Ülevaade Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2020. a kohtulahendite olulisematest seisukohtadest

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 15.04.2021 - 15.04.2021 Registreerimise lõpp: 14.04.2021 Kestvus: Asukoht: Online-koolitus Hind: 179 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 14. aprillini Soodushind: 149 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Ülevaade Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2020. a kohtulahendite olulisematest seisukohtadest

Koolituse eesmärk on tutvustada ja selgitada Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2020. a kohtulahenditest nähtuvaid olulisemaid õiguslikke seisukohti  ja nende tõlgendustega seonduvaid õiguse kohaldamise probleeme.

Koolituse läbinu teab Riigikohtu lahendite pinnalt olulisi materiaalõiguse ja menetlusõiguse küsimusi. Alateemade juures antakse vajadusel, lisaks kohtupraktika seisukohadele, laiem ülevaade vastava alateema teoreetilistest küsimustest. Samuti arutakse teemadega seonduvaid koolitusel osalejate poolt esitatavaid küsimusi.

Praktilisi nõuandeid jagab Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik mag. iur. Tambet Tampuu.

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:45 - 10:00

Materiaalõigus osas tulevad käsitlemisele Riigikohtu seisukohad ja sellega seonduv alltoodud küsimustes


10:00 - 11:30

 • Tööandjate ühingu või liidu ja töötajate ühingu või liidu ning tööandjate keskliidu ja töötajate keskliidu vahel sõlmitud kollektiivleping
 • Ehitise projekteerimise töövõtulepingust tulenevate nõuete aegumine
 • Müügilepingu rikkumisest tulenev hinna alandamine ja kahju hüvitamine
 • Hagi tagamise ja esialgse õiguskaitse kohaldamisega tekitatud kahju hüvitamine
 • Delikti üldkoosseisul põhinev (süüline) vastutus omandiõiguse rikkumise ja isiklike õiguste rikkumise korral
 • Konkurentsiseaduse § 16 p-de 1, 3 ja 6 rikkumisest tulenev tsiviilõiguslik vastutus
 • Notari vastutus oma ametikohustuste rikkumise korral
 • Juurdepääsuõigus avalikult kasutatavale teele
 • Teise isiku kinnisasjale lepinguväliselt tehtud kulutuste hüvitamine

Paus


11:30 - 11:45

Tsiviilkohtumenetlusõiguse osas tulevad käsitlemisele Riigikohtu seisukohad ja sellega seonduv järgmistes küsimustes:


11:45 - 13:15

Tambet Tampuu
Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik mag. iur.

 • Hagi tagamine
 • Vaheotsus aegumise küsimuses
 • Tõendite vastuvõtmine ja nende vastuvõtmisest keeldumine hagimenetluses
 • Hagiavalduse menetlusse võtmisest keeldumine või läbivaatamata jätmine hagi õigusliku perspektiivituse tõttu
 • Menetluskulude jagamine hagist osalise loobumise korral
 • Kohtumenetluse erisused korteriomandit puudutavates asjades
 • Võlgade ümberkujundamise menetluse algatamine
 • Nõuete, vastuväidete ja kaebuste piiridega arvestamine tsiviilkohtumenetluses
 • Kohtu kvalifitseerimis- ja selgitamiskohustus hagimenetluses

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Kohtunikud, notarid, advokaadid, juristid, konsultandid, nõunikud ja teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng, auditooriumi kaasatus. Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelu käigus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.
Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.