Meistriklass avaliku sektori tulevikku vaatavale juhile

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 19.11.2020 - 19.11.2020 Registreerimise lõpp: 14.11.2020 Kestvus: Asukoht: Virtuaalne meistriklass Hind: 0 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Meistriklass toimub virtuaalses keskkonnas, zoom platvormil.

Sihtrühm: riigi ametiasutuste keskastmejuhid ja peadirektorite asetäitjad

Kui isik, kes on end meistriklassile registreerinud, ei läbi meistriklassi täies mahus või jätab osalemata (ning talle ei leita asendajat), siis esitab meistriklassi läbiviija katkestanud teenistuja asutusele arve meistriklassi maksumuse ulatuses, mis on 775,20 € (sh km). Meistriklass viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna “Haldusvõimekus” programmi “Inimressursi koolitus ja arendamine” raames ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest.

Miks mõnes ametiasutuses sujub töö teistega võrreldes oluliselt efektiivsemalt? Millised on need ühised tunnused, mida on võimalik tuvastada ja vähem tõhusates ametiasutustes kasutusele võtta? Mil määral saame avaliku halduse õppetunde ühest regioonist teise üle kanda? Millised oskused peavad 21. sajandi avalike asutuste liidritel olema?

Neid ja paljusid teisi avaliku sektori liidritele olulisi küsimusi on 15 aastat uurinud maailmas kõrgelt hinnatud avaliku sektori juhtimisekspert ja konsultant Dr Zeger van der Wal, kes on võitnud mitmeid teadus- ja õpetamisauhindu, sealhulgas 2014. aasta LKYSPPi õpetamise tipptaseme auhinna ja 2015. aasta NUSi õpetamise tipptaseme auhinna. Ühtlasi on Dr Zeger van der Wal ka Maailma Majandusfoorumi algatuse „Future of Government“ kaaskuraator ja Harvard Business Review nõunik.

Esmakordselt on viiekümnel Eesti riigi ametiasutuste juhil võimalus osaleda Dr Zeger van der Wal meistriklassil.

Avaliku sektori liidritele suunatud meistriklassis analüüsitakse nende keerukat töökeskkonda, mida iseloomustavad volatiivsus, selgusetus ja ebakindlus. Pandeemiast tulenev kriis on selle ilmekas näide.

Lisaks keskendub meistriklass seitsmele põhioskusele, mida 21. sajandi avalikud juhid peavad arendama, kombineerides erinevaid rolle ning tegevusi, mille tulemusel vastata üha enesekindlamate sidusrühmade ootustele.

Dr Zeger van der Wal on Aasias elav ja töötav hollandlane. Valitsemistavade ja -kultuuride võrdlemine kogu maailmas ning õppimine iga päev inimestelt, kellega ta suhtleb, on see, mis teda innustab. Zeger on ülemaailmselt tunnustatud õppejõud, teadlane ja avaliku juhtimise konsultant. Tema kõrgelt tunnustatud raamat: The 21st Century Public Manager“, ilmus Macmillan Educationi kohtumisel 2017. aasta aprillis. See on leidnud positiivset tunnustust ajalehtedes, ajakirjades ja selle valdkonna tippajakirjades USA-st Indiani sh Koreas, Venemaal, Hiinas ja mujal. Praegu tõlgitakse seda araabia, hiina, mongoli ja vene keelde.

Meistriklassile on osalema oodatud inimeste juhtimisega tegelevad keskastmejuhid (eelkõige need, kellel on omakorda alluvatest juhte) ja peadirektorite asetäitjad ministeeriumitest, ametitest, inspektsioonidest, põhiseaduslikest institutsioonidest ja muudest riigi ametiasutustest. Asetäitja ametikoha puudumisel on meistriklassi oodatud ka juhid, kes peadirektorit vajadusel tööülesannete täitmisel asendavad. Samaaegselt arvestame keskastmejuhtide määratlemisel ka asutuste juhtimisstruktuure.
Lõpliku valiku koolitusele pääsenutest teevad korraldajad koostöös registreerinud isikute asutuste koolitusjuhtidega. Võimaluse korral püüab koolituse korraldaja tagada võimalikult laia asutuste mitmekesisuse koolitusele pääsenute seas.

Oluline on rõhutada, et programmi eesmärk ei ole pakkuda probleemidele riiulilahendusi, selle eesmärk on toetada avaliku sektori juhte, kes suudaksid ise mõelda ning tulemuslikke otsuseid vastu võtta.

Meistriklass on inglise keeles eestikeelse sünkroontõlkega.

Selleks, et koolitusel osalejad saaksid koolituspäeval ühist arutelu alustada, eeldab meistriklass lektori poolt saadetud materjalide sisulist eellugemist.

Advertisement banner

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:45 - 10:00

Meistriklass avaliku sektori tippjuhtide asetäitjatele ning keskastmejuhtidele


10:00 - 12:00

7 oskust tulevikku vaatavale avaliku sektori juhile:

 • Huvigruppide kaasamine mitmesugustel kaasamisplatvormidel
 • Rakenduv autoriteetsus – tõsta avalikkuse usaldust ja legitiimsust, vähendada populismi ning teha vajadusel kiireid ja järske otsuseid avaliku sektori juhtide vahetamisel
 • Töötajate võimendamine – noorema generatsiooni kaasamine ja uute virtuaalsete, tehnoloogiliste, kaug- ja paindlike töövõtete rakendamine
 • Tundlik innovatiivsus – innovatsiooniga kaasnevate pingete haldamine, riskide teadvustamine, ning kokkuhoid läbi uute meetodite, programmide ja tehnoloogiate integreerimise
 • Eetilises keerukuses toimimine - uut tüüpi eetiliste dilemmade ja sidusrühmade kontrolli keskel tegutsemine
 • Lühi- ja pikaajalise horisondi ühendamine - tegutsemine olevikus ning tuleviku prognoosimine selleks mõeldud strateegiliste ülesannete ja meediumite kasutamise kaudu
 • Sektorite vaheline koostöö - erinevat tüüpi partnerite tööstiilide, ressursside ja poliitiliste programmide rakendamine koostöökorralduses

Lõunapaus


12:00 - 13:00

Sidusrühmade kaardistamine ja kaasamine: kaasused ja tööriistad


13:00 - 14:30

Zeger van der Wal, PhD
Rahvusvaheliselt hinnatud avaliku sektori juhtimisekspert

 • Erinevate sidusrühmade kaasamine programmide, poliitikate ja teenuste tõhusaks loomiseks, rakendamiseks ja elluviimiseks
 • Millised sidusrühmad on kõige olulisemad ja miks?
 • Huvigruppide prioriteetide seadmine ja erinevad kaasamisstrateegiaid
 • Ühepoolsest teabe jagamisest kuni ühisloome ja ühistootmiseni
 • Sotsiaalmeedia monitoorimine ja sealsed suhtlemise strateegiad
 • Kuidas arendada „antenne“, et sidusrühmad radaris püsiksid?

Paus


14:30 - 14:45

Dilemmade haldamine töökohal, kaasuste analüüs


14:45 - 16:15

Zeger van der Wal, PhD
Rahvusvaheliselt hinnatud avaliku sektori juhtimisekspert

 • Avaliku juhtimise eesmärk on konkureerivate (ühiskondlike, organisatsiooniliste, professionaalsete ja individuaalsete) väärtushinnangute haldamine ning erinevate rollide ja vastutuse ühendamine: teenija, ettevõtja, innovaatori, innustaja ja abistaja roll.
 • Kuidas tasakaalustada erinevaid väärtusi ja süsteeme hea valitsemistava loomisel ja avaliku väärtuse loomisel?
 • Kuidas lahendada igapäevaseid dilemmasid töökohal?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Meistriklassile on osalema oodatud inimeste juhtimisega tegelevad keskastmejuhid (eelkõige need, kellel on omakorda alluvatest juhte) ja peadirektorite asetäitjad ministeeriumitest, ametitest, inspektsioonidest, põhiseaduslikest institutsioonidest ja muudest riigi ametiasutustest. Asetäitja ametikoha puudumisel on meistriklassi oodatud ka juhid, kes peadirektorit vajadusel tööülesannete täitmisel asendavad. Samaaegselt arvestame keskastmejuhtide määratlemisel ka asutuste juhtimisstruktuure.  Lõpliku valiku koolitusele pääsenutest teevad korraldajad koostöös registreerinud isikute asutuste koolitusjuhtidega. Võimaluse korral püüab koolituse korraldaja tagada võimalikult laia asutuste mitmekesisuse koolitusele pääsenute seas.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 6,66 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Meistriklassil osalemise tingimused
Meistriklass on osalejale tasuta tingimusel, et see läbitakse ettenähtud mahus. Meistriklass on 1-päevane ning seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) ja riigieelarvest. Meistriklassis ettenähtud osalemise maht on meistriklassi maht, mis on vajalik teadmiste ja oskuste omandamiseks ehk osalemine on tasuta juhul, kui osaleja osaleb meistriklassis ja korraldajad kinnitavad tema osalemise. Meistriklassile registreerimisega avaldab osaleja soovi osaleda toodud kuupäeval ja kinnitab, et on tutvunud osalemise põhimõtetega, on teadlik ettenähtud osalemismahust ja katkestamistasust ning informeerinud oma asutuse koolitus-personalispetsialisti võimalikest kuludest.

Registreerimisvormil olev küsimus "Kas õpite ja osalete muudel kursustel 4 nädala jooksul alates 19.11.2020" tuleneb Euroopa Komisjoni statistiliste andmete kogumise nõuetest, mis on seatud Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse kasutamisele. Andmeid kasutatakse koolitus- ja arendustegevuste analüüsimiseks. Andmeid ei kasutata isikustatud kujul. Statistikaamet võib 6 kuu jooksul pärast koolitust osalejaga andmete täpsustamiseks ühendust võtta.
Õppimine ja osalemine muudel kursustel 4 nädala jooksul alates käesoleva koolituse kuupäevast. Arvesse läheb õppimine tasemeõppes (üld-, kutse- ja kõrgharidus), huvihariduse omandamine ja tööpraktikal, koolitustel, kursustel, seminaridel, konverentsidel ning eratundides osalemine. Küsimuse all peetakse silmas muud õpet/kursust, st mitte käesolevat koolitust.

Katkestamine:
Meistriklassi katkestamisel tekivad konverentsi Tellijale (Riigi Tugiteenuste Keskus) nö tühjad kulud, mis on Euroopa Sotsiaalfondi tingimuste kohaselt mitteabikõlblikud kulud.
Osaleja loetakse katkestajaks, kui ta pärast gruppi arvamist jätab tegevusele ilmumata, ei osale tegevuses ettenähtud mahus või teatab oma loobumisest peale 9. novembrit 2020 ja ei leia endale nõuetele vastavat asendajat.

Katkestajate kulude hüvitamine:
Kui isik, kes on end meistriklassile registreerinud, ei läbi meistriklassi eelpoolnimetatud mahus või jätab osalemata (ning talle ei leita asendajat), siis esitab meistriklassi läbiviija katkestanud teenistuja asutusele arve meistriklassi maksumuse ulatuses, mis on 775,20€ (sh km). St, et asutus võtab endale kohustuse hüvitada meistriklassile registreerunu meistriklassi koha maksumus täies mahus kursuse läbiviijale ehk Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus OÜ-le osaleja katkestamise korral. Kui isik teavitab enda mitteosalemisest, siis püütakse osapoolte (asutus, meistriklassi läbiviija ja Riigi Tugiteenuste Keskus) koostöös leida loobujale meistriklassi sihtgruppi kuuluv asendaja. Kui nõuetele vastavat osalejat ei leita, siis on tegemist katkestamisega ning meistriklassi koha maksumus kuulub katkestaja isiku või tema tööandja asutuse poolt hüvitamisele. Meistriklassil osaleva(te) isiku(te) asutus ehk tööandja võtab meistriklassi läbiviija ees kohustuse tasuda iga oma asutuse katkestaja meistriklassi koha hind.

Asutuse võimalused teenistujalt kulude sissenõudmiseks:
Asutus on tööandjana kohustatud tagama ametniku/töötaja ameti/tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks vajaliku koolituse/kursuse/konverentsi ja kandma selle kulud. Ametnikul/töötajal on kohustus oma ülesannete asjatundlikuks täitmiseks oma ameti- või tööalaseid teadmisi ja oskusi täiendada. Meistriklass on ameti/tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks kavandatud tegevus.
Kui asutusele on kaasnenud kulud ametniku/töötaja meistriklassile mitteilmumise tõttu, on ametnik/töötaja põhjustanud oma teenistus/töökohustuse (teadmiste ja oskuste arendamine; tööandja vahendite heaperemehelik ning sihipärane kasutamine) süülise rikkumisega tööandjale varalise kahju, ning kohustatud selle hüvitama. ATS § 80 või TLS § 72 alusel on asutusel õigus esitada isikule nõue kulude hüvitamiseks. Kui ametniku/töötaja meistriklassile mitteilmumine on tingitud tööandjast, siis ei ole alust ametnikult/töötajalt kulude tagasi nõudmiseks.

Projektijuht:

Mari Teppo, eriprojektide juht

Toitlustus:

Ei

* Juhul kui registreerujaid on enam kui gruppi mahub, lähtutakse valiku tegemisel järgmistest kriteeriumitest: asutuste mitmekesisus; otseste alluvate arv; naiste ja meeste osakaal grupis. * Korraldaja jätab endale õiguse meistriklassile oodatud sihtgrupi täitumisel registreerimise varem sulgeda.