Meistriklass valitsusasutuste keskastmejuhtidele

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 27.02.2019 - 27.02.2019 Registreerimise lõpp: 04.02.2019 Kestvus: Asukoht: Hilton Tallinn Park (F. R. Kreutzwaldi 23) Hind: 0.00 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Kui isik, kes on end meistriklassile registreerinud, ei läbi meistriklassi täies mahus või jätab osalemata (ning talle ei leita asendajat), siis esitab meistriklassi läbiviija katkestanud teenistuja asutusele arve meistriklassi maksumuse ulatuses, mis on 540€ (sh km). Meistriklasse rahastatakse tegevuse 12.1.1 „Inimressursi koolitus ja arendamine“ raames Euroopa Liidu Sotsiaalfondist ja riigieelarvest.

Hierarhiline, ülevalt alla juhtimissüsteem mõjub tänapäeva iseseisvunud ning ettevõtlikele töötajatele laastavalt. Juhtimiskultuur liigub kiiresti suunal, kus juht peaks asetsema inimeste keskel. Kuidas selleni jõuda autoriteeti kaotamata?

Kaasaegne juhtimiskultuur on üles ehitatud suhetele ja suhteid ei saa luua müüri või barjääri tagant. Suhteid saab luua ainult siis, kui juht lõhub ära oma kaitsemüürid ja hakkab päriselt inimestega tegelema. Kuidas piiratud volitustega keskastmejuhtidel on võimalik teadlikult kujundada organisatsioonis kaasaegset juhtimiskultuuri ning luua usalduslikku töökeskkonda?  Milliseid tööriistu kasutades on võimalik kasvada muutuste ja uuenduste eestvedajaks ning inspireerida oma meeskonda? 

Neile ja paljudele teistele küsimustele annab vastused Lars Sudmann oma meistriklassi koolitusel.

Koolituse eesmärk on muuta hierarhiline ning destruktiivne juhtimine arendavaks ja inspireerivaks juhtimissüsteemiks.

Koolituse läbinu teab, kuidas muuta asutuse sisekliima terveks ja positiivseks ning seeläbi saavutada paremaid tulemusi ka numbrites. Rahulik uni lisandub juhile boonusena.

Lars Sudmann on üks maailma hinnatumaid juhtimiseksperte, kelle nõustamise tulemusel on paljud suurettevõtted ja organisatsioonid (sh Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament) saanud uue hingamise. Lars’i koolitused on kõrget praktilist väärtust loovad ning koheselt praktikasse rakendatavad. Ta on kursis avaliku sektori toimimise eripäradega ning sellesse põimunud bürokraatiaga.

Lars toetab igapäevaselt täidesaatevvõimude meeskondi teadliku juhtimiskultuuri kujundamise, strateegiliste suunamuutuste ja tulemuslikkuse parandamise saavutamiseks.

Lars Sudmann’i poolt läbiviidav meistriklassi koolitus toimub inglise keeles, seega on meistriklassil osalemise tingimuseks inglise keele oskus B2 tasemel.

Meistriklassi on oodatud keskastmejuhid, kes alluvad asutuse juhile või tema asetäitjale. Arvestame ka asutuste juhtimisstruktuure, osalema on oodatud juhid, kes ei allu küll otseselt tippjuhile või tema asetäitjale, kuid kelle alluvuses on vahetuid juhte, kes tegelevad inimeste juhtimisega.

Meistriklassil saab osaleda vaid 50 keskastmejuhti.

VAATA LARS SUDMANNI ESINEMIST TEDx’il

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv


09:30 - 10:00

Meistriklass avaliku sektori keskastmejuhtidele


10:00 - 12:00

 • Lars Sudmann

  Lars Sudmann

  Rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimisekspert ning ettevõtja

 • Kuidas olla inspireeriv keskastmejuht?
 • Kuidas leida aega inimeste juhtimiseks?
 • Tippjuhiga suhtlemise ning mõjustamise võtted
 • Alluvate usaldamine ja tööde delegeerimine
 • Eri vanustes alluvate ning mitmekesiste meeskondade edukas juhtimine
 • Efektiivne kaugjuhtimine

Lõuna


12:00 - 13:00

Meistriklass jätkub


13:00 - 14:30

Lars Sudmann
Rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimisekspert ning ettevõtja

 • Kaasaegsed organisatsioonivormid ja nende rakendamine praktikas
 • Kaasaegsed juhtimisstiilid ja -meetodid
 • Kiire visiooni loomine

Kohvipaus


14:30 - 14:45

Meistriklass jätkub


14:45 - 16:00

Lars Sudmann
Rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimisekspert ning ettevõtja

 • Juht kui kommunikaator
 • Mida juhid saavad õppida start-up’ide kultuurist?
 • Enesejuhtimine - mis see on ja kuidas seda teha?
 • Innovatsioon ja juhtimine: spagetiprintsiibi põhimõte innovatsioonis

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Meistriklassi sihtgrupp on inimeste juhtimisega tegelevad keskastmejuhid ministeeriumitest, ametitest ja inspektsioonidest, põhiseaduslikest institutsioonidest ja muudest valitsusasutustest. Meistriklassi on oodatud keskastmejuhid, kes alluvad asutuse juhile või tema asetäitjale. Arvestame ka asutuste juhtimisstruktuure, osalema on oodatud juhid, kes ei allu küll otseselt tippjuhile või tema asetäitjale, kuid kelle alluvuses on vahetuid juhte, kes tegelevad inimeste juhtimisega.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 6,3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus.

Loobumistingimused:

Meistriklassil osalemise tingimused:

Meistriklass on osalejale tasuta tingimusel, et see läbitakse ettenähtud mahus. Meistriklass on 1-päevane ning seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) ja riigieelarvest.
Meistriklassis ettenähtud osalemise maht on meistriklassi maht, mis on vajalik teadmiste ja oskuste omandamiseks ehk osalemine on tasuta juhul, kui osaleja osaleb tervel meistriklassi päeval ja kinnitab oma osalemise allkirjastades vastava registreerimislehe.
Meistriklassile registreerimisega avaldab osaleja soovi osaleda toodud kuupäeval ja kinnitab, et on tutvunud osalemise põhimõtetega, on teadlik ettenähtud osalemismahust ja katkestamistasust ja informeerinud oma asutuse koolitus-personalispetsialisti võimalikest kuludest.

Katkestamine:
Meistriklassi katkestamisel tekivad konverentsi Tellijale (Riigi Tugiteenuste Keskus) nö tühjad kulud, mis on Euroopa Sotsiaalfondi tingimuste kohaselt mitteabikõlblikud kulud.
Osaleja loetakse katkestajaks, kui ta pärast gruppi arvamist jätab tegevusele ilmumata, ei osale tegevuses ettenähtud mahus või teatab oma loobumisest peale 8. veebruarit 2019 ja ei leia endale nõuetele vastavat asendajat.

Katkestajate kulude hüvitamine:
Kui isik, kes on end meistriklassile registreerinud, ei läbi meistriklassi eelpoolnimetatud mahus või jätab osalemata (ning talle ei leita asendajat), siis esitab meistriklassi läbiviija katkestanud teenistuja asutusele arve meistriklassi maksumuse ulatuses, mis on 540€ (sh km). St, et asutus võtab endale kohustuse hüvitada meistriklassile registreerunu meistriklassi koha maksumus täies mahus kursuse läbiviijale ehk Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus OÜ-le osaleja katkestamise korral.
Kui isik teavitab enda mitteosalemisest, siis püütakse osapoolte (asutus, meistriklassi läbiviija ja Riigi Tugiteenuste Keskus) koostöös leida loobujale meistriklassi sihtgruppi kuuluv asendaja. Kui nõuetele vastavat osalejat ei leita, siis on tegemist katkestamisega ning meistriklassi koha maksumus kuulub katkestaja isiku asutuse poolt hüvitamisele.
Meistriklassil osaleva(te) isiku(te) asutus võtab meistriklassi läbiviija ees kohustuse tasuda iga katkestaja meistriklassi koha hind.

Asutuse võimalused teenistujalt kulude sissenõudmiseks:
Asutus on tööandjana kohustatud tagama ametniku/töötaja ameti/tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks vajaliku koolituse/kursuse/konverentsi ja kandma selle kulud. Ametnikul/töötajal on kohustus oma ülesannete asjatundlikuks täitmiseks oma ameti- või tööalaseid teadmisi ja oskusi täiendada. Meistriklass on ameti/tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks kavandatud tegevus.
Kui asutusele on kaasnenud kulud ametniku/töötaja meistriklassile mitteilmumise tõttu, on ametnik/töötaja põhjustanud oma teenistus/töökohustuse (teadmiste ja oskuste arendamine; tööandja vahendite heaperemehelik ning sihipärane kasutamine) süülise rikkumisega tööandjale varalise kahju, ning kohustatud selle hüvitama. ATS § 80 või TLS § 72 alusel on asutusel õigus esitada isikule nõue kulude hüvitamiseks. Kui ametniku/töötaja meistriklassile mitteilmumine on tingitud tööandjast, siis ei ole alust ametnikult/töötajalt kulude tagasi nõudmiseks.

Projektijuht:

Mari Teppo eriprojektide juht, +372 58557878, mari@eestikonverentsikeskus.ee

Toitlustus:

Jah

* Juhul kui registreerujaid on enam kui gruppi mahub lähtutakse valiku tegemisel järgmistest kriteeriumitest: asutuste mitmekesisus; otseste alluvate arv; suure vanusevahega alluvatest koosneva meeskonna keskastmejuht; kaugtööd rakendava asutuse keskastmejuht; naiste ja meeste osakaal grupis. * Korraldaja jätab endale õiguse meistriklassile oodatud sihtgrupi täitumisel registreerimise varem sulgeda.