Tööalane vastutustunne

TÖÖALASE VASTUTUSTUNDE TEST
© 2016, PE Konsult Ltd. All rights reserved.

Tööga seotud hoiakud väljendavad töötaja hinnanguid, uskumusi ja lojaalsust oma töö suhtes. Tööalane vastutustunne on üks tööga seotud hoiakutest. Töötaja isiklik vastutustunne väljendub oma töökohustuste või tööülesannete rahuldaval tasemel täitmises so töötaja on võtnud endale kohustused, mille täitmise eest ta vastutab. Tööalane vastutustunne on otseselt seotud tööl võetud kohustuste täitmisega, lubadusest või kokkuleppest kinnipidamisega.
Tööalase vastutustunde test on psühhomeetriline test, mis koosneb kahest osast: (1. osa) Tööalane vastutustunne ja (2. osa) Tööalane kontrollkese (Work Locus of Control).
Tööalase vastutustunde testi esimeses osas on 12-st väitest. Vastuste skaalana kasutatakse Likert-tüüpi 6-pallist sundvaliku skaalat: 1-pall on “Väga kindlalt ei nõustu” ja 6-palli on “Väga kindlalt nõustun”. Testi täitjale esitatakse väiteid “Ma austan oma tööandja ja klientide privaatsust ning konfidentsiaalsust” või “Ma vastutan ise oma tööl tehtud vigade eest” või “Ma olen valmis käituma ja töötama vastutustundlikult”.
Tööalase vastutustunde testi teises osas kasutatakse professor Paul E. Spectori (1988) poolt väljatöötatud rahvusvaheliselt tuntud tööalase kontrollkeskme testi (Work Locus of Control Scale, WLCS). Test on Eestis adapteeritud ja AS PE Konsult omab 1997-st aastast alates testi eestikeelse versiooni kasutusõigust.
Tööalane kontrollkese kajastab töötaja kalduvust uskuda, et tema ise kontrollib sündmusi oma tööelus (internaal) või et selline kontroll asub kusagil mujal, tema tööelu kontrollivad tähtsad inimesed, juhus, saatus vms. (eksternaal) (Spector, 1988).

Tööalase kontrollkeskme test (Work Locus of Control Scale, WLCS) on psühhomeetriline test, mis koosneb 16-st väitest. Korrelatsioon (seos) töötaja üldise kontrollkeskme (internaalsuse või eksternaalsuse) ja tööalase kontrollkeskme vahel on kõrge (erinevates uuringutes korrelatsioonikordaja jääb vahemikku: r = 0.50 kuni r = 0.55).
Testi täitja saab hinnanguid anda Likert-tüüpi 6-pallisel sundvaliku skaalal: 1- pall on “Väga kindlalt ei nõustu” ja 6-palli on “Väga kindlalt nõustun”. Test koosneb väidetest: “Soovitud töö saamine on peamiselt õnne küsimus” või “Selleks, et saada määratud tõeliselt heale kohale, on tähtsam “keda te teate”, kui “mida te teate” või “Enamik inimesi on võimelised tegema oma tööd hästi, kui nad seda püüavad” või “Edutatakse neid, kes teevad hästi oma tööd”.
Testi töötlus toimub vastavalt testi manuaalile. Mida suurem on testi täitja numbriline tulemus, seda enam eksternaalsuse poole ta kaldub oma suhtumistes ja tööalases tegevuses.

Põhjalikum ülevaade testist SIIN.

Mare_Teichmann_2017_500

TESTI TELLIMINE:
Professor Mare Teichmann
E-mail: mare@pekonsult.ee
Skype: mare.teichmann