Üldinfo

Toimumise kuupäev:
13.09.2012
Registreerimise lõpp:
11.09.2012
Asukoht:
Swissôtel Tallinn (Tornimäe 3, Tallinn)
Hind: Liitu sooduspakkumistega
158 € + km

Korruptsiooni seostatakse valdavalt avaliku sektoriga, kuid selline arusaam on ekslik. Esiteks tuleb korruptsiooni pakkumine reeglina erasektorist ning teiseks võib korruptsioon vohada ka era- või kolmandas sektoris, näiteks riiklike või Euroopa Liidu toetuste saamisel.

Seminari eesmärk on rääkida selgeks teemad: altkäemaks, pistis, mõjuvõimuga kauplemine, seotud jälitustegevus. Lisaks käsitletakse korruptsiooniohtlikke suhteid riigihangete praktika näidete varal.

Programm

09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistega

10:00 - 11:30

Altkäemaks, pistis, mõjuvõimuga kauplemine ja nendega seotud jälitustegevus

Leon Glikman
Glikman & Partnerid

Pistise koosseisulisteks tunnusteks on

  • andja osas ametiisikule materiaalse väärtusega hüve lubamine või andmine;
  • ametiisiku osas  nõustumus;
  • ametiisiku poolne seaduslik tegu pistise andja kasuks;
  • ekvivalentsussuhe esimese ja teise elemendi vahel.

Kohtupraktika kohaselt on koosseisupärasus tuvastatav ka väga kaudse ekvivalentsussuhte korral. Tõendamisstandardid on  praktikas väga madalad ja süüdismõistmiseks piisab ka kaudsete tõendite kogumisest. Altkäemaks on objektiivselt teokoosseisult sarnane pistisele, eeldades lisaks ametiisiku seadusevastast tegu, mida  püütakse väärpraktikas  sisustada üldnormide või isegi õiguse üldpõhimõtetega. KaRS § 288 , mis sätestab  ametiisiku mõiste on määratlematu ja praktikas püütakse seda lisaks veel laiendavalt tõlgendada.

Mõjuvõimuga kauplemise koosseis ei vasta samuti määratletuse nõudele ja kriminaalrepressiooni ohvriks langemise oht pole ettenähtav. Konkretiseerimata seadused  ja madalad tõendamisnõuded  ohustavad enamikku avaliku haldusega suhtlevaid aktiivsemaid isikuid, millel on mitte üksnes majandust vaid ka isikutevahelist normaalset suhtlust pärssiv toime.

Jälitustegevuse regulatsioon ja praktika on vastuolus EIÕK ja PS elementaarpõhimõtetega.  Korruptsiooniga võitlemine on eluliselt vajalik, ent seda tuleb teha üheselt mõistetavate  seaduste alusel, kindlustades kõik EIÕK ja PS-ga sätestatud garantiid.

11:30 - 12:15

Lõunapaus

12:15 - 13:45

Võitlus korruptsiooniga - piiripealsed ja üle piiri juhtumid õiguspraktikas

Arne Ots
Raidla Lejins & Norcous

Käsitletakse korruptsiooniohtlikke suhteid riigihangete praktika näidete varal. Riigihanked on avaliku ja erasektori majanduslike huvide kokkupuuteala, kus on eeldusi  ja pinnast korruptsiooniohtlike olukordade tekkeks. Ettekandes antakse üldine ülevaade õiguslikust regulatsioonist, mis peab tagama avaliku ja erasektori suhtlemise läbipaistvuse ja aususe neil kokkupuutealadel tegutsemisel. Samuti räägitakse sellest, milliste problemaatiliste olukordadeni on praktikas jõutud ühelt poolt tarvilikult range, kuid teisalt kohati küsitava ning ebamäärase karistusõigusliku regulatsiooni tõlgendamise ja kohaldamisega.

13:45 - 13:50

Seminari lõpetamine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Seminar
Toitlustus:
Ei