimib tänu tervishoiuteenuse osutajate (TTO) infosüsteemidele?
 • Kuidas toimub digitaalne dokumenteerimine infosüsteemide ja e-teenustes?
 • Riiklikud registrid, andmekogud ja taristus - tehnilised lahendused ehk kuidas ja mis andmeid riiklikult kogutakse?
 • Digitaalsed lahendused tervise- ja sotsiaalvaldkonnas - teenused arsti töölaualt patsiendini

25.11.2020

13:00 -16:30
4. ÕPPEPÄEV: Dokumendihaldus tervishoiusekretäri töös

 • Janne Kerdo

  Janne Kerdo

  Dokumendihaldurite Ühing, juhatuse liige

 • Dokumendihalduse korraldus tervishoiuasutuses, valdkonda reguleerivad õigusaktid - miks peame ja millal järgima?
 • Töökorralduslike juhiste koostamise põhimõtted (dokumendihalduse kord, dokumentide liigitusskeem, ülevaade arhiivi koosseisust)
 • Dokumentide loomise põhimõtted, korrektsete dokumentide loomine (kiri, e-kiri, organisatsioonisisene õigusakt, protokoll)
 • Dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistrid, dokumentide menetlemistoimingud
 • Infosüsteemide kasutamine dokumendihalduse protsessides
 • Dokumentide hoidmine, säilitamine
 • Info edastamise, vahetamise põhimõtted (e-kirjadele, telefonikõnedele vastamine

01.12.2020

13:00 -17:00
5. ÕPPEPÄEV: Ravikindlustussüsteem, Haigekassa hüvitised

 • Ravikindlustussüsteem - tekkimine, lõppemine, kestus, andmete edastajad. Kindlustusliigid - sundkindlustus, vabatahtlik kindlustus. Kuidas saab endale ravikindlustuse Eestis elav inimene?
 • Ravikindlustus Euroopa Liidus, arstiabi välismaal
 • Arstiabi reisides. Euroopa ravikindlustuskaart – kas katab kõiki kulutusi?
 • Arstiabi Euroopas. Eesti kindlustatu õppimine ja töötamine ning pensionäri elamine Euroopas. Euroopa kindlustatu Eestis - õigused ja kohustused. Kindlustus E-vormide alusel, EESSI, vajaminev arstiabi, plaaniline ravi
 • Haigekassa hüvitised. Hüvitiste liigid, hüvitamise kord
 • Töövõimetushüvitised – liigid, kellel on õigus saada töövõimetuslehte, haigus- ja hoolduslehe põhjused, TVL avamise tingimused, kestus. Hüvitise maksmine
 • TVL avamine ja lõpetamine Eestis töötavale ning teise liikmesriigi kindlustust omavale kindlustatule. Eesti kindlustatu haigestumine välismaal

09.12.2020

13:00 -17:00
6. ÕPPEPÄEV: Arhiivihaldus tervishoiusekretäri töös

 • Kristina Lauri

  Kristina Lauri

  SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Dokumendihaldusteenistuse arhiivi juhataja; Dokumendihaldurite Ühing, juhatuse liige

 • Meditsiinis tekkivate dokumentide hoiustamine, säilitamine ning arhiveerimine
 • Ülevaade dokumentide säilitamise õiguslikest alustest
 • Praktilised nõuanded, kuidas hallata erinevaid dokumente ja süsteeme asjaajamises ja arhiivihoidlas
 • Kuidas hallata erinevaid andmekandjaid?
 • Tekkinud dokumentidest ülevaadete koostamine
 • Arhiiviväärtuslike dokumentide üleandmine Rahvusarhiivi

15.12.2020

13:00 -17:00
7. ÕPPEPÄEV: Digidokumentide turvalisus

 • Meditsiiniandmed kui eri liiki (delikaatsed) isikuandmed, mis vajavad kindlat kaitset
 • Mis ohud meditsiinitöötajat ja tema arvutit internetis varitsevad?
 • Miks ei saa meditsiinitöötaja kõike küberturvet puudutavat delegeerida "itimeestele"?

13.01.2021

13:00 -17:00
8. ÕPPEPÄEV: Eriliigiliste isikuandmete kaitse tervishoiuasutustes

 • Patsiendi isikuandmete eriliikide töötlemine
 • Terviseandmete töötlemine nõusolekuga/nõusolekuta
 • Andmekaitsenõuded tervishoiuasutustes
 • Patsiendi kui andmesubjekti õigused tervishoius ning tervishoiutöötaja vastutus
 • Konfidentsiaalsus ja privaatsus

20.01.2021

13:00 -17:00
9. ÕPPEPÄEV: Suhtlemispsühholoogia

 • Kuidas suhelda erinevate isiksusetüüpidega?
 • Negatiivse sõnumi oskuslik edastamine
 • Enesekehtestamine pingelistes suhtlemissituatsioonides
 • Empaatiavõime ja kuulamisoskus suhtlemisel
 • Kuidas suhelda agressiivse vestluskaaslasega?

27.01.2021

13:00 -17:00
10. ÕPPEPÄEV: Emotsionaalse intelligentsuse arendamine

 • Emotsionaalse võimekuse arendamine töökohal – kuidas juhtida enda emotsioone?
 • Kuidas empaatia abil kolleege ja patsiente paremini tajuda ja parem kontakt saavutada?
 • Kuidas pingelises situatsioonis rahulikuks jääda?
 • Praktilised võtted tööstressi vähendamiseks ja läbipõlemise vältimiseks

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Webinar
Lektorite arv:
9
Sihtrühm:
Oodatud on meditsiinivaldkonnas juba töötavad või tööle asuvad administratiivtöötajad ning ka teise tegevusala sekretärid, kes soovivad spetsialiseeruda tervishoiuasutuse administratiivtöötaja ametile.
Õppemeetodid:

Õppe kogumaht 80 AT, millest iseseisev töö 28,4 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Lisaks saavad osalejad personaalselt vastused enda küsimustele. Kursus lõpeb elektroonilise kirjaliku arvestusega. Tervishoiuasutuse administratiivtöötaja tunnistuse saavad kõik need, kes on läbinud 9 õppepäeva 10-st ja teinud programmi lõpus kirjaliku arvestuse.Programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb kümnest põhjalikust õppepäevast.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.
Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Kätlin Susi
Toitlustus:
Ei
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.