Tellimuskoolitused

Eesti Koolitus ja Konverentsikeskus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus – meiega oled tööturul hinnatud!

Aitame teil planeerida pikaajalist sisekoolitussüsteemi, et toimuks pidev, mitmekülgne ning jätkusuutlik areng. Koolitus ei ole ammu pelgalt teadmiste edastamise viis. See on võimalus meeskonna sisekliima tugevdamiseks, positiivsete emotsioonide pakkumiseks ning töötajate innustamiseks.

Sisekoolituse puhul lähtume teie organisatsiooni vajadustest leiame sobivaima koolitaja, esmalt kaardistame ettevõtte või asutuse vajadused, probleemid ja eesmärgid kuhu soovitakse jõuda.

Programmi koostame „rätsepatööna“ arvestades just teie ettevõtte eripäraga programmi saab jooksvalt täiendada vastavalt tekkinud arengutele ning vajadustele.

Samuti annab sisekoolitus valikuvabaduse toimumise aja ning koha valimisel. See võib toimuda teie poolt valitud ruumides või meie poolt pakutud arengut soodustavates kohtades.

NB! Kõiki teemasid on võimalik tellida ka personaalse konsultatsioonina.

Valdkonnad (Antud koolituste teemade valik on inspiratsiooniks, kui aga nimekirjast ei leia sobivat, kirjelda palun lühidalt vajadusi ja teeme kohe pakkumise)

 • Juhtimise arenguhüpe (teemade fookus selgub tellijaga läbirääkimisel vajaduspõhiselt)
  Hea juht on parem kui palk
  Teadlik juhtimine
  Tunnustav juhtimine
  Inimesekeskne juhtimine ning selle juurutamise praktilised sammud
  Kuidas olla ehe ning inspireeriv keskastmejuht?
  Spetsialistist heaks inimeste juhiks
  Kuidas luua usalduslikku suhet ja töökeskkonda?
  Kuidas tõsta töö tulemuslikkust tuginedes uutmoodi juhtimisvõtetele?
  Kuidas juhtida raskesti juhitavaid ning vastu töötavaid inimesi?
  Kuidas kaasata ning juhtida introverte?
  Kuidas ületada hirmu töötajates muutuste ees?
  Kaasaegsed ajajuhtimise tehnikad
  Kuidas viia läbi arengule suunatud personaalseid vestlusi kaasaegsel moel?
  Sisekommunikatsioon
  Meeskonna motiveerimine kaasaegselt toimivate meetoditega
  Muutuste efektiivne juhtimine
  LEAN juhtimine tööprotsesside tõhustamiseks
  Kuidas läbi delegeerimise parandada töösuhteid ning tõsta töö efektiivsust?
  Personaalsed juhtimisalased konsultatsioonid (teemad ja ajaline maht selgub läbirääkimisel)
  ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamine ja juurutamine

  Koolitusteemad on suunatud: tippjuhid, keskastmejuhid (s.h. personalijuhid ja kõik juhid kellel on alluvad)

 • Ametijuhendi koostamine
  Protseduurireeglite koostamine
  Konfliktide lahendamine ja lepitamine
  Personali hindamissüsteemi väljatöötamine
  Kuidas luua motiveeriv ja kaasaegne palgasüsteem
  Kuidas koondada õiguslikult korrektselt ja inimlikult

  Koolitusteemad on suunatud: personalijuhid, keskastmejuhid

 • Tööohutus
  Psühhosotsiaalsete ohutegurite mõõtmine ja riskide ennetamise süsteemi juurutamine
  Esmaabi kursused
  ISO 45001 Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi juurutamine ja vastavusse viimine

  Koolitusteemad on suunatud: juhid, personalijuhid ja – spetsialistid, keskastmejuhid, assistendid, töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud ja -nõukogu liikmed, kvaliteedijuhid

 • Paberivaba digiraamatupidamine
  Õppepäev raamatupidaja arenguks ja kompetentsi tõstmiseks
  Tulumaksu õppepäev
  Käibemaksu õppepäev
  Majandusaastaaruande koostamine ja esitamine e-aruandluskeskkonnas
  Rahavoogude koolitus
  Põhjalikult Raamatupidamise toimkonna juhenditest (RTJ)
  Maksud eri riikides. (koolitus koostatakse ettevõtte tegevuse sihtriigist lähtuvalt)

  Koolitusteemad on suunatud: finantsjuht, raamatupidaja, tegevjuht

 • Mida peab info- ja dokumendihaldur teadma andmekaitse seadusest
  Avaandmete kasutamine
  Digiarhiveerimine
  Paberdokumendihaldusest üleminek digihaldusele
  Digiandmete turvaline hävitamine ning kustutamine
  Dokumentide krüpteerimine
  Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused
  Dokumendihaldussüsteemi juurutamine
  Kuidas tagada küberturvalisus dokumendihaldussüsteemis
  ISO kvaliteedinõuded dokumendihalduses

  Koolitusteemad on suunatud: dokumendi- ja infohaldurid, büroojuhid, sekretärid, assistendid, arhivaarid, juhid

 • Google Adwords koolitus
  Sotsiaalmeedia koolitus
  WordPressi koolitus
  HTML’i algkursus
  Exceli erineva tasemega koolitused
  Power Point koolitus
  MS Office 365 koolitus
  Andmetöötluse koolitus
  Finanstanalüüs erinevates programmides
  Projektijuhtimine MS Project abil
  Prezi esitlustarkvara kasutamise koolitus

  Koolitus on suunatud: spetsialistidele, finantsjuhtidele, juhtidele ja kõigile, kes tunnevad teema vastu huvi

 • Kuidas luua sõbralik ja hooliv töökeskkond?
  Avatud suhtlemine positiivse koostöö nimel
  Kuidas ületada suhtlemistõkkeid?
  Kuidas mõista kolleegi sõnadeta ehk parimad kehakeele nõuanded
  Negatiivse sõnumi oskuslik edastamine
  Empaatia ja töö tulemuslikkus
  Enesekehtestamine
  Meeldiv koostöö erinevate isiksustega
  Kuidas vältida kolleegide vaheliste sisepingete teket?
  Suhtlemine negatiivselt meelestatud kolleegidega
  Tööpingetega toimetulek
  Kuidas säilitada efektiivne töövõime avatud kontori taustamüras?
  Juhi targalt enda emotsioone
  Läbipõlemine ja selle ennetamine
  Liidrioskuste arendamine
  Veenmine ja mõjutamine – kuidas seda teha?
  Mälutreening
  Kuidas edukamalt toime tulla elus esinevate emotsionaalsete väljakutsetega?

  Koolitus on suunatud: kõigile kes tunnevad teemade vastu huvi ning arenguvajadust, lisaks on oodatud personalijuhid, keskastmejuhid ja juhid ning teised, kellel on alluvad

 • Suhtlemine keerulise patsiendiga – kuidas pingelises situatsioonis rahulikuks jääda ning ennast säästa?
  Patsiendi andmete ning info turvaline hoidmine, säilitamine ja kaitsmine
  Tööelu kvaliteet ja toimetulek tööstressiga
  Esmased soovitused töös aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) koolieelikutega
  Kuidas toetada kõnetu (vähese kõnega) väikelapse kõne kujunemist?
  Töötamise põhimõtted autismispektrihäirega koolieelikutega
  Lisatuge vajavate koolieelikute õpetamis-ja abistamisvõtted
  Kuidas hoiduda enneaegsest vananemisest sh milliste muutustega võiks arvestada ja kuidas nendega kohaneda?
  Mida teha enam levinud haiguste ärahoidmiseks?
  Kuidas märgata esmaseid haigustunnuseid ja kust leida abi?
  Milline on keha ja vaimu toetav elustiil selles vanemas eas?

  Koolitus on suunatud: kõigile meditsiinivaldkonnas töötajatele

 • Interaktiivne esinemine
  Avalik esinemine ja ettekande koostamine

  Koolitus on suunatud: kõigile, kelle tööülesanded hõlmavad avalikku esinemist

 • Kuidas saavutada positiivne suhtumine müügimeeskonnas?
  Ülemäärasest müügitöö stressist vabanemine
  Vajaminevad oskused kaasaegses klienditeeninduses
  Kuidas kasvatada müüki sotsiaalmeedia abil?
  Kuidas saavutada müügieesmärke?
  Millised on müüki aktiveerivad tööriistad, mis tõepoolest töötavad?
  Kuidas mõjutada ratsionaalset ja emotsionaalset ostuotsust?
  Teadmiste ja oskuste arendamine edukaks telefonimüügiks ning kliendikohtumisteks
  Messide ettevalmistus ning kohapealne kontaktide kogumine ja töötlus (konsultatsioon vastavalt firma profiilile ja messile)

  Koolitus on suunatud: müügijuhid, müügiesindajad, müügispetsialistid, teenindusjuhid, klienditeenindajad

 • Veose kinnitamise koolitus
  Tolliprotseduuride sujuv ja korrektne korraldamine
  LEAN juhtimine tööprotsesside tõhustamiseks
  ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamine ja juurutamine
  Tootmisprotsesside juhtimine
  Kaubaveologistika koolitus

  Koolitus on suunatud: transpordiahelaga kokkupuutuvad eriosapooled, logistikud, vedajad, vedude korraldajad, ekspedeerijad, lao juhatajad, tootmis- ja ostujuhid

 • Dokumendi- ja arhiivihaldus
  Digiarhiveerimine
  Sisekommunikatsioon
  Kuidas segajatega segamatult töötada?
  Kaasaaegse assistendi vajalikud oskused?
  Kuidas hallata dokumente pilveteenustes?
  Protokoll ja etikett
  Ärikirjavahetus – kuidas ja millises stiilis koostööpartneritega suhelda?

  Koolitus on suunatud: sekretär, juhiabi, asjaajaja, assistent, juhatuse sekretär, sekretär-asjaajaja, sekretär-personalispetsialist jt, kes on seotud administratiivse tööga

 • Ehituslubade menetluse peamised valukohad ja lahendused praktikas
  Päikeseenergia kasutamise ja tuulikute rajamisega seotud ehitusõiguslikud küsimused
  Ehituse töövõtulepingute kohtupraktika ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks
  Ehituse dokumenteerimine ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks
  Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte?
  Ehituslepingute riskide maandamine
  Kasutamisest teavitamine ja kasutusloa taotlemine ning nendega seotud probleemid praktikas
  Kinnistu jagamise, liitmise ja piiride muutmise probleemküsimused ja lahendused praktikas
  Maa ja ehitise sihtotstarve ning selle muutmine
  Tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamisega ning tehnoseadmete paigaldamisega seotud õiguslikud küsimused
  Teisaldatavate väikemajade ehitamisega seotud õiguslikud küsimused
  Merre ehitamise õiguslikud alused ja ehitusseadustiku planeeritavad muudatused
  Kuidas ületada detailplaneeringuga seotud takistused ning see edukalt lõpule viia
  BIM mudeli efektiivne kasutamine igapäevases ehituses
  Pinnase omaduste hindamine ja sobivus arvutusskeemidega ehituspraktikas
  Vaiad ja vaivundamendid – nende kandevõime ja käitumine
  Hoonetele mõjuvad koormused, nende arvutamise põhimõtted ja omavaheline kombineerimine
  Raudbetoonkonstruktsioonid ja nende arvutamine
  Puitkonstruktsioonide eripära, mehaanilised omadused ja arvutamine
  Inimeste juhtimine ja efektiivsed läbirääkimised inseneritöös
  Ehitusgraafikute koostamine Microsoft Project programmi abil
  Osapoolte (projekteerija, ehitaja, järelevalve jt) vastutus ning kindlustus ehituses

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on koolitusturul tegutsenud juba üle 10 aasta ning meie teemade ja koolitajate baas on väga mitmekesine ning mahukas. Oleme koostööd teinud ligikaudu 3000 koolitaja/esinejaga. Korraldame originaalseid koolitusi, sisekoolitusi, konverentse, erinevaid firmaüritusi ja eriüritusi (suurim neist üle  2000 osalejaga Ettevõtete Jõulupidu Tallinnas ja Tartus). Lisaks tavapärasele valikule teeme ka koolitusi väljaspool Eestist ning korraldame kontaktreise erinevatesse riikidesse. Korraldame koolitusi ja konverentse nii eesti, vene, läti kui inglise keeles. (https://www.eestikonverentsikeskus.ee/)

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Tallinna Konverentsibüroo poolt tunnustatud ettevõte, Kaubandus- ja Tööstuskoja liige ning Eesti Töötukassa partner.

Antud teemade valik ja nimekiri on valikuline ning tegelikkuses saame vastavalt vajadusele koos kliendiga alati kõige õigema koolituse kokku panna.

Vastan meeleldi kõigile tekkivatele küsimustele.

Veronika Nuutmann
sündmuste peaprodutsent
veronika@eestikonverentsikeskus.ee
+372 58 230 788
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
Keemia 4 / Endla 69, 10616 Tallinn

Advertisement banner