Lars Sudmanni meistriklass avaliku teenistuse juhtidele

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 22.10.2020 - 22.10.2020 Registreerimise lõpp: 07.10.2020 Kestvus: Asukoht: Virtuaalne keskkond Hind: 0.00 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%
Meistriklass toimub virtuaalses keskkonnas.

Kui isik, kes on end meistriklassile registreerinud, ei läbi meistriklassi täies mahus või jätab osalemata (ning talle ei leita asendajat), siis esitab meistriklassi läbiviija katkestanud teenistuja asutusele arve meistriklassi maksumuse ulatuses, mis on 638,40 € (sh km). Meistriklass viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna “Haldusvõimekus” programmi “Inimressursi koolitus ja arendamine” raames ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest.

Läbiviidav virtuaalne meistriklass toimub inglise keeles eestikeelse sünkroontõlkega. Virtuaalne meistriklass on interaktiivne, toimuvad virtuaalsed töötoad ja grupiarutelud.

Meistriklassil jagab maailma suurettevõtteid nõustav meisterLars Sudmann, strateegiaid sellest, kuidas uued juhtimistehnikad järk-järgult organisatsioonikultuuri juurutada. Kuidas luua inimesekeskne juhtimine ja kahepoolselt toimiv suhtlussüsteem ning seda bürokraatia ja kahanevate ressursside tingimustes.

Erinevatest uuringutest on selgunud, et see kui kauaks töötaja organisatsiooni jääb või kui produktiivne ta onsõltub 70% ulatuses suhtest oma otsese juhiga. Seega on just otsesel juhil olulisim roll olla inspireerijaks ning muuta oma meeskond kirega töötavateks talentideks.

Meistriklassil osalejad saavad antud koolituselt praktilised teadmised ja oskused kaasaegsest juhtimisest, mis on hädavajalikud oma meeskonna ja organisatsiooni juhtimiskultuuri kujundamiseks ning tulemuslikkuse tõstmiseks. Samuti tööriistad iseenda arendamiseks, et muutunud juhtimiskultuuris olla edukas eestvedaja ja inspireerija ning muudatuste kiire ning valutu elluviija.

Lars Sudmann on üks maailma hinnatumaid juhtimiseksperte, kelle nõustamise tulemusel on paljud suurettevõtted ja organisatsioonid (sh Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament) saanud uue hingamise. Lars’i koolitused on kõrget praktilist väärtust loovad ning koheselt praktikasse rakendatavad. Ta on kursis avaliku sektori toimimise eripäradega ning sellesse põimunud bürokraatiaga.

Lars toetab igapäevaselt täidesaatevvõimude meeskondi teadliku juhtimiskultuuri kujundamise, strateegiliste suunamuutuste ja tulemuslikkuse parandamise saavutamiseks.

Osalema on oodatud inimeste juhtimisega tegelevad keskastmejuhid (eelkõige need, kellel on omakorda alluvatest juhte ning kes alluvad tippjuhile) ja peadirektorite asetäitjad ministeeriumitest, ametitest, inspektsioonidest, põhiseaduslikest institutsioonidest ja muudest riigi ametiasutustest. Asetäitja ametikoha puudumisel on meistriklassi oodatud ka juhid, kes peadirektorit vajadusel tööülesannete täitmisel asendavad. Samaaegselt arvestame keskastmejuhtide määratlemisel ka asutuste juhtimisstruktuure ning võimaluse korral pakume kohti ka neile keskastmejuhtidele, kes tippjuhile otse ei allu, kuid kellel on alluvatest juhte ning neile juhtidele, kes ei allu otse tippjuhile ning kellel juhtidest alluvaid ei ole, kuid kes tegelevad inimeste juhtimisega (kelle alluvuses on teenistujaid).
Lõpliku valiku koolitusele pääsenutest teevad korraldajad koostöös registreerinud isikute asutuste koolitusjuhtidega. Võimaluse korral püüab koolituse korraldaja tagada võimalikult laia asutuste mitmekesisuse koolitusele pääsenute seas.

Meistriklassil saab osaleda vaid 50 juhti.

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:45 - 10:00

Lars Sudmanni meistriklass avaliku teenistuse juhtidele


10:00 - 12:00

 • Lars Sudmann

  Lars Sudmann

  Rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimisekspert ning ettevõtja

 • Inimesekeskne juhtimine ning selle juurutamise praktilised sammud bürokraatia ja kahanevate ressursside tingimustes
 • Milliseid uutmoodi juhtimisvõtteid vajavad töötajad ning meeskonnad täna ja tulevikus?
 • Juhi isiksuse küpsuse mõõdupuu
 • Kuidas olla ehe ning inspireeriv juht?
 • Kuidas liikuda spetsialistist innustavaks juhiks?
 • Kuidas luua usalduslikku koostöösuhet ja töökeskkonda?

Lõunapaus


12:00 - 13:00

Meistriklass jätkub


13:00 - 14:30

Lars Sudmann
Rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimisekspert ning ettevõtja

 • Kuidas juht saab olla korraga nõudlik ja toetav?
 • Kuidas tõsta töö tulemuslikkust tuginedes uutmoodi juhtimisvõtetele?
 • Mida teha, et inimesed töötaksid kirega ning talendid püsiksid organisatsioonis
 • Kuidas juhtida raskesti juhitavaid ning vastu töötavaid inimesi?

Paus


14:30 - 14:45

Meistriklass jätkub


14:45 - 16:15

Lars Sudmann
Rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimisekspert ning ettevõtja

• Kuidas innustada, kaasata ning juhtida introverte?
• Kuidas ületada töötajate hirme muutuste ees?
• Töötajate emotsionaalsete vajaduste rahuldamine kui organisatsiooni suurim konkurentsieelis
• Milline organisatsioonikultuur on talentidele atraktiivne ning kutsuv?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Osalema on oodatud inimeste juhtimisega tegelevad keskastmejuhid (eelkõige need, kellel on omakorda alluvatest juhte ning kes alluvad tippjuhile) ja peadirektorite asetäitjad ministeeriumitest, ametitest, inspektsioonidest, põhiseaduslikest institutsioonidest ja muudest riigi ametiasutustest. Asetäitja ametikoha puudumisel on meistriklassi oodatud ka juhid, kes peadirektorit vajadusel tööülesannete täitmisel asendavad. Samaaegselt arvestame keskastmejuhtide määratlemisel ka asutuste juhtimisstruktuure ning võimaluse korral pakume kohti ka neile keskastmejuhtidele, kes tippjuhile otse ei allu, kuid kellel on alluvatest juhte ning neile juhtidele, kes ei allu otse tippjuhile ning kellel juhtidest alluvaid ei ole, kuid kes tegelevad inimeste juhtimisega (kelle alluvuses on teenistujaid). Lõpliku valiku koolitusele pääsenutest teevad korraldajad koostöös registreerinud isikute asutuste koolitusjuhtidega. Võimaluse korral püüab koolituse korraldaja tagada võimalikult laia asutuste mitmekesisuse koolitusele pääsenute seas.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 6,66 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Meistriklassil osalemise tingimused:

Meistriklass on osalejale tasuta tingimusel, et see läbitakse ettenähtud mahus. Meistriklass on 1-päevane ning seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) ja riigieelarvest.
Meistriklassis ettenähtud osalemise maht on meistriklassi maht, mis on vajalik teadmiste ja oskuste omandamiseks ehk osalemine on tasuta juhul, kui osaleja osaleb tervel meistriklassi päeval ja kinnitab oma osalemise allkirjastades vastava registreerimislehe.
Meistriklassile registreerimisega avaldab osaleja soovi osaleda toodud kuupäeval ja kinnitab, et on tutvunud osalemise põhimõtetega, on teadlik ettenähtud osalemismahust ja katkestamistasust ja informeerinud oma asutuse koolitus-personalispetsialisti võimalikest kuludest.

Katkestamine:
Meistriklassi katkestamisel tekivad konverentsi Tellijale (Riigi Tugiteenuste Keskus) nö tühjad kulud, mis on Euroopa Sotsiaalfondi tingimuste kohaselt mitteabikõlblikud kulud.
Osaleja loetakse katkestajaks, kui ta pärast gruppi arvamist jätab tegevusele ilmumata, ei osale tegevuses ettenähtud mahus või teatab oma loobumisest peale 7. oktoobrit 2020 ja ei leia endale nõuetele vastavat asendajat.

Katkestajate kulude hüvitamine:
Kui isik, kes on end meistriklassile registreerinud, ei läbi meistriklassi eelpoolnimetatud mahus või jätab osalemata (ning talle ei leita asendajat), siis esitab meistriklassi läbiviija katkestanud teenistuja asutusele arve meistriklassi maksumuse ulatuses, mis on 638,40 € (sh km). St, et asutus võtab endale kohustuse hüvitada meistriklassile registreerunu meistriklassi koha maksumus täies mahus kursuse läbiviijale ehk Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus OÜ-le osaleja katkestamise korral.

Kui isik teavitab enda mitteosalemisest, siis püütakse osapoolte (asutus, meistriklassi läbiviija ja Riigi Tugiteenuste Keskus) koostöös leida loobujale meistriklassi sihtgruppi kuuluv asendaja. Kui nõuetele vastavat osalejat ei leita, siis on tegemist katkestamisega ning meistriklassi koha maksumus kuulub katkestaja isiku asutuse poolt hüvitamisele.
Meistriklassil osaleva(te) isiku(te) asutus võtab meistriklassi läbiviija ees kohustuse tasuda iga katkestaja meistriklassi koha hind.

Asutuse võimalused teenistujalt kulude sissenõudmiseks:
Asutus on tööandjana kohustatud tagama ametniku/töötaja ameti/tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks vajaliku koolituse/kursuse/konverentsi ja kandma selle kulud. Ametnikul/töötajal on kohustus oma ülesannete asjatundlikuks täitmiseks oma ameti- või tööalaseid teadmisi ja oskusi täiendada. Meistriklass on ameti/tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks kavandatud tegevus.
Kui asutusele on kaasnenud kulud ametniku/töötaja meistriklassile mitteilmumise tõttu, on ametnik/töötaja põhjustanud oma teenistus/töökohustuse (teadmiste ja oskuste arendamine; tööandja vahendite heaperemehelik ning sihipärane kasutamine) süülise rikkumisega tööandjale varalise kahju, ning kohustatud selle hüvitama. ATS § 80 või TLS § 72 alusel on asutusel õigus esitada isikule nõue kulude hüvitamiseks. Kui ametniku/töötaja meistriklassile mitteilmumine on tingitud tööandjast, siis ei ole alust ametnikult/töötajalt kulude tagasi nõudmiseks.

Projektijuht:

Mari Teppo eriprojektide juht, +372 58557878, mari@eestikonverentsikeskus.ee

Toitlustus:

Ei

* Korraldaja jätab endale õiguse meistriklassile oodatud sihtgrupi täitumisel registreerimise varem sulgeda.