Mitteproduktiivne käitumine tööl

TÖÖL MITTEPRODUKTIIVSE KÄITUMISE TEST
© 2016, PE Konsult Ltd. All rights reserved.
Mitteproduktiivne käitumine tööl

Mitteproduktiivne käitumine tööl koosneb tegevustest, mis kahjustavad või mille eesmärk on kahjustada teiste töötajate tööd ja organisatsiooni. Organisatsioon saab saavutada püstitatud eesmärke siis, kui organisatsioonis töötavad inimesed oskavad oma tööd teha ja teevad oma tööd mingil mõistlikul tasemel.
Mitteproduktiivne käitumine tööl võib seisneda füüsiliselt või verbaalselt agressiivses käitumises, vaenulikkuses oma kolleegi, juhi või kliendi suhtes, organisatsioonile kuuluvate seadmete lõhkumises, tehes tahtlikult oma tööd halvasti, saboteerimises, varastamises, tahtlikult tööülesande täitmisega venitades (Spector, 2012).

Tööl mitteproduktiivse käitumise testis on 12 faktorit (kokku 40 väidet): (1) Kohatu käitumine (4 väidet); (2) Ebaviisakas käitumine (5 väidet); (3) Kiusamine (4 väidet); (4) Logelemine (3 väidet); (5) Raiskamine (4 väidet); (6) Sabotaaž (3 väidet); (7) Distsipliin (3 väidet); (8) Puudumine (2 väidet); (9) Ohutus (2 väidet); (10) Agressiivne käitumine (6 väidet); (11) Valetamine (2 väidet); (12) Varastamine (2 väidet).

Tööl mitteproduktiivse käitumise testis kasutatakse Likerti-tüüpi 6-pallist sundvaliku skaalat. Näiteks, 1-pall on “Alati, väga sageli” ja 6-palli on “Väga harva, mitte kunagi” kui testi täitjalt küsitakse: “Kui sageli tuleb ette allpool nimetatud olukordi Teie töökohas?“. Nähtused, mille esinemise sagedust vastajal tuleb hinnata on näiteks “Tahtlikult tööohutuse reeglite täitmata jätmine” või “Meelega oma tööülesannete halvasti täitmine” või “Loata töölt varem (enne tööpäeva lõppu) lahkumine” või “Küberlogelemine” või “Töökaaslase eraelu üle naljatamine”.

Põhjalikum ülevaade testist SIIN.

Mare_Teichmann_2017_500

TESTI TELLIMINE:
Professor Mare Teichmann
E-mail: mare@pekonsult.ee
Skype: mare.teichmann

 

Kõik tulevased koolitused