Kvaliteedi tagamise alused

Kvaliteedi tagamise alused Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse poolt korraldatud koolitustel

Täiendkoolitusasutus Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus OÜ, registrikood 12005971, on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena nr. 178717.

  1. Üldsätted

1.1 Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus OÜ (edaspidi EKKk) korraldab täiskasvanutele suunatud tööalaseid täiendkoolitusi.
1.2 EKKk lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks ja täiendkoolituse standardist.
1.3 Täiendkoolitused toimuvad õppetööks sobivates ruumides. Asutusesisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija ruumides või renditavates ruumides.
1.4 Õppetöö toimub aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel.
1.5 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.6 Koolitused toimuvad grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
1.7 Õppetöö toimub eesti, vene või inglise keeles.
1.8 Õppetöö toimub vastavalt koolituste ajakavale, mille leiab EKKk sündmuste lehelt.
1.9 EKKk ei vastuta koolitusel osalejate tervisliku seisundi ja võimalike vigastute eest.

  1. Koolitajate kvaliteedi tagamine

2.1 Koolituste läbiviimiseks kasutatakse oma valdkonnas tunnustatud koolitajaid ning tippspetsialiste, kellel on teoreetiline ning
praktiline erialane kompetents.
2.2 Koolitajad tegelevad regulaarselt erialase ning koolitusalase enesetäiendamisega.
2.3 EKKk ei vastuta lektori esinemisoskustest tulenevast kahjust osalejale.
2.4 EKKk hindab koolitaja kvalifikatsiooni ning sobivust tema erialase haridustaseme ning praktilise kogemuse baasil koolitaja poolt saadetud ning avalikult kättesaadava info põhjal.

  1. Õppekavade kvaliteedi tagamise alused

3.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse Eesti ettevõtete ning erinevate ametite täiendõppe vajadustest. Õppekavad on originaalsed ning aktuaalsed teemade valiku mõistes.
3.2 Õppekavade koostamisel võetakse arvesse ka toimunud koolituste tagasisidet.
3.3 Õppetöös kasutatakse kaasaegseid meetodeid ning lähtutakse koolitusgrupi soovist ning tasemest.
3.4 EKKk avalike koolituste õppekavades sisalduvad andmed:

õppekava nimetus
õppekava sisu lühikirjeldus
õppeesmärk
õpiväljundid
sihtgrupp
koolitajate arv
õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
õppe kogumaht
õppekeskkond
õppemeetod
õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
nõuded tunnistuse saamiseks
toitlustuse olemasolu

  1. Õppekeskkonna kvaliteet

4.1 EKKs õppetöö toimub alati kaasaegsetele nõuetele vastavates koolitusruumides. Täiendkoolitused võivad toimuda ka ebatraditsioonilisemates kohtades, kui seda nõuad koolituse sisu ja vorm.
4.2 EKKk tagab igale registreerunud ning koolituse eest väljastatud arve tasunud osalejale elektroonilised koolitusmaterjalid. Erandjuhtudel, vastavalt vajadusele ka paberil.
4.3 EKKk täiendkoolitustel on tagatud toitlustus. Lõuna ja kohvipauside arv sõltub koolituse pikkusest. Täpsem info iga õppekava juures. Sisekoolituste puhul kohvipaus ja lõuna ei sisaldu hinnas, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
4.4 Koolitusruumides on võimalik osalejatel kasutada internetti.
4.5 Õpperuumid on varustatud kaasaegsete koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel, markerid, kirjutusvahendid, märkmepaberid jm).
4.6 EKKk koolitusgruppide suurused on erinevad.

  1. Kliendisuhtlus

5.1 Klienditeeninduse keel on vastavalt vajadusele eesti, vene ja inglise keel.
5.2 EKKk kontaktandmed on kodulehel. Vastame e-kirjale üldjuhul 24h jooksul.
5.3 Lisaks vastame kiiresti ka EKKk Facebooki konto kaudu.
5.4 Küsimuste või pretensioonide korral palume pöörduda EKKk poole kas tel +372 608 0848 või e-posti teel info@eestikonverentsikeskus.ee

  1. Täienduskoolituste tagasiside kogumise kord

6.1 Iga koolituse järgselt kogub EKKk elektrooniliselt osalejate anonüümset tagasisidet koolituse korralduse, ruumide, toitlustuse, koolitaja ja õppe sisu kohta. Osalejad saavad teha ettepanekuid koolituste kvaliteedi tõstmiseks. EKKk küsib suuliselt peale koolitust vahetut tagasisidet ka koolitajatelt.
6.2 Tagasiside küsimisel kasutakse 5-palli süsteemis hindamisskaalasid ja ka avatuid küsimusi erinevate tasandite hindamiseks
6.3 Vastavalt tagasisidele viiakse sisse täiendused, et tõsta tulevaste õppekavade, koolitajate ja õppekorralduse kvaliteeti.

  1. Privaatsusreeglid, isikuandmete töötlemine.

7.1 EKKk kasutus- ja privaatsustingimused leiab meie lehelt ning SIIT.

  1. Vaidluste lahendamise kord

8.1 EKKk ning osaleja või koolitaja vahel tekkinud eriarvamused või vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsustes läbirääkimiste teel konsensuseni ei jõuta, siis lahendatakse vaidlus Eesti seadustest tulenevalt.