Ülevaade Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2021. aasta kohtulahendite olulisematest seisukohtadest

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 03.02.2022 - 03.02.2022 Registreerimise lõpp: 02.02.2022 Kestvus: Asukoht: Online-koolitus Hind: 209 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 2. veebruarini Soodushind: 159 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Ülevaade Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2021. aasta kohtulahendite olulisematest seisukohtadest

Koolituse eesmärk on tutvustada ja selgitada Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2021. a kohtulahenditest nähtuvaid olulisemaid õiguslikke seisukohti  ja nende tõlgendustega seonduvaid õiguse kohaldamise probleeme.

Koolituse läbinu teab Riigikohtu lahendite pinnalt olulisi materiaalõiguse ja menetlusõiguse küsimusi. Alateemade juures antakse vajadusel, lisaks kohtupraktika seisukohadele, laiem ülevaade vastava alateema teoreetilistest küsimustest. Samuti arutatakse teemadega seonduvaid koolitusel osalejate poolt esitatavaid küsimusi.

Praktilisi nõuandeid jagab Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik mag. iur. Tambet Tampuu.

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:45 - 10:00

Materiaalõiguse osas tulevad käsitlemisele Riigikohtu seisukohad ja sellega seonduv alltoodud küsimustes:


10:00 - 11:30

 • Võlatunnistus ja selle liikide eristamine (VÕS § 30 jt)
 • Nõuete tasaarvestamine (VÕS § 197 jj)
 • Sundtäitmise lubamatuks tunnistamine (TMS § 221 jt)
 • Delikti üldkoosseisul põhinev (süüline) vastutus isiku tervise kahjustamise korral (VÕS § 1043,  § 1045 lg 1 p 2, § 1046, § 1050 jt)
 • Riskivastutus (VÕS § 1056 jj)
 • Korteriomaniku ja korteriühistu vastutus korteriomanikule tekitatud kahju eest (VÕS § 115 jt)
 • Osaniku poolt osaühingu vastu esitatava kahju hüvitamise nõude aegumine (TsÜS §-d 146 jj)
 • Esindusõiguseta teist isikut esindanud isiku kohustus hüvitada kahju (TsÜS § 130)
 • Lapse nõue oma vanema vastu elatise saamiseks lapse vahelduva elukoha korral (PKS § 10, 105 lg 3 jt)

Virgutuspaus


11:30 - 11:45

Koolitus jätkub Menetlusõiguse osas tulevad käsitlemisele Riigikohtu seisukohad ja sellega seonduv järgmistes küsimustes:


11:45 - 13:15

Tambet Tampuu
Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik mag. iur.

 • Hagi tagamine (TsMS § 377 jj)
 • Asja kuulumine maakohtu pädevusse (TsMS § 1, § 371 lg 1 p 2, § 423 lg 1 p 13, § 475 lg 2, § 477 lg 1 jt)
 • Välisriigi kohtulahendi Eesti Vabariigis täidetavaks tunnistamine (TsMS § 620)
 • Hagi menetlusse võtmisest keeldumine või läbi vaatamata jätmine hagi õigusliku perspektiivituse tõttu (TsMS § 371 lg 2, § 423 lg 2 jt)
 • Sama hagi teistkordse menetlemise keeld (TsMS § 371 lg 1 p-d 4-7; § 423 lg 1 p 3, 4, 5; § 428 lg 1 p 2, § 368 lg 1 jt)
 • Menetluskulude jaotus kohtuasja osalise lahendamise korral
 • Kohtudokumentide kättetoimetamine (TsMS § 306 jj.)
 • Kohtuasja lahendamine kirjalikus menetluses (TsMS §-d 341, 403 jt)
 • Eeltõendamismenetlus (TsMS § 244 jj)
 • Kohtu kvalifitseerimis- ja selgitamiskohustus (TsMS § 492, § 438 lg 1 jt)

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Kohtunikud, notarid, advokaadid, juristid, konsultandid, nõunikud ja teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng, auditooriumi kaasatus. Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelu käigus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.