Keskjuhi juhtimiskompetentsi tõstmise arenguprogramm

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 19.04.2022 - 10.06.2022 Registreerimise lõpp: 09.06.2022 Kestvus: Asukoht: Online-arenguprogramm Hind: 2275 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 18. aprillini Soodushind: 1749 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Keskastmejuht on ettevõtte jaoks võtmeisik ja raudvara. Ta on tihti suurima pildi omaja, kes teab mis toimub all ja mida oodatakse üleval. Keskjuhil on oluline roll strateegiliste muutuste elluviimisel, lisaks on kohustused ja vastutus nii juhtide kui alluvate ees, eesmärgid mida täita ning meeskond keda tööle panna ning hästi juhtida.

Keskjuhilt eeldatakse ühelt poolt juhtkonna toetamist ning majandustulemuste saavutamisele kaasaaitamist, teisalt aga inimlikkust ning tulemuslikku juhtimist – kõige eelneva eelduseks on vajalik suurepärane inimeste juhtimise oskus.

Täiendõppe eesmärk on anda vajalik kompetents operatiivseks tegutsemiseks ning tulemuslikuks juhtimiseks nii tänastes kui ka tulevikutingimustes. Programm koosneb üheteistkümnest praktilisest online-õppepäevast, kus teoreetiline osa vaheldub praktiliste testide ning ülesannete sooritamisega nii individuaalselt kui grupis.

Koolituse läbinu teab muuhulgas praktilises võtmes järgnevatest teemadest:

 • planeerimine, organiseerimine, motiveerimine, kontrollimine, töö analüüs, vastutus
 • tööalaste hoiakute kujundamine ja vajadusel muutmine
 • meeskonna moodustamine, meeskonnas sünergia loomine, meeskonna areng, rollid, juhtimisstiil
 • konstruktiivne tagasisidestamine, motiveerimine, töö tulemuslikkus
 • suhtlemisalane kompetentsus sh levinumad kommunikatsioonivead
 • keerulise kliendi/alluvaga toimetulek
 • enesekehtestamine, konfliktide lahendamine
 • psühhosotsiaalsed ohutegurid tööl
 • tööelu kvaliteet, tööstressiga toimetulek, tööalaste probleemide audit
 • produktiivne ja mitteproduktiivne käitumine tööl, küberlogelemine, hilinemine, sõltuvused, vargused, kiusamine
 • mentori kompetentsid
 • efektiivne ajakasutus ja ajajuhtimise audit
 • jpm

Osalemistasu on 2275 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale on 1749 €+km). Soovi korral on võimalik tasuda ka kolmes osas. Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse info, mis päeva(de)l soovid osaleda. Ühe õppepäeva hind on 189 €+km (sooduspakkumistega liitujale 169 €+km). Palun sisestage erisoov registreerumisel märkuste lahtrisse.

Oodatud on juhid, keskastmejuhid, meeskondade juhid, projektijuhid, kes soovivad arendada inimeste juhtimisalaseid kompetentse.

Õppe kogumaht 56 AT. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Tunnistuse saavad kõik, kes on aktiivselt kaasa töötanud koolituspäevadel ning läbinud 10 päeva 11-st.

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine.

Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Programm

19.04.2022

1. Õppepäev: Juhtidele esitatavad nõuded


10:00 - 13:15

 • Teoreetiline osa - juhile esitatavad nõuded: juhtimistsükkel (planeerimine, organiseerimine, motiveerimine, kontrollimine), professionaalse projektijuhi teadmised/oskused/võimekused, töö analüüs, õigused, kohustused, vastutus
 • Praktiline õppus – rühmatöö: töö analüüs (sh vastutus), ametijuhendite täpsustamine, keskastmejuhile vajalike erinevate teadmiste/oskuste/võimekuste hindamine, iseenda juhtimisalaste kompetentside hindamine ja võrdlemine USA vastava valdkonna juhtide kompetentsidega (O’NET alusel)
 • Kodutöö – tööpsühholoogia test:
  Tööalase vastutuse test (individuaalne) https://www.pekonsult.ee/testid/Vastutus%20ET.pdf

(individuaalne) https://www.pekonsult.ee/testid/Vastutus%20ET.pdf

28.04.2022

2. Õppepäev: Tööhoiakute kujundamine


10:00 - 13:15

prof emer. Mare Teichmann
PE Konsult, juhataja

 • Teoreetiline osa –olulisemad tööalased hoiakud (major job attitudes) ja tööalaste hoiakute kujundamine endal ja alluvatel: isiklik vastutus, tööga seotus (engagement), pühendumus (committment), identiteet (organizational identity), organisatsiooni kodanikuna käitumine (organizational citizenship behaviour). Hoiaku muutmine (sh manipuleerimine). Probleemid koostöös teiste allüksustega (pühendumuse 2017.a. uuringu tulemustel põhinev)
 • Praktiline õppus – (a) ümarlauad grupitööks: juhtimiskaasuste analüüs ja lahendamine; (b) teiste allüksustega koostöö probleemid
 • Kodutöö – tööpsühholoogia test:
  Juhi isiksuse omadused (CMPS-testi modifikatsioon, individuaalne test) https://www.pekonsult.ee/testid/CMPS%20ET.pdf

05.05.2022

3. Õppepäev: Meeskonnatöö treening


10:00 - 13:15

prof emer. Mare Teichmann
PE Konsult, juhataja

 • Teoreetiline osa – meeskond: moodustamine, meeskonnatööks sobivad ülesanded, sünergia tekkimine, meeskonnaliikmete (sh juhi) rollid meeskonnatöös, juhtimisstiil meeskonnatöös, meeskonna areng
 • Praktiline õppus – meeskonnatöö treening (paralleelselt kahes grupis)
 • Kodutöö – tööpsühholoogia testid:
  Juhtimisstiili test (individuaalne) https://www.pekonsult.ee/testid/msi.php
 • Digiõpe “Meeskonnatöö” https://www.pekonsult.ee/digi/meeskonnatoo.htm

12.05.2022

4. Õppepäev: Töömotivatsioon


10:00 - 13:15

prof emer. Mare Teichmann
PE Konsult, juhataja

 • Teoreetiline osa – kuidas motiveerida iseennast, kuidas motiveerida alluvaid, organisatsiooni eesmärgid ja isiklikud eesmärgid, realistlike eesmärkide püstitamine, proriteetsed eesmaärgid (Kepneri meetodil prioriteetide määramaine), juhi eksitused, kiitus, laitus, karistamine, konstruktiivne tagasiside, töö tulemuslikkus sõltub teadmistest/oskustest/võimekustest, motivatsioonist ja võimalusest
 • Praktiline õppus – ümarlauad grupitööks: motivatsioonivestlus alluvaga (juhtimiskaasuste analüüs ja lahendamine)
 • Kodutöö – tööpsühholoogia test
  Tajutud töö tulemuslikkuse test https://www.pekonsult.ee/testid/PERCEIVED%20PERFORMANCE%20ET.pdf
 • Digiõpe “Muutuste juhtimine” https://www.pekonsult.ee/digi/muutuste_juhtimine.htm

19.05.2022

5. Õppepäev: Suhtlemisalane kompetentsus


10:00 - 13:15

prof emer. Mare Teichmann
PE Konsult, juhataja

 • Teoreetiline osa – (a) suhtlemisalane kompetentsus, kommunikatsiooni vead, suhtlemispartneri probleemi formuleerimine, probleemi lahendamine, (b) “raske” alluv/klient ja temaga toimetulek, (c) konfliktide lahendamine: võit-kaotus, ignoreerimine, kompromiss, nõustumine, intriigid, kuulujutud, (d) enesekehtestamine: kehtestav ja mittekehtestav käitumine, agressiivne käitumine, keeldumine
 • Praktiline õppus – kommunikatsiooni vea tekkimine: näitlik eksperiment kuulujutu levimisest, ümarlauad grupitööks: a,b,c,d teoreetilise osa teemade juhtimiskaasuste analüüs ja lahendamine, vajadusel videokaasused (analüüs)
 • Kodutöö – tööpsühholoogia test
  Tööga seotud sotsiaalsete oskuste test (individuaalne) https://www.pekonsult.ee/testid/SOCIAL%20SKILLS%20ET.pdf
 • Digiõpe “Kliendikesksus” https://www.pekonsult.ee/digi/teenindamine.htm

20.05.2022

6. Õppepäev: Tööelu kvaliteet


10:00 - 13:15

prof emer. Mare Teichmann
PE Konsult, juhataja

 • Teoreetiline osa – (a) elukvaliteet ja tööelu kvaliteet, (b) psühhosotsiaalsed ohutegurid tööl, (c) tööstress, tööstressiga toimetuleku strateegiad (sh enesejuhtimine, aja juhtimine, töö- ja pereelu tasakaalu loomine, “kultuurivitamiinid” jms)
 • Praktiline õppus – individuaalne töö tööstressiga toimetuleku võimaluste leidmine, plaani koostamine, individuaalsete testi tulemuste analüüs ja nõustamine
 • Kodutööd – (a) isiklike/tööalaste probleemide audit Kepneri meetodil prioriteetide määramine, (b) aja juhtimise audit, (c) tööpsühholoogia testid.
  - Tööelu kvaliteedi test (individuaalne) https://www.pekonsult.ee/testid/QWL%20ET.pdf
  - Juhi tööstressi test (individuaalne) https://www.pekonsult.ee/testid/stress.php
  - Töö ja pereelu tasakaalu test (individuaalne) https://www.pekonsult.ee/testid/tooelu.php
 • Digiõpe “Tööstress” https://www.pekonsult.ee/digi/stress.htm

26.05.2022

7. Õppepäev: Produktiivne ja mitteproduktiivne käitumine tööl


10:00 - 13:15

prof emer. Mare Teichmann
PE Konsult, juhataja

 • Teoreetiline osa: produktiivne (tulemuslik) käitumine tööl ja mitteproduktiivne (mittetulemuslik) käitumine tööl, absenteeism ja presenteeism, hilinemine, kiusamine, seksuaalne ahistamine ja kiusamise muud vormid, vargused, sõltuvushäired (alkohol, mängurlus jms), sabotaaz, küberlogelemine, ebaefektiivne töö, tähtaegadest/ lubadustest mittekinnipidamine, ebakorrektsus, hoolimatus, lohakus.
 • Praktiline õppus – ümarlauad grupitööks: juhtimiskaasuste analüüs ja lahendamine
 • Kodutööd – tööpsühholoogia testTööl mitteproduktiivse käitumise test https://www.pekonsult.ee/testid/Counterproductive%20behaviour%20test%20ET.pdf Presenteismi ja absenteismi test https://www.pekonsult.ee/testid/Absent%20Present%20ET.pdf

02.06.2022

8. Õppepäev: Mentori kompetentsid


10:00 - 13:15

prof emer. Mare Teichmann
PE Konsult, juhataja

 • Teoreetiline osa - Mentorprotsessi olemus. Mentorsuhe ja mentorprogramm. Rollid ja funktsioonid mentorluses. Mentorluse vormid, mudelid ja metoodika. Mentori tööriistakohver. Eneseanalüüs.
 • Praktiline õppus – rühmatöö: praktiline juhendamine (sh tulemuse analüüs), juhendamise planeerimine (kes teeb mida teeb, millal teeb)
 • Kodutöö – digiõpe “Juhendamine” (1.5 tundi) https://www.pekonsult.ee/didaktika/didaktika3.htm

03.06.2022

9. Õppepäev: Juhi eetika


10:00 - 13:15

prof emer. Mare Teichmann
PE Konsult, juhataja

 • Teoreetiline osa – juhi eetilised põhimõtted kas aitavad kaasa või takistavad ettevõtte efektiivsusele ja püstitatud eesmärkide saavutamisele
 • Praktiline õppus – juhtumite analüüs: dilemmaolukordade lahendamine läbi praktiliste juhtumianalüüside

09.06.2022

10. Õppepäev - Tööelu kvaliteet ja tööstressiga toimetulek


10:00 - 13:15

prof emer. Mare Teichmann
PE Konsult, juhataja

Teoreetiline osa – (a) elukvaliteet ja tööelu kvaliteet, (b) psühhosotsiaalsed ohutegurid tööl, (c) tööstress, tööstressiga toimetuleku strateegiad

 • Miks me räägime viimasel ajal tööstressist nii palju? Mis siis vanasti oli?
 • Mis on tööstress?
 • Kui palju on tänases eestis tööstressi?
 • Mis on tööstressi allikad?  Mis on enim levinud tööstressorid Eestis?
 • Kas ja kuidas kodukontoris töötamine mõjutab töötajate stressitaset?
 • Kuidas tulla tööstressiga toime (sh. erinevad toimetuleku strateegiad)?
 • Meie ise töötajana? Tööandja? Näited.

Praktiline õppus – individuaalne töö tööstressiga toimetuleku võimaluste leidmine, plaani koostamineindividuaalsete testi tulemuste analüüs ja nõustamine.

-       Tööpsühholoogia test: “Tööelu kvaliteedi test” https://www.pekonsult.ee/testid/QWL%20ET.pdf

-       Tööpsühholoogia test: “Juhi tööstressi test” https://www.pekonsult.ee/testid/stress.php

-       Tööpsühholoogia test: “Töö ja pereelu tasakaalu test” https://www.pekonsult.ee/testid/tooelu.php

-       Tööpsühholoogia test: “Töösõltuvuse test” https://pekonsult.ee/toopsuhholoogia-testid/too-soltuvuse-test/

Juhi vaimse tervise hoidmiseks ja tööstressi/läbipõlemisohu vähendamiseks ja tekkinud stressisümptomitega toimetulekuks:

-       Digiõpe: “Tööstress” https://www.pekonsult.ee/digi/stress.htm

10.06.2022

11. Õppepäev: Aja juhtimine


10:00 - 13:15

prof emer. Mare Teichmann
PE Konsult, juhataja

Teoreetiline osa – (a) ajaraiskajad, (b) efektiivsem ajakasutus.

 • Kuhu kaob aeg? Kes “varastab” minu aega? Milleks ja kui palju aega mul ööpäevas puudu jääb?
 • Kuidas iga päev tunnike kokku hoida – toimiva terviksüsteemi loomine.
 • Ajaraiskajate analüüs - kõikide ajaraiskajatega saab midagi ette võtta.
 • Kuidas saada efektiivseks ajakasutajaks? Millised on kõige lihtsamad ja paindlikumad ajajuhtimissüsteemid?
 • Kuidas keskenduda kiires tööpäevas tulemuslikumalt ning olla samas paindlik ja abivalmis?
 • Rööprähklemine (multitasking) – kas sellest on kasu?  Küberlogelemine.
 • Kiired ajad nõuavad korralikku puhkust –  kuidas magada piisavalt, puhata töö juures ning süüa ennast energilisemaks?

Praktiline õppus – Aja juhtimise auditi tegemine. Ajajuhtimise tarkvara kasutamine:

Automatic Time Tracker App https://www.timebro.de/en/lp/time-tracker?gclid=EAIaIQobChMI66yItM3x8QIVYUaRBR2kAwu3EAAYAyAAEgJ3MPD_BwE

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Juhid, keskastmejuhid, meeskondade juhid, projektijuhid, kes soovivad arendada inimeste juhtimisalaseid kompetentse.

Õppemeetodid:

Õppe kogumaht 56 AT. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud 10 päeva 11-st. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.
Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.