Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus OÜ, reģistrācijas numurs: 12005971, adrese: Harju apriņķis, Tallina, Kristīnes (Kristīne) mikrorajons, Keemia tn 4, 10616 (turpmāk saukts – “EKKK”) un klients, kurš EKKK interneta vidē (www.eestikonverentsikeskus.ee; turpmāk saukta – “Interneta vide”) noformē pasūtījumu (turpmāk saukts – “Klients”), ar šo noslēdz vienošanos par interneta vides lietošanu ar šādiem noteikumiem (turpmāk saukti – “Lietošanas un privātuma noteikumi”).

 1. INTERNETA VIDES BŪTĪBA
  1 EKKK organizē publiskas konferences, seminārus, apmācības un citus organizācijām domātus pasākumus (turpmāk saukti – “Pasākumi”).
  1.2 Interneta vide ir EKKK izveidots un pārvaldīts interneta veikals, kurā Klients var reģistrēties Pasākumam, kā arī samaksāt Pasākuma dalības maksu eiro (turpmāk saukta – “Maksa”).
 2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
  1 Lietošanas noteikumi attiecas uz reģistrēšanos Pasākumiem un Maksas samaksāšanu interneta vidē.
  2.2 EKKK ir tiesības Lietošanas noteikumus vienpusēji grozīt un papildināt. Par Lietošanas noteikumu izmaiņām Klienti tiek informēti interneta vidē.
 3. IEIEŠANA INTERNETA VIDĒ UN PASŪTĪJUMU NOFORMĒŠANA
  1 Lai veiktu pirkumu, Klientam interneta vidē jāiesniedz Pasūtījums (turpmāk saukts – “Pasūtījums”).
  3.2 Lai iesniegtu Pasūtījumu, Klients:
  3.2.1 izvēlas sev piemēroto Pasākumu;
  3.2.2 ieraksta ailē pieprasīto informāciju (vārds un uzvārds, amats, uzņēmums, tālruņa numurs un e-pasta adrese);
  3.2.3 atzīmē, ka piekrīt Lietošanas un privātuma noteikumiem; kā arī nospiež pogu “Reģistrēties”, pēc kā uz rēķina saņēmēja e-pasta adresi tiek nosūtīts reģistrācijas apstiprinājums.
  3.3 EKKK neatbild par zaudējumiem vai citām sekām, ko izraisījusi Pasūtījuma aizpildīšanas laikā Klienta nepareizi norādīta informācija.
 4. MAKSA
  4.1 Klients var Pasūtījumu apmaksāt ar rēķinu, pārskaitījumu vai kredītkarti EKKK piedāvātajās apmaksas vidēs šādi:*
  4.1.1 ja apmaksa tiek veikta ar rēķinu, uz Klienta e-pasta adresi tiek nosūtīts rēķins ar Maksu, ko Klients apņemas samaksāt rēķinā norādītajā termiņā un norādīto norēķinu kontu;
  4.1.2 ja apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu, Klients tiek pāradresēts uz Klienta bankas norēķinu vidi. Pēc Maksas apmaksas Klientam jānospiež poga “atpakaļ pie pārdevēja”;*
  4.1.3 ja apmaksa tiek veikta ar kredītkarti, Klientam tiek norādītas iespējamās kartes (Visa/MasterCard/Maestro) un, izvēloties atbilstošo, Klients tiek novadīts uz maksājumu darījumu vidi.*
  4.2 Pirms maksājuma veikšanas Klients pārbauda, ka Pasūtījumā norādītie Pasākumi, dalībnieki un cenas atbilst Klienta patiesajām vēlmēm.*
  4.3 Maksa ir norādīta eiro un tai tiek pieskaitīts pievienotās vērības nodoklis.
  4.4 EKKK par Pasūtījuma apmaksu nosūta Klientam e-pastu ar Pasūtījuma apstiprinājumu. Ja Pasūtījuma apstiprinājumā ir kļūdas (nepareizs Pasākums, nepareizi dalībnieki u.c.), Klientam nekavējoties jāsazinās ar EKKK pa klientu apkalpošanas tālruņa numuru +372 608 0848 vai e-pasta adresi: info@eestikonverentsikeskus.ee.
 5. APMAKSAS IESPĒJAS UN ATMAKSAS
  5.1 Pasūtījumu var apmaksāt interneta vidē norādītajos veidos (ar rēķinu, pārskaitījumu, bankas vai kredītkarti*). Pasūtījuma cenai var tikt pieskaitīta komisijas maksa atbilstoši Klienta un bankas vai kredītkartes izsniedzēja savstarpēji noslēgtajiem līgumiem.
  5.2 Visas EKKK Klientam veiktās atmaksas tiek Klientam atmaksātas uz to pašu norēķinu kontu, no kura Pasūtījums tika apmaksāts.
 6. ATTEIKŠANĀS TIESĪBAS
  6.1 No Pasūtījuma var atteikties līdz 20 kalendāro dienu laikā pirms Pasākuma norises (Klientam tiek atmaksāti 100% no maksas). Daļēji no Pasākuma var atteikties līdz 7 kalendāro dienu laikā pirms Pasākuma norises (Klientam tiek atmaksāti 50 % no maksas).
  6.2 Lai atteiktos no Pasūtījuma, Klients nosūta EKKK uz e-pastu (info@eestikonverentsikeskus.ee) lūgumu, kurā norāda Pasākuma nosaukumu un datumu, kā arī dalībnieka vārdu un uzvārdu, no kura Klients vēlas atteikties.
  6.3 Uz Pasūtījumiem neattiecas, kā arī Pasūtītājam attiecībā uz Pasūtījumu nav no Saistību tiesību likuma 53. panta 4. punkta 7.2 apakšpunkta izrietošās 14 dienu atteikšanās tiesības.
 7. ATBILDĪBA
  7.1 EKKK un Klients savstarpēji atbild par otrai pusei ar Lietošanas noteikumu pārkāpumu radītajiem zaudējumiem Igaunijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apmērā.
  7.2 Klients atbild par Interneta vidē sniegtās informācijas pareizību. Ja Klients norāda nepilnīgu vai nepareizu informāciju, EKKK neatbild par tās izraisītajām sekām, kā arī EKKK ir tiesības no Klienta pieprasīt tās izraisīto zaudējumu kompensēšanu.
 8. KLIENTA PERSONAS DATU APSTRĀDE
  Personas datu apstrādes principi
  8.1 EKKK apstrādāt Klienta iesniegtos personas datus saskaņā ar piemērojamos tiesību aktos noteiktajām prasībām, kā arī apstrādājot personas datus, vienmēr vadās pēc Klienta interesēm, tiesībām un brīvībām.
  8.2 EKKK mērķis ir atbildīga personas datu apstrāde, kuras pamatā ir labās prakses piemēri.
  8.3 EKKK visi ar personas datu apstrādi saistītie procesi, vadlīnijas, rīcības un darbības balstās uz šādiem principiem:
  8.3.1likumīgums; personas dati tiek apstrādāti, balstoties uz atbilstošiem likumiem;
  8.3.2 godprātība; personas dati tiek apstrādāti godprātīgi vispirms gādājot, lai Klientam būtu pietiekami informācijas par to, kā personas dati tiek apstrādāti;
  8.3.3 pārredzamība; personas datu apstrāde ir Klientam pārredzama;
  8.3.4 mērķtiecība; personas dati tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā;
  8.3.5 minimizēšana; personas dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos. Apstrādājot personas datus EKKK vadās pēc minimālas apstrādes principa un ja personas dati nav nepieciešami vai vairāk nav nepieciešami nolūkam, kam tie tika vākti, tad personas dati tiek dzēsti;
  8.3.6 precizitāte; personas dati ir precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti; ir jāveic visi saprātīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti;
  8.3.7 glabāšanas ierobežojums; personas dati tiek glabāti veidā, kas pieļauj Klientu identifikāciju, ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;
  8.3.8 integritāte un konfidencialitāte; personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.Personas datu apstrādes apmērs un pamats
  8.4 Apstrādājamie personas dati ir dati, kas no Klienta tiek prasīti pie vienošanās parakstīšanas (vārds un uzvārds, amats, uzņēmums, tālruņa numurs, e-pasta adrese, norēķinu konta numurs*). EKKK apstrādā Klienta personas datus, lai organizētu Pasākumu un pārdotu piedalīšanās tiesības. Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu datu subjekta parakstīto vienošanos.
  8.5 Ja Klients ir piekritis EKKK lietošanas un privātuma noteikumiem, EKKK apstrādā Klienta personas datus arī mārketinga materiālu un piedāvājumu nosūtīšanas nolūkam. Tādā gadījumā datu apstrādes tiesiskais pamats ir Klienta sniegtā piekrišana.
  8.6 Klienta personas datu pārzinis ir Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus OÜ, reģistrācijas numurs: 12005971, adrese: Harju apriņķis, Tallina, Kristīnes mikrorajons, Keemia tn 4, 10616.
  8.7 EKKK nenodod Klienta personas datus trešajām personām, izņemot:
  8.7.1 e-pastu pārsūtīšanas pakalpojuma sniedzējam Mailbow OÜ, gadījumos, kad EKKK nosūta Klientam mārketinga materiālus un piedāvājumus;
  8.7.2 interneta vides attīstītājam apmērā, kas ir nepieciešams, lai tiktu nodrošināts netraucēts tās darbs;
  8.7.3 EKKK nosūta maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus apstrādātājam Maksekeskus AS.
  8.8 5.1. punktā minētajos gadījumos Klienta personas dati tiek apstrādāti tikai Pasākuma organizēšanas un piedalīšanās tiesību pārdošanas mērķim. Apstrādātāji nodrošina tādu pašu personas datu aizsardzības līmeni kā EKKK.
  8.9 EKKK neapstrādā Klienta kartes informāciju.Personas datu glabāšana
  8.10 Klienta personas dati tiek glabāti:
  8.10.1 neierobežotu laiku līdz Klients atsauc savu piekrišanu par to, ka EKKK apstrādā personas datus īpašo piedāvājumu nosūtīšanai.Klienta tiesības saistībā ar personas datu apstrādi
  8.11 Klientam ir tiesības jebkurā laikā vērsties pie EKKK (info@eestikonverentsikeskus.ee), lai pieprasītu savas no likuma izrietošās tiesības:
  8.11.1 pieprasīt piekļuvi Klienta personas datiem;
  8.11.2 pieprasīt, ka personas dati tiek laboti;
  8.11.3 pieprasīt, ka personas dati tiek dzēsti;
  8.11.4 ierobežot personas datu apstrādi;
  8.11.5 iebilst pret personas datu apstrādi;
  8.11.6 pieprasīt, ka personas dati tiek pārnesti;
  8.11.7 nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde;
  8.11.8 atsaukt piekrišanu.
  8.12 Ja Klients ir paudis vēlmi saņemt EKKK jaunumus un/vai personalizētus piedāvājumus, Klientam ir tiesības jebkurā laikā no tiem atteikties, nospiežot pie katra piedāvājuma norādīto atbilstošo saiti vai nosūtot atbilstošu paziņojumu EKKK uz e-pasta adresi: info@eestikonverentsikeskus.ee.
 9. KLIENTU APKALPOŠANA
  9.1 Jautājumu un pretenziju gadījumā, lūdzu, vērsties pie EKKK klientu apkalpošanas speciālistiem: Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus OÜ, e-pasts: info@eestikonverentsikeskus.ee, tālrunis: +372 608 0848.