Tellimuskoolitused

Eesti Koolitus ja Konverentsikeskus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus – meiega oled tööturul hinnatud!

Aitame teil planeerida pikaajalist sisekoolitussüsteemi, et toimuks pidev, mitmekülgne ning jätkusuutlik areng. Koolitus ei ole ammu pelgalt teadmiste edastamise viis. See on võimalus meeskonna sisekliima tugevdamiseks, positiivsete emotsioonide pakkumiseks ning töötajate innustamiseks.

Sisekoolituse puhul lähtume teie organisatsiooni vajadustest leiame sobivaima koolitaja, esmalt kaardistame ettevõtte või asutuse vajadused, probleemid ja eesmärgid kuhu soovitakse jõuda.

Programmi koostame „rätsepatööna“ arvestades just teie ettevõtte eripäraga programmi saab jooksvalt täiendada vastavalt tekkinud arengutele ning vajadustele.

Samuti annab sisekoolitus valikuvabaduse toimumise aja ning koha valimisel. See võib toimuda teie poolt valitud ruumides või meie poolt pakutud arengut soodustavates kohtades.

NB! Kõiki teemasid on võimalik tellida ka personaalse konsultatsioonina.

Valdkonnad (Antud koolituste teemade valik on inspiratsiooniks, kui aga nimekirjast ei leia sobivat, kirjelda palun lühidalt vajadusi ja teeme kohe pakkumise)

 JUHTIMINE

Juhtimise arenguhüpe (teemade fookus selgub tellijaga läbirääkimisel vajaduspõhiselt)
Hea juht on parem kui palk
Teadlik juhtimine
Tunnustav juhtimine
Inimesekeskne juhtimine ning selle juurutamise praktilised sammud
Kuidas olla ehe ning inspireeriv keskastmejuht?
Spetsialistist heaks inimeste juhiks
Kuidas luua usalduslikku suhet ja töökeskkonda?
Kuidas tõsta töö tulemuslikkust tuginedes uutmoodi juhtimisvõtetele?
Kuidas juhtida raskesti juhitavaid ning vastu töötavaid inimesi?
Kuidas kaasata ning juhtida introverte?
Kuidas ületada hirmu töötajates muutuste ees?
Kaasaegsed ajajuhtimise tehnikad
Kuidas viia läbi arengule suunatud personaalseid vestlusi kaasaegsel moel?
Sisekommunikatsioon
Meeskonna motiveerimine kaasaegselt toimivate meetoditega
Muutuste efektiivne juhtimine
LEAN juhtimine tööprotsesside tõhustamiseks
Kuidas läbi delegeerimise parandada töösuhteid ning tõsta töö efektiivsust?
Personaalsed juhtimisalased konsultatsioonid (teemad ja ajaline maht selgub läbirääkimisel)
ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamine ja juurutamine

Koolitusteemad on suunatud: tippjuhid, keskastmejuhid (s.h. personalijuhid ja kõik juhid kellel on alluvad)

PERSONALIARENDUS ja TÖÖÕIGUS

Ametijuhendi koostamine
Protseduurireeglite koostamine
Konfliktide lahendamine ja lepitamine
Personali hindamissüsteemi väljatöötamine
Kuidas luua motiveeriv ja kaasaegne palgasüsteem
Kuidas koondada õiguslikult korrektselt ja inimlikult

Koolitusteemad on suunatud: personalijuhid, keskastmejuhid

TÖÖOHUTUS

Tööohutus
Psühhosotsiaalsete ohutegurite mõõtmine ja riskide ennetamise süsteemi juurutamine
Esmaabi kursused
ISO 45001 Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi juurutamine ja vastavusse viimine

Koolitusteemad on suunatud: juhid, personalijuhid ja – spetsialistid, keskastmejuhid, assistendid, töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud ja -nõukogu liikmed, kvaliteedijuhid

RAAMATUPIDAMINE ja FINANTSJUHTIMINE

Paberivaba digiraamatupidamine
Õppepäev raamatupidaja arenguks ja kompetentsi tõstmiseks
Tulumaksu õppepäev
Käibemaksu õppepäev
Majandusaastaaruande koostamine ja esitamine e-aruandluskeskkonnas
Rahavoogude koolitus
Põhjalikult Raamatupidamise toimkonna juhenditest (RTJ)
Maksud eri riikides. (koolitus koostatakse ettevõtte tegevuse sihtriigist lähtuvalt)

Koolitusteemad on suunatud: finantsjuht, raamatupidaja, tegevjuht

DOKUMENDIHALDUS ja ARHIVEERIMINE

Mida peab info- ja dokumendihaldur teadma andmekaitse seadusest
Avaandmete kasutamine
Digiarhiveerimine
Paberdokumendihaldusest üleminek digihaldusele
Digiandmete turvaline hävitamine ning kustutamine
Dokumentide krüpteerimine
Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused
Dokumendihaldussüsteemi juurutamine
Kuidas tagada küberturvalisus dokumendihaldussüsteemis
ISO kvaliteedinõuded dokumendihalduses

Koolitusteemad on suunatud: dokumendi- ja infohaldurid, büroojuhid, sekretärid, assistendid, arhivaarid, juhid

INFOTEHNOLOOGIA

Google Adwords koolitus
Sotsiaalmeedia koolitus
WordPressi koolitus
HTML’i algkursus
Exceli erineva tasemega koolitused
Power Point koolitus
MS Office 365 koolitus
Andmetöötluse koolitus
Finanstanalüüs erinevates programmides
Projektijuhtimine MS Project abil
Prezi esitlustarkvara kasutamise koolitus

Koolitus on suunatud: spetsialistidele, finantsjuhtidele, juhtidele ja kõigile, kes tunnevad teema vastu huvi

PSÜHHOLOOGIA ja ENESEARENG

Kuidas luua sõbralik ja hooliv töökeskkond?
Avatud suhtlemine positiivse koostöö nimel
Kuidas ületada suhtlemistõkkeid?
Kuidas mõista kolleegi sõnadeta ehk parimad kehakeele nõuanded
Negatiivse sõnumi oskuslik edastamine
Empaatia ja töö tulemuslikkus
Enesekehtestamine
Meeldiv koostöö erinevate isiksustega
Kuidas vältida kolleegide vaheliste sisepingete teket?
Suhtlemine negatiivselt meelestatud kolleegidega
Tööpingetega toimetulek
Kuidas säilitada efektiivne töövõime avatud kontori taustamüras?
Juhi targalt enda emotsioone
Läbipõlemine ja selle ennetamine
Liidrioskuste arendamine
Veenmine ja mõjutamine – kuidas seda teha?
Mälutreening
Kuidas edukamalt toime tulla elus esinevate emotsionaalsete väljakutsetega?

Koolitus on suunatud: kõigile kes tunnevad teemade vastu huvi ning arenguvajadust, lisaks on oodatud personalijuhid, keskastmejuhid ja juhid ning teised, kellel on alluvad

MEDITSIIN

Suhtlemine keerulise patsiendiga – kuidas pingelises situatsioonis rahulikuks jääda ning ennast säästa?
Patsiendi andmete ning info turvaline hoidmine, säilitamine ja kaitsmine
Tööelu kvaliteet ja toimetulek tööstressiga
Esmased soovitused töös aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) koolieelikutega
Kuidas toetada kõnetu (vähese kõnega) väikelapse kõne kujunemist?
Töötamise põhimõtted autismispektrihäirega koolieelikutega
Lisatuge vajavate koolieelikute õpetamis-ja abistamisvõtted
Kuidas hoiduda enneaegsest vananemisest sh milliste muutustega võiks arvestada ja kuidas nendega kohaneda?
Mida teha enam levinud haiguste ärahoidmiseks?
Kuidas märgata esmaseid haigustunnuseid ja kust leida abi?
Milline on keha ja vaimu toetav elustiil selles vanemas eas?

Koolitus on suunatud: kõigile meditsiinivaldkonnas töötajatele

ESINEMISOSKUSED

Interaktiivne esinemine
Avalik esinemine ja ettekande koostamine

Koolitus on suunatud: kõigile, kelle tööülesanded hõlmavad avalikku esinemist

MÜÜK, KLIENDITEENINDUS

Kuidas saavutada positiivne suhtumine müügimeeskonnas?
Ülemäärasest müügitöö stressist vabanemine
Vajaminevad oskused kaasaegses klienditeeninduses
Kuidas kasvatada müüki sotsiaalmeedia abil?
Kuidas saavutada müügieesmärke?
Millised on müüki aktiveerivad tööriistad, mis tõepoolest töötavad?
Kuidas mõjutada ratsionaalset ja emotsionaalset ostuotsust?
Teadmiste ja oskuste arendamine edukaks telefonimüügiks ning kliendikohtumisteks
Messide ettevalmistus ning kohapealne kontaktide kogumine ja töötlus (konsultatsioon vastavalt firma profiilile ja messile)

Koolitus on suunatud: müügijuhid, müügiesindajad, müügispetsialistid, teenindusjuhid, klienditeenindajad

TRANSPORT, TÖÖSTUS, LOGISTIKA, ENERGEETIKA

Veose kinnitamise koolitus
Tolliprotseduuride sujuv ja korrektne korraldamine
LEAN juhtimine tööprotsesside tõhustamiseks
ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamine ja juurutamine
Tootmisprotsesside juhtimine
Kaubaveologistika koolitus

Koolitus on suunatud: transpordiahelaga kokkupuutuvad eriosapooled, logistikud, vedajad, vedude korraldajad, ekspedeerijad, lao juhatajad, tootmis- ja ostujuhid

ADMINISTRATIIVTÖÖ

Dokumendi- ja arhiivihaldus
Digiarhiveerimine
Sisekommunikatsioon
Kuidas segajatega segamatult töötada?
Kaasaaegse assistendi vajalikud oskused?
Kuidas hallata dokumente pilveteenustes?
Protokoll ja etikett
Ärikirjavahetus – kuidas ja millises stiilis koostööpartneritega suhelda?

Koolitus on suunatud: sekretär, juhiabi, asjaajaja, assistent, juhatuse sekretär, sekretär-asjaajaja, sekretär-personalispetsialist jt, kes on seotud administratiivse tööga

EHITUSJUHTIMINE

Ehituslubade menetluse peamised valukohad ja lahendused praktikas
Päikeseenergia kasutamise ja tuulikute rajamisega seotud ehitusõiguslikud küsimused
Ehituse töövõtulepingute kohtupraktika ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks
Ehituse dokumenteerimine ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks
Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte?
Ehituslepingute riskide maandamine
Kasutamisest teavitamine ja kasutusloa taotlemine ning nendega seotud probleemid praktikas
Kinnistu jagamise, liitmise ja piiride muutmise probleemküsimused ja lahendused praktikas
Maa ja ehitise sihtotstarve ning selle muutmine
Tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamisega ning tehnoseadmete paigaldamisega seotud õiguslikud küsimused
Teisaldatavate väikemajade ehitamisega seotud õiguslikud küsimused
Merre ehitamise õiguslikud alused ja ehitusseadustiku planeeritavad muudatused
Kuidas ületada detailplaneeringuga seotud takistused ning see edukalt lõpule viia
BIM mudeli efektiivne kasutamine igapäevases ehituses
Pinnase omaduste hindamine ja sobivus arvutusskeemidega ehituspraktikas
Vaiad ja vaivundamendid – nende kandevõime ja käitumine
Hoonetele mõjuvad koormused, nende arvutamise põhimõtted ja omavaheline kombineerimine
Raudbetoonkonstruktsioonid ja nende arvutamine
Puitkonstruktsioonide eripära, mehaanilised omadused ja arvutamine
Inimeste juhtimine ja efektiivsed läbirääkimised inseneritöös
Ehitusgraafikute koostamine Microsoft Project programmi abil
Osapoolte (projekteerija, ehitaja, järelevalve jt) vastutus ning kindlustus ehituses

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on koolitusturul tegutsenud juba üle 10 aasta ning meie teemade ja koolitajate baas on väga mitmekesine ning mahukas. Oleme koostööd teinud ligikaudu 3000 koolitaja/esinejaga. Korraldame originaalseid koolitusi, sisekoolitusi, konverentse, erinevaid firmaüritusi ja eriüritusi (suurim neist üle  2000 osalejaga Ettevõtete Jõulupidu Tallinnas ja Tartus). Lisaks tavapärasele valikule teeme ka koolitusi väljaspool Eestist ning korraldame kontaktreise erinevatesse riikidesse. Korraldame koolitusi ja konverentse nii eesti, vene, läti kui inglise keeles. (https://www.eestikonverentsikeskus.ee/)

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Tallinna Konverentsibüroo poolt tunnustatud ettevõte, Kaubandus- ja Tööstuskoja liige ning Eesti Töötukassa partner.

Antud teemade valik ja nimekiri on valikuline ning tegelikkuses saame vastavalt vajadusele koos kliendiga alati kõige õigema koolituse kokku panna.

Vastan meeleldi kõigile tekkivatele küsimustele.

Veronika Nuutmann
sündmuste peaprodutsent
veronika@eestikonverentsikeskus.ee
+372 58 230 788
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
Keemia 4 / Endla 69, 10616 Tallinn

Advertisement banner