Üldinfo

Toimumise kuupäev:
27.09.2012
Registreerimise lõpp:
30.08.2012
Asukoht:
Clarion Hotel Euroopa (Paadi 5, Tallinn)
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
198 € + km

Viimastel aastatel on märkimisväärselt suurenenud tööst põhjustatud haigestumiste arv. Inimesed suhtuvad tervisesse hooletult, mis toob suurt kahju nii neile endile kui ka tööandjale.
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri andmetel peab 56% Eesti töötajatest oma halva tervise põhjuseks olemasolevaid töötingimusi.
Tänapäeval kaasneb tööeluga infotehnoloogia kiire areng, passiivne eluviis, rohke autosõit, kiired eined, suur närvipinge ning emotsionaalne stress. Organisatiooni juhtide ees seisab küsimus, kuidas motiveerida töötajaid ohutegurite mõju vähendamiseks tervist edendama. Tervetes organisatsioonides tegutsevad terved töötajad!

Programm

09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistega

10:00 - 10:05

Konverentsi avamine

Annika Küüdorf
Töökeskkonna Haldus

10:05 - 10:30

Eesti töötervis praktikas

10:30 - 11:15

Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused töötervise seisukohast

Indrek Ergma
Advokaadibüroo Glimstedt

 • Käsitlemist leiab teemade ring, millised on seadustest tulenevad nõuded töötervishoiu ja tööohutusalases valdkonnas ja millele tuleb töösuhtes pöörata tähelepanu nii töötaja, kui tööandja poolt. Puudulikud meetmed võivad kaasa tuua riski töötaja tervisele.
 • Milliseid õiguslikke tagajärgi võib kaasa tuua tööandja poolne töötervishoiu ja tööohutuse reeglite eiramine tööõnnetuste puhul ja kutsehaiguste väljakujunemisel?
 • Kuidas mõjutada töötajat kinni pidama kehtestatud reeglitest?

11:15 - 12:00

Ajutise töövõimetuse hüvitisega kaasnevad probleemküsimused

 • Ado Viik

  Ado Viik

  Eesti Haigekassa, Harju osakonna direktor

Ado Viik
Eesti Haigekassa

12:00 - 13:00

Lõuna/ Mess: Tervist toetavate töövahendite tutvustamine

13:00 - 13:45

Tööst põhjustatud haigused ning nende vältimine

Viive Pille
Eesti Töötervishoiuarstide Selts

Tööohutegurite poolt põhjustatud või mõjutatud haigusi on klassifitseeritud erinevatesse rühmadesse tulenevalt ohutegurite toime osakaalust tervisekahjustuse kujunemisel. Kõige nõrgem seos tööohuteguritega on tööga seotud haigustel, mille korral töökeskkonnast tulenev terviskahjustav mõju on vaid üheks teguriks haiguse multifaktoriaalses etioloogias.

Tööst põhjustatud haiguste mõistet kasutatakse Soomes ja Eestis. Tööst põhjustatud haigestumine on haigus (haiguslik seisund), mille põhjuseks oletatakse töö iseloomu või töötingimusi, kuid selle tõestamine vajab täiendavaid uuringuid, sealhulgas täiendavat infot patsiendi tööiseloomu ja töötingimuste kohta. Eestis kasutusel olev mõiste on laiema tähendusega, kui paljudes riikides kasutatav mõiste kutsehaiguse kahtlus. Meil kuuluvad siia alla lisaks kutsehaiguste kahtlustele ka lühiajalised ravi ja töökorralduse muutmisega mööduvad haigused. Tööst põhjustatud haiguse mõiste kasutamist Eestis on soodustanud kutsehaiguste kindlustussüsteemi puudumine. Euroopa riikides kasutatakse kutshaiguse kahtluse mõistet julgesti ilma, et see tooks kaasa töötajatele töösuhteturvalisuse kadu.

Kolmanda rühma moodustavad kutsehaigused, mis samution tööst põhjustatud haiguste alarühm, kuid tõestatud on otsene seos kutsehaiguse ja ohuteguri vahel ehk tagajärje ja põhjuse vahel.

Eestis on nii tööst põhjustatud haigused kui kutsehaigused aladiagnoositud. Kahjuks trend tööst põhjustatud haiguste vähesele registreerimisele ei ole pikemas perspektiivis tööjõulise elanikkonna tervist säästva mõjuga vaid võib anda ainult üksikutele ettevõtetele lühiaegse säästu tööjõu arvelt.

Hea ettevõtja aktsepteerib töökeskkonna riske. Tema otsuste eesmärk on saavutada maksimaalne kasu läbi minimaalsete kaotuste (kulutuste).

13:45 - 14:30

Põhilised nõuanded töötaja füüsilise ja vaimse tasakaalu saavutamiseks ning hoidmiseks

 • Külli Luuk

  Külli Luuk

  Tervise Arengu Instituut, töökoha tervisedenduse valdkonna juht

Külli Luuk
Tervise Arengu Instituut

Muutused majanduskeskkonnas,  tööelus, inimeste mõtteviisis on viimastel aastatel olnud  kiired, ehk järsudki- nii meie töötajate kui tööandjate jaoks. "Mida varem ja täpsemalt me muutusi tajume, seda paremini suudame hinnata riske ning tunda ära soodsaid võimalusi" märgib biofüüsik Stefan Klein.

 • Kuidas muutuvas keskkonnas tööandjana  tasakaalu saavutada ja  veel enam-  olla heas mõttes hea tervise mudeliks?
 • Kuidas terve püsida?
 • Millele kõigele tähelepanu pöörata oma organisatsiooni  eduloo kirjutamisel?
 • Mida õppida ja üle võtta teistelt, mida teha iseenese tarkusest?

14:30 - 14:45

Kohvipaus/Mess: Tervist toetavate töövahendite tutvustamine

14:45 - 15:15

Tööga seotud sundliigutused, -asendid ning nende vältimisvõimalused

Ksenia Joost
Tervishoiukeskus

Iga tööga, olgu see füüsiline või vaimne tegevus, on kaasatud keha.

 • Millal on tegemist sundliigutuste ja -asenditega ning kuidas nendele reageerib keha?
 • Kuidas vältida ebasoodsaid töövõtteid ja -tingimusi?
 • Millised on selleks kõige lihtsamad meetodid?
 • Milliseid abivahendeid tasub kasutada?

15:15 - 16:25

Mess: Tervist toetavate töövahendite tutvustamine

16:25 - 16:30

Konverentsi lõpetamine

Annika Küüdorf
Töökeskkonna Haldus

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Konverents
Toitlustus:
Ei