Belinda Parmari meistriklass “Kuidas kasvada empaatiliseks liidriks”

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 28.01.2021 - 28.01.2021 Registreerimise lõpp: 18.01.2021 Kestvus: Asukoht: Virtuaalne meistriklass Hind: 0.00 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Meistriklass toimub virtuaalses keskkonnas, zoom platvormil.

Sihtrühm: riigi ametiasutuste keskastmejuhid ja peadirektorite asetäitjad

Kui isik, kes on end meistriklassile registreerinud, ei läbi meistriklassi täies mahus või jätab osalemata (ning talle ei leita asendajat), siis esitab meistriklassi läbiviija katkestanud teenistuja asutusele arve meistriklassi maksumuse ulatuses, mis on 763,20 € (sh km). Meistriklass viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna “Haldusvõimekus” programmi “Inimressursi koolitus ja arendamine” raames ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest.

USA tuntuima ajakirja FORBES andmetel saab aasta 2021 oluline märksõna olema empaatia. Sama on tõdenud ka mitmed rahvusvahelised tippkoolitajad, et hooliv inimlik suhtlus on see, millest on maailmas puudu ja just sellele tuleb keskenduda. Empaatia on hea koostöö ja toimivate töösuhete tähtsaim juur.

Meistriklassil jagab maailma suurettevõtteid nõustav juhtimiskoolitaja Belinda Parmar strateegiaid sellest, kuidas kasvada empaatiliseks juhiks ning uued juhtimistehnikad järkjärgult organisatsioonikultuuri juurutada. 

Juhi oluline roll on luua töökeskkond, mis toetaks parimal moel indiviidi arengut ning seeläbi saab kasvada ka organisatsiooni tulemuslikkus ja edukus. Kuidas aga liikuda vanadest juhtimismustritest uude empaatilisse juhtimiskultuuri, mis võimaldab kasutada töötajate maksimaalset potentsiaali? Kuidas olla empaatiline ja toetav kaugtöö tingimustes ning kriisi ajal? Kuidas luua toimiv kahepoolne suhtlussüsteem?

Belinda Parmar – Rahvusvaheliste ärihiidude (PWC, Ernst ja Young, Aston Martin, Deutche Bank, Microsoft jpt) nõustaja/koolitaja ning rahvusvaheliselt üks hinnatuim juhtimisvaldkonna ja empaatilise juhtimise lektor. Belinda on suurepäraselt kursis kaasaegsete juhtimismetoodikatega, kuid veel enam – tal on 20 aastat kogemusi tegutsedes ka vana juhtimismudeli järgi ning seetõttu oskab luua silda uue ja vana juhtimiskultuuri vahele, et üleminek saaks toimuda.

Meistriklassil osalejad saavad antud koolituselt praktilised teadmised ja oskused kaasaegsest juhtimisest, mis on hädavajalikud oma meeskonna ja organisatsiooni juhtimiskultuuri kujundamiseks ning tulemuslikkuse tõstmiseks. Samuti tööriistad iseenda arendamiseks, et muutunud juhtimiskultuuris olla edukas eestvedaja ja inspireerija ning muudatuste kiire ning valutu elluviija.

Meistriklass toimub inglise keeles sünkroontõlkega eesti keelde.

Meistriklassile on osalema oodatud inimeste juhtimisega tegelevad keskastmejuhid (eelkõige need, kellel on omakorda alluvatest juhte) ja peadirektorite asetäitjad ministeeriumitest, ametitest, inspektsioonidest, põhiseaduslikest institutsioonidest ja muudest riigi ametiasutustest. Asetäitja ametikoha puudumisel on meistriklassi oodatud ka juhid, kes peadirektorit vajadusel tööülesannete täitmisel asendavad. Samaaegselt arvestame keskastmejuhtide määratlemisel ka asutuste juhtimisstruktuure.
Lõpliku valiku koolitusele pääsenutest teevad korraldajad koostöös registreerinud isikute asutuste koolitusjuhtidega. Võimaluse korral püüab koolituse korraldaja tagada võimalikult laia asutuste mitmekesisuse koolitusele pääsenute seas.

Meistriklassil saab osaleda vaid 50 inimest.

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:45 - 10:00

Meistriklass "Empaatiline juhtimine"


10:00 - 12:00

 • Belinda Parmar

  Belinda Parmar

  Rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimisekspert ning ettevõtja

 • Miks on oluline omada organisatsioonis häid juhte?
 • Kui palju läheb organisatsoonile maksma, kui selles töötavad rahulolematud töötajad?
 • Mis teeb juhist suurepärase juhi ja organisatsioonist suurepärase organisatsiooni ning kuidas
  selleni jõuda? Harvard Business Review uurimuse tulemused
 • Millised on kaasaegse- ja tuleviku juhi isikuomadused ning kuidas ta toimib?

Lõunapaus


12:00 - 13:00

Meistriklass jätkub


13:00 - 14:30

Belinda Parmar
Rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimisekspert ning ettevõtja

 •  Kaasaja tugevad liidrid (Satya Nadella, Paul Poleman) – mis teeb neist parimad juhid?
 • Milline roll on empaatial organisatsioonis ning milliseid muutuseid see kaasa toob?
 • Kuidas kasvada empaatiliseks liidriks?
 • Kuidas olla empaatiline ja toetav kaugtöö tingimustes ning kriisi ajal?
 • Kuidas kasvatada empaatiat kogu organisatsioonis?
 • Kuidas on võimalik organisatsiooni kultuuri muuta empaatia abil?

Paus


14:30 - 14:45

Meistriklass jätkub


14:45 - 16:15

Belinda Parmar
Rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimisekspert ning ettevõtja

• Miks peab lisaks juhile muutuma ka kogu organisatsiooni kultuur?
• Kuidas muudatusi süsteemselt ja tõhusalt teooriast praktikasse rakendada?
• Kuidas on võimalik juhtide abil muuta organisatsiooni kultuuri alt poolt üles?
• Praktilised näited muutustest, mille on läbi teinud maailma suurettevõtted Belinda Parmari
eestvedamisel (nt: Barclays, Centrica, Lexus and HSBC)

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Lektorite arv:

Sihtrühm:

Meistriklassile on osalema oodatud inimeste juhtimisega tegelevad keskastmejuhid (eelkõige need, kellel on omakorda alluvatest juhte) ja peadirektorite asetäitjad ministeeriumitest, ametitest, inspektsioonidest, põhiseaduslikest institutsioonidest ja muudest riigi ametiasutustest. Asetäitja ametikoha puudumisel on meistriklassi oodatud ka juhid, kes peadirektorit vajadusel tööülesannete täitmisel asendavad. Samaaegselt arvestame keskastmejuhtide määratlemisel ka asutuste juhtimisstruktuure. Lõpliku valiku koolitusele pääsenutest teevad korraldajad koostöös registreerinud isikute asutuste koolitusjuhtidega. Võimaluse korral püüab koolituse korraldaja tagada võimalikult laia asutuste mitmekesisuse koolitusele pääsenute seas.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 6,66 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus.

Loobumistingimused:

Meistriklass on osalejale tasuta tingimusel, et see läbitakse ettenähtud mahus. Meistriklass on 1-päevane ning seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) ja riigieelarvest. Meistriklassis ettenähtud osalemise maht on meistriklassi maht, mis on vajalik teadmiste ja oskuste omandamiseks ehk osalemine on tasuta juhul, kui osaleja osaleb meistriklassis ja korraldajad kinnitavad tema osalemise. Meistriklassile registreerimisega avaldab osaleja soovi osaleda toodud kuupäeval ja kinnitab, et on tutvunud osalemise põhimõtetega, on teadlik ettenähtud osalemismahust ja katkestamistasust ning informeerinud oma asutuse koolitus-personalispetsialisti võimalikest kuludest.

Registreerimisvormil olev küsimus "Kas õpite ja osalete muudel kursustel 4 nädala jooksul alates 28.01.2021" tuleneb Euroopa Komisjoni statistiliste andmete kogumise nõuetest, mis on seatud Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse kasutamisele. Andmeid kasutatakse koolitus- ja arendustegevuste analüüsimiseks. Andmeid ei kasutata isikustatud kujul. Statistikaamet võib 6 kuu jooksul pärast koolitust osalejaga andmete täpsustamiseks ühendust võtta.

Õppimine ja osalemine muudel kursustel 4 nädala jooksul alates käesoleva koolituse kuupäevast. Arvesse läheb õppimine tasemeõppes (üld-, kutse- ja kõrgharidus), huvihariduse omandamine ja tööpraktikal, koolitustel, kursustel, seminaridel, konverentsidel ning eratundides osalemine. Küsimuse all peetakse silmas muud õpet/kursust, st mitte käesolevat koolitust

Katkestamine:
Meistriklassi katkestamisel tekivad konverentsi Tellijale (Riigi Tugiteenuste Keskus) nö tühjad kulud, mis on Euroopa Sotsiaalfondi tingimuste kohaselt mitteabikõlblikud kulud.
Osaleja loetakse katkestajaks, kui ta pärast gruppi arvamist jätab tegevusele ilmumata, ei osale tegevuses ettenähtud mahus või teatab oma loobumisest peale 19. jaanuarit 2021 ja ei leia endale nõuetele vastavat asendajat.

Katkestajate kulude hüvitamine:
Kui isik, kes on end meistriklassile registreerinud, ei läbi meistriklassi eelpoolnimetatud mahus või jätab osalemata (ning talle ei leita asendajat), siis esitab meistriklassi läbiviija katkestanud teenistuja asutusele arve meistriklassi maksumuse ulatuses, mis on 763,20 € (sh km). St, et asutus võtab endale kohustuse hüvitada meistriklassile registreerunu meistriklassi koha maksumus täies mahus kursuse läbiviijale ehk Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus OÜ-le osaleja katkestamise korral.
Kui isik teavitab enda mitteosalemisest, siis püütakse osapoolte (asutus, meistriklassi läbiviija ja Riigi Tugiteenuste Keskus) koostöös leida loobujale meistriklassi sihtgruppi kuuluv asendaja. Kui nõuetele vastavat osalejat ei leita, siis on tegemist katkestamisega ning meistriklassi koha maksumus kuulub katkestaja isiku asutuse poolt hüvitamisele.
Meistriklassil osaleva(te) isiku(te) asutus võtab meistriklassi läbiviija ees kohustuse tasuda iga katkestaja meistriklassi koha hind.

Asutuse võimalused teenistujalt kulude sissenõudmiseks:
Asutus on tööandjana kohustatud tagama ametniku/töötaja ameti/tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks vajaliku koolituse/kursuse/konverentsi ja kandma selle kulud. Ametnikul/töötajal on kohustus oma ülesannete asjatundlikuks täitmiseks oma ameti- või tööalaseid teadmisi ja oskusi täiendada. Meistriklass on ameti/tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks kavandatud tegevus.
Kui asutusele on kaasnenud kulud ametniku/töötaja meistriklassile mitteilmumise tõttu, on ametnik/töötaja põhjustanud oma teenistus/töökohustuse (teadmiste ja oskuste arendamine; tööandja vahendite heaperemehelik ning sihipärane kasutamine) süülise rikkumisega tööandjale varalise kahju, ning kohustatud selle hüvitama. ATS § 80 või TLS § 72 alusel on asutusel õigus esitada isikule nõue kulude hüvitamiseks. Kui ametniku/töötaja meistriklassile mitteilmumine on tingitud tööandjast, siis ei ole alust ametnikult/töötajalt kulude tagasi nõudmiseks.

Projektijuht:

Mari Teppo eriprojektide juht, +372 58557878, mari@eestikonverentsikeskus.ee

Toitlustus:

Ei

* Juhul kui registreerujaid on enam kui gruppi mahub, lähtutakse valiku tegemisel järgmistest kriteeriumitest: asutuste mitmekesisus; otseste alluvate arv; naiste ja meeste osakaal grupis. * Korraldaja jätab endale õiguse meistriklassile oodatud sihtgrupi täitumisel registreerimise varem sulgeda.