Lars Sudmanni meistriklass avaliku teenistuse keskastmejuhtidele

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 11.03.2020 - 11.03.2020 Registreerimise lõpp: 21.02.2020 Kestvus: Asukoht: Hilton Tallinn Park (F. R. Kreutzwaldi 23) Hind: 0.00 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Kui isik, kes on end meistriklassile registreerinud, ei läbi meistriklassi täies mahus või jätab osalemata (ning talle ei leita asendajat), siis esitab meistriklassi läbiviija katkestanud teenistuja asutusele arve meistriklassi maksumuse ulatuses, mis on 710,64 € (sh km). Meistriklass viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna “Haldusvõimekus” programmi “Inimressursi koolitus ja arendamine” raames ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest.

Läbiviidav koolitus toimub inglise keeles eestikeelse sünkroontõlkega.

Meistriklassil jagab maailma suurettevõtteid nõustav meister, Lars Sudmann, strateegiaid sellest, kuidas uued juhtimistehnikad järk-järgult organisatsioonikultuuri juurutada. Kuidas luua inimesekeskne juhtimine ja kahepoolselt toimiv suhtlussüsteem ning seda bürokraatia ja kahanevate ressursside tingimustes.

Erinevatest uuringutest on selgunud, et see kui kauaks töötaja organisatsiooni jääb või kui produktiivne ta on, sõltub 70% ulatuses suhtest oma otsese juhiga. Seega on just otsesel juhil olulisim roll olla inspireerijaks ning muuta oma meeskond kirega töötavateks talentideks.

Meistriklassil osalejad saavad antud koolituselt praktilised teadmised ja oskused kaasaegsest juhtimisest, mis on hädavajalikud oma meeskonna ja organisatsiooni juhtimiskultuuri kujundamiseks ning tulemuslikkuse tõstmiseks. Samuti tööriistad iseenda arendamiseks, et muutunud juhtimiskultuuris olla edukas eestvedaja ja inspireerija ning muudatuste kiire ning valutu elluviija.

Lars Sudmann on üks maailma hinnatumaid juhtimiseksperte, kelle nõustamise tulemusel on paljud suurettevõtted ja organisatsioonid (sh Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament) saanud uue hingamise. Lars’i koolitused on kõrget praktilist väärtust loovad ning koheselt praktikasse rakendatavad. Ta on kursis avaliku sektori toimimise eripäradega ning sellesse põimunud bürokraatiaga.

Lars toetab igapäevaselt täidesaatevvõimude meeskondi teadliku juhtimiskultuuri kujundamise, strateegiliste suunamuutuste ja tulemuslikkuse parandamise saavutamiseks.

Osalema on oodatud inimeste juhtimisega tegelevad keskastmejuhid ministeeriumitest, ametitest ja inspektsioonidest, põhiseaduslikest institutsioonidest ja muudest valitsusasutustest.
Meistriklassi on oodatud keskastmejuhid, kes alluvad asutuse juhile või tema asetäitjale. Arvestame ka asutuste juhtimisstruktuure. Osalema on oodatud juhid, kes ei allu küll otseselt tippjuhile või tema asetäitjale, kuid kelle alluvuses on vahetuid juhte, kes tegelevad inimeste juhtimisega.

Meistriklassil saab osaleda vaid 50 keskastmejuhti.

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:00 - 09:30

Lars Sudmanni meistriklass avaliku teenistuse keskastmejuhtidele


09:30 - 11:30

 • Lars Sudmann

  Lars Sudmann

  Rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimisekspert ning ettevõtja

 • Inimesekeskne juhtimine ning selle juurutamise praktilised sammud bürokraatia ja kahanevate ressursside tingimustes
 • Milliseid uutmoodi juhtimisvõtteid vajavad töötajad ning meeskonnad täna ja tulevikus?
 • Juhi isiksuse küpsuse mõõdupuu
 • Kuidas olla ehe ning inspireeriv juht?
 • Kuidas liikuda spetsialistist innustavaks juhiks?
 • Kuidas luua usalduslikku koostöösuhet ja töökeskkonda?

Lõuna


11:30 - 12:30

Meistriklass jätkub


12:30 - 14:00

Lars Sudmann
Rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimisekspert ning ettevõtja

• Kuidas juht saab olla korraga nõudlik ja toetav?
• Kuidas tõsta töö tulemuslikkust tuginedes uutmoodi juhtimisvõtetele?
• Mida teha, et inimesed töötaksid kirega ning talendid püsiksid organisatsioonis
• Kuidas juhtida raskesti juhitavaid ning vastu töötavaid inimesi?

Kohvipaus


14:00 - 14:30

Meistriklass jätkub


14:30 - 16:00

Lars Sudmann
Rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimisekspert ning ettevõtja

• Kuidas innustada, kaasata ning juhtida introverte?
• Kuidas ületada töötajate hirme muutuste ees?
• Töötajate emotsionaalsete vajaduste rahuldamine kui organisatsiooni suurim konkurentsieelis
• Milline organisatsioonikultuur on talentidele atraktiivne ning kutsuv?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Meistriklassi sihtgrupp on inimeste juhtimisega tegelevad keskastmejuhid ministeeriumitest, ametitest ja inspektsioonidest, põhiseaduslikest institutsioonidest ja muudest valitsusasutustest. Meistriklassi on oodatud keskastmejuhid, kes alluvad asutuse juhile või tema asetäitjale. Arvestame ka asutuste juhtimisstruktuure, osalema on oodatud juhid, kes ei allu küll otseselt tippjuhile või tema asetäitjale, kuid kelle alluvuses on vahetuid juhte, kes tegelevad inimeste juhtimisega. Vajaduse korral on korraldajatel õigus laiendada sihtrühma ning kaasata koolitusprogrammi ka sihtrühmaväliseid, kuid meetme tegevuse 12.1.1 „Inimressursi koolitus ja arendamine“ raames abikõlblikke osalejaid.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 6,66 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Meistriklassil osalemise tingimused:

Meistriklass on osalejale tasuta tingimusel, et see läbitakse ettenähtud mahus. Meistriklass on 1-päevane ning seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) ja riigieelarvest.
Meistriklassis ettenähtud osalemise maht on meistriklassi maht, mis on vajalik teadmiste ja oskuste omandamiseks ehk osalemine on tasuta juhul, kui osaleja osaleb tervel meistriklassi päeval ja kinnitab oma osalemise allkirjastades vastava registreerimislehe.
Meistriklassile registreerimisega avaldab osaleja soovi osaleda toodud kuupäeval ja kinnitab, et on tutvunud osalemise põhimõtetega, on teadlik ettenähtud osalemismahust ja katkestamistasust ja informeerinud oma asutuse koolitus-personalispetsialisti võimalikest kuludest.

Katkestamine:
Meistriklassi katkestamisel tekivad konverentsi Tellijale (Riigi Tugiteenuste Keskus) nö tühjad kulud, mis on Euroopa Sotsiaalfondi tingimuste kohaselt mitteabikõlblikud kulud.
Osaleja loetakse katkestajaks, kui ta pärast gruppi arvamist jätab tegevusele ilmumata, ei osale tegevuses ettenähtud mahus või teatab oma loobumisest peale 27. veebruarit 2020 ja ei leia endale nõuetele vastavat asendajat.

Katkestajate kulude hüvitamine:
Kui isik, kes on end meistriklassile registreerinud, ei läbi meistriklassi eelpoolnimetatud mahus või jätab osalemata (ning talle ei leita asendajat), siis esitab meistriklassi läbiviija katkestanud teenistuja asutusele arve meistriklassi maksumuse ulatuses, mis on 710,64 € (sh km). St, et asutus võtab endale kohustuse hüvitada meistriklassile registreerunu meistriklassi koha maksumus täies mahus kursuse läbiviijale ehk Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus OÜ-le osaleja katkestamise korral.

Kui isik teavitab enda mitteosalemisest, siis püütakse osapoolte (asutus, meistriklassi läbiviija ja Riigi Tugiteenuste Keskus) koostöös leida loobujale meistriklassi sihtgruppi kuuluv asendaja. Kui nõuetele vastavat osalejat ei leita, siis on tegemist katkestamisega ning meistriklassi koha maksumus kuulub katkestaja isiku asutuse poolt hüvitamisele.
Meistriklassil osaleva(te) isiku(te) asutus võtab meistriklassi läbiviija ees kohustuse tasuda iga katkestaja meistriklassi koha hind.

Asutuse võimalused teenistujalt kulude sissenõudmiseks:
Asutus on tööandjana kohustatud tagama ametniku/töötaja ameti/tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks vajaliku koolituse/kursuse/konverentsi ja kandma selle kulud. Ametnikul/töötajal on kohustus oma ülesannete asjatundlikuks täitmiseks oma ameti- või tööalaseid teadmisi ja oskusi täiendada. Meistriklass on ameti/tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks kavandatud tegevus.
Kui asutusele on kaasnenud kulud ametniku/töötaja meistriklassile mitteilmumise tõttu, on ametnik/töötaja põhjustanud oma teenistus/töökohustuse (teadmiste ja oskuste arendamine; tööandja vahendite heaperemehelik ning sihipärane kasutamine) süülise rikkumisega tööandjale varalise kahju, ning kohustatud selle hüvitama. ATS § 80 või TLS § 72 alusel on asutusel õigus esitada isikule nõue kulude hüvitamiseks. Kui ametniku/töötaja meistriklassile mitteilmumine on tingitud tööandjast, siis ei ole alust ametnikult/töötajalt kulude tagasi nõudmiseks.

Projektijuht:

Mari Teppo eriprojektide juht, +372 58557878, mari@eestikonverentsikeskus.ee

Toitlustus:

Jah

* Juhul kui registreerujaid on enam kui gruppi mahub lähtutakse valiku tegemisel järgmistest kriteeriumitest: asutuste mitmekesisus; otseste alluvate arv; naiste ja meeste osakaal grupis. * Korraldaja jätab endale õiguse meistriklassile oodatud sihtgrupi täitumisel registreerimise varem sulgeda.