Meistriklass avaliku teenistuse keskastmejuhtidele

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 07.11.2019 - 07.11.2019 Registreerimise lõpp: 31.10.2019 Kestvus: Asukoht: Hilton Tallinn Park (F. R. Kreutzwaldi 23) Hind: 0.00 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Kui isik, kes on end meistriklassile registreerinud, ei läbi meistriklassi täies mahus või jätab osalemata (ning talle ei leita asendajat), siis esitab meistriklassi läbiviija katkestanud teenistuja asutusele arve meistriklassi maksumuse ulatuses, mis on 792,24€ (sh km). Meistriklass viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna “Haldusvõimekus” programmi “Inimressursi koolitus ja arendamine” raames ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest.

 

 

 

Juhtidel on kasulik mõista, et päeva lõpuks ei tööta keegi organisatsiooni hüvanguks, vaid kõik töötavad iseenda heaolu nimel. Inimene otsib töökeskkonda, mis loob võimaluse eneseteostuseks ja ka iseenda vajaduste täitmiseks. Kui juhid ei suuda ootustele vastavaid võimalusi luua ei panustata olemasolevasse töösse maksimaalselt ning otsitakse väljakutseid mujalt. Naiivne on loota, et lojaalsed ning innustunud töötajad on iseenesest mõistetav nähtus.

Seega on juhtidel kanda suur roll – luua töökeskkond, mis toetaks parimal moel indiviidi arengut ning seeläbi saab kasvada ka organisatsiooni tulemuslikkus ja edukus. Kuidas aga liikuda vanadest juhtimismustritest, kus oluliseks peeti vaid juhi käsu täitmist, uude juhtimiskultuuri, mis võimaldab kasutada töötajate maksimaalset potentsiaali?

Meistriklassil jagab maailma suurettevõtteid nõustav meister Belinda Parmar strateegiaid sellest, kuidas uued juhtimistehnikad järk-järgult organisatsioonikultuuri juurutada ning kuidas luua toimiv kahepoolne suhtlussüsteem.

Belinda Parmar – Rahvusvaheliste ärihiidude (PWC, Ernst ja Young, Aston Martin, Deutche Bank, Microsoft jpt) nõustaja/koolitaja ning rahvusvaheliselt üks hinnatuim juhtimisvaldkonna ja empaatilise juhtimise lektor. Belinda on suurepäraselt kursis kaasaegsete juhtimismetoodikatega, kuid veel enam – tal on 20 aastat kogemusi tegutsedes ka vana juhtimismudeli järgi ning seetõttu oskab luua silda uue ja vana juhtimiskultuuri vahele, et üleminek saaks toimuda.

Meistriklassil osalejad saavad antud koolituselt praktilised teadmised ja oskused kaasaegsest juhtimisest, mis on hädavajalikud oma meeskonna ja organisatsiooni juhtimiskultuuri kujundamiseks ning tulemuslikkuse tõstmiseks. Samuti tööriistad iseenda arendamiseks, et muutunud juhtimiskultuuris olla edukas eestvedaja ja inspireerija ning muudatuste kiire ning valutu elluviija.

Meistriklass toimub inglise keeles, seega on osalemise tingimuseks inglise keele oskus B2 tasemel.

Oodatud on osalema keskastmejuhid, kes alluvad asutuse juhile või tema asetäitjale. Arvestame ka asutuste juhtimisstruktuure, seetõttu on osalema oodatud ka juhid, kes ei allu küll otseselt tippjuhile või tema asetäitjale, kuid kelle alluvuses on vahetuid juhte, kes tegelevad inimeste juhtimisega.

Meistriklassil saab osaleda vaid 50 keskastmejuhti.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Meistriklass avaliku teenistuse keskastmejuhtidele - empaatia ja juhtimine


10:00 - 12:00

 • Belinda Parmar

  Belinda Parmar

  Rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimisekspert ning ettevõtja

 • Miks on oluline omada organisatsioonis häid juhte?
 • Kui palju läheb organisatsoonile maksma, kui selles töötavad rahulolematud töötajad?
 • Mis teeb juhist suurepärase juhi ja organisatsioonist suurepärase organisatsiooni ning kuidas selleni jõuda? Harvard Business Review uurimuse tulemused
 • Millised on kaasaegse- ja tuleviku juhi isikuomadused ning kuidas ta toimib?

Lõuna


12:00 - 13:00

Meistriklass jätkub


13:00 - 15:00

Belinda Parmar
Rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimisekspert ning ettevõtja

 • Kaasaja tugevad liidrid (Satya Nadella, Paul Poleman) – mis teeb neist parimad juhid?
 • Milline roll on empaatial organisatsioonis ning milliseid muutuseid see kaasa toob?
 • Kuidas kasvada empaatiliseks liidriks?
 • Kuidas kasvatada empaatiat kogu organisatsioonis?
 • Kuidas on võimalik organisatsiooni kultuuri muuta empaatia abil?

Kohvipaus


15:00 - 15:30

Meistriklass jätkub


15:30 - 17:00

Belinda Parmar
Rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimisekspert ning ettevõtja

 • Miks peab lisaks juhile muutuma ka kogu organisatsiooni kultuur?
 • Kuidas muudatusi süsteemselt ja tõhusalt teooriast praktikasse rakendada?
 • Kuidas on võimalik juhtide abil muuta organisatsiooni kultuuri alt poolt üles?
 • Praktilised näited muutustest, mille on läbi teinud maailma suurettevõtted Belinda Parmari eestvedamisel (nt: Barclays, Centrica, Lexus and HSBC)

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Meistriklassi sihtgrupp on inimeste juhtimisega tegelevad keskastmejuhid ministeeriumitest, ametitest ja inspektsioonidest, põhiseaduslikest institutsioonidest ja muudest valitsusasutustest. Meistriklassi on oodatud keskastmejuhid, kes alluvad asutuse juhile või tema asetäitjale. Arvestame ka asutuste juhtimisstruktuure, osalema on oodatud juhid, kes ei allu küll otseselt tippjuhile või tema asetäitjale, kuid kelle alluvuses on vahetuid juhte, kes tegelevad inimeste juhtimisega.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 7,33 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus.

Loobumistingimused:

Meistriklassil osalemise tingimused:

Meistriklass on osalejale tasuta tingimusel, et see läbitakse ettenähtud mahus. Meistriklass on 1-päevane ning seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) ja riigieelarvest.
Meistriklassis ettenähtud osalemise maht on meistriklassi maht, mis on vajalik teadmiste ja oskuste omandamiseks ehk osalemine on tasuta juhul, kui osaleja osaleb tervel meistriklassi päeval ja kinnitab oma osalemise allkirjastades vastava registreerimislehe.
Meistriklassile registreerimisega avaldab osaleja soovi osaleda toodud kuupäeval ja kinnitab, et on tutvunud osalemise põhimõtetega, on teadlik ettenähtud osalemismahust ja katkestamistasust ja informeerinud oma asutuse koolitus-personalispetsialisti võimalikest kuludest.

Katkestamine:
Meistriklassi katkestamisel tekivad konverentsi Tellijale (Riigi Tugiteenuste Keskus) nö tühjad kulud, mis on Euroopa Sotsiaalfondi tingimuste kohaselt mitteabikõlblikud kulud.
Osaleja loetakse katkestajaks, kui ta pärast gruppi arvamist jätab tegevusele ilmumata, ei osale tegevuses ettenähtud mahus või teatab oma loobumisest peale 21. oktoobrit 2019 ja ei leia endale nõuetele vastavat asendajat.

Katkestajate kulude hüvitamine:
Kui isik, kes on end meistriklassile registreerinud, ei läbi meistriklassi eelpoolnimetatud mahus või jätab osalemata (ning talle ei leita asendajat), siis esitab meistriklassi läbiviija katkestanud teenistuja asutusele arve meistriklassi maksumuse ulatuses, mis on 792,24€ (sh km). St, et asutus võtab endale kohustuse hüvitada meistriklassile registreerunu meistriklassi koha maksumus täies mahus kursuse läbiviijale ehk Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus OÜ-le osaleja katkestamise korral.
Kui isik teavitab enda mitteosalemisest, siis püütakse osapoolte (asutus, meistriklassi läbiviija ja Riigi Tugiteenuste Keskus) koostöös leida loobujale meistriklassi sihtgruppi kuuluv asendaja. Kui nõuetele vastavat osalejat ei leita, siis on tegemist katkestamisega ning meistriklassi koha maksumus kuulub katkestaja isiku asutuse poolt hüvitamisele.
Meistriklassil osaleva(te) isiku(te) asutus võtab meistriklassi läbiviija ees kohustuse tasuda iga katkestaja meistriklassi koha hind.

Asutuse võimalused teenistujalt kulude sissenõudmiseks:
Asutus on tööandjana kohustatud tagama ametniku/töötaja ameti/tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks vajaliku koolituse/kursuse/konverentsi ja kandma selle kulud. Ametnikul/töötajal on kohustus oma ülesannete asjatundlikuks täitmiseks oma ameti- või tööalaseid teadmisi ja oskusi täiendada. Meistriklass on ameti/tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks kavandatud tegevus.
Kui asutusele on kaasnenud kulud ametniku/töötaja meistriklassile mitteilmumise tõttu, on ametnik/töötaja põhjustanud oma teenistus/töökohustuse (teadmiste ja oskuste arendamine; tööandja vahendite heaperemehelik ning sihipärane kasutamine) süülise rikkumisega tööandjale varalise kahju, ning kohustatud selle hüvitama. ATS § 80 või TLS § 72 alusel on asutusel õigus esitada isikule nõue kulude hüvitamiseks. Kui ametniku/töötaja meistriklassile mitteilmumine on tingitud tööandjast, siis ei ole alust ametnikult/töötajalt kulude tagasi nõudmiseks.

Projektijuht:

Mari Teppo eriprojektide juht, +372 58557878, mari@eestikonverentsikeskus.ee

Toitlustus:

Jah

* Juhul kui registreerujaid on enam kui gruppi mahub lähtutakse valiku tegemisel järgmistest kriteeriumitest: asutuste mitmekesisus; otseste alluvate arv; suure vanusevahega alluvatest koosneva meeskonna keskastmejuht; kaugtööd rakendava asutuse keskastmejuht; naiste ja meeste osakaal grupis. * Korraldaja jätab endale õiguse meistriklassile oodatud sihtgrupi täitumisel registreerimise varem sulgeda.