Tööga seotud emotsionaalsed oskused

TÖÖGA SEOTUD EMOTSIONAALSETE OSKUSTE TEST
© 2016, PE Konsult Ltd. All rights reserved

emotsionaalsed oskused

Emotsionaalne töö on oma emotsioonide juhtimise ja kontrollimise protsess selleks, et vastata tööalastele emotsionaalse käitumise nõuetele (Grandey, 2000). Töötajatelt oodatakse tööajal oma emotsioonide valitsemist (sh “raske” kliendiga suhtlemisel). Tööga seotud emotsionaalsed oskused kuuluvad nn “pehmete oskuste” hulka ja tähendavad töötaja võimekust iseenda ja teiste tööga seotud emotsioone ära tunda ja juhtida. Tööga seotud emotsionaalsed oskuste testis on 106 küsimust, mis koonduvad viide suurde faktorisse ja sisaldavad 26 alam-faktorit:
Faktor 0. (1) Tööalane emotsionaalne intelligentsus (EQ enesehinnanguna) (6 küsimust);
(A-osa) Isiklik kompetentsus:
Faktor 1: Eneseteadlikkus:
(2) Emotsionaalne eneseteadlikkus (4 küsimust);
(3) Tegelikkusele vastav enesehinnang (4 küsimust);
(4) Enesekindlus (4 küsimust); Faktor 2: Enesejuhtimine
(5) Emotsionaalne enesekontroll (4 küsimust);
(6) Usaldusväärsus (4 küsimust);
(7) Kohusetundlikkus (4 küsimust);
(8) Kohanemisvõime (4 küsimust);
(9) Innovatiivsus (4 küsimust);
Faktor 3: Enesemotivatsioon
(10) Saavutusele orienteeritus (4 küsimust);
(11) Pühendumus (4 küsimust);
(12) Initsiatiivikus (4 küsimust);
(13) Optimism (4 küsimust)
(B-osa) Sotsiaalne kompetentsus:
Faktor 4: Suhete suunamine

(14) Empaatia (4 küsimust);
(15) Teenindamisele orienteeritus (4 küsimust);
(16) Teiste arenguu toetamine (4 küsimust);
(17) Mitmekesisuse väärtustamine (4 küsimust);
(18) Poliitiline teadlikkus (4 küsimust) Faktor 5: Sotsiaalne teadlikkus ja sotsiaalsed oskused
(19) Mõjuvõim (4 küsimust);
(20) Kommunikatsioon (4 küsimust);
(21) Juhtimine (liidriks olemine) (4 küsimust);
(22) Muutuse algatamine (4 küsimust);
(23) Konflikti lahendamine (4 küsimust);
(24) Sõprussidemete loomine (4 küsimust);
(25) Koos töötamine ja koostöö (4 küsimust);
(26) Meeskonnatöö võimekus (4 küsimust).

Tööga seotud emotsionaalsed oskuste testis kasutatakse kolme erinevat skaalat:
1. Likert-tüüpi sundvaliku 6-palli skaala, kus 1-pall on “Kindel ei” kuni 6-palli on “Kindel jah”. Näiteks: “Tööl olles suudan iseenda emotsioone ära tunda ja kirjeldada” või “Kas kirjeldaksite ennast kui inimest, kes kontrollib ja juhib oma emotsioone erinevates töösituatsioonides”.
2. Likert-tüüpi sundvaliku 6-palli skaala, kus 1-pall on “Täiesti kindlasti ei nõustu” kuni 6-palli on “Täiesti kindlasti nõustun”. Näiteks: “Ma tean, milliseid emotsioone olen tundnud ja miks ma neid tundsin” või “Olen saanud hästi hakkama oma impulsiivsete tunnete ja häirivate emotsioonidega” või “Olen olnud tulemustele orienteeritud, püüelnud iseenda eesmärkide poole” või “Olen olnud valmis igast heast võimalustest kinni haarama” või “Olen tegutsenud pigem õnnestumise ootuses kui läbikukkumise kartuses” või “Olen otsinud võimalusi, kuidas suurendada kliendi rahulolu ja lojaalsust”.
3. Likert-tüüpi 12-palline skaala, kus 1-pall on “Madalaim” to 12-points “Kõrgeim”. Näiteks: “Usaldusväärsus tähendab seda, kuivõrd töötaja säilitab ka rasketes olukordades aususe ja käitub lähtuvalt oma eetilisetest seisukohtadest“. Kasutades vastamisel 1-12 skaalat, kusjuures 1 on kõige väiksem võimalik usaldusväärsus, mis võib kellelgi üldse olla ja 12 kõige suurem võimalik usaldusväärsus, mis võib kellelgi üldse olla või “Kohusetundlikkus näitab seda, kuivõrd töötaja võtab vastutuse oma töö ja tegevuse eest. Kasutades vastamisel 1-12 skaalat, kusjuures 1 on kõige väiksem võimalik kohusetundlikkus, mis võib kellelgi üldse olla ja 12 kõige suurem võimalik kohusetundlikkus, mis võib kellelgi üldse olla. “Emotsionaalne eneseteadlikkus tähendab seda, kuivõrd töötaja teadvustab iseenda emotsioone ja emotsioonide mõju tööle. Kasutades vastamisel 1-12 skaalat, kusjuures 1 on madalaim emotsionaalse eneseteadlikkus, mis võib kellelgi üldse esineda ja 12 on kõrgeim emotsionaalse eneseteadlikkus, mis võib kellelgi üldse esineda.

Põhjalikum ülevaade testist SIIN.

Mare_Teichmann_2017_500

TESTI TELLIMINE:
Professor Mare Teichmann
E-mail: mare@pekonsult.ee
Skype: mare.teichmann

Kõik tulevased koolitused