Ehitusinseneri arenguprogramm

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 04.11.2020 - 14.01.2021 Registreerimise lõpp: 12.01.2021 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 1939 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Võimalik on registreeruda uuele 11.10.2023 – 12.12.2023 toimuvale Ehitusinseneri arenguprogrammile.

hange_ehitus

Arenguprogramm on hinnatud EEL’i kutsekomisjoni poolt ja annab kokku 40,1 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Ehitusinseneri arenguprogramm

Väljakutseid tulvil inseneritöö eeldab täna rohkem kui kunagi varem analüüsivõimet, täpsust, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, kohanemisvõimet ning suhtlemis-, juhtimis- ja koostöövalmidust.

Keskmisest vastutusrikkama ametiga käib kaasas pidev täiendõpe efektiivsuse tõstmiseks ning kvalifikatsiooni säilitamiseks. Lisaks erialastele teadmistele oodatakse ehitusinsenerilt head suhtlemisoskust, kiiret ja läbimõeldud tegutsemist erinevate olukordade lahendamisel ning ehitusvaldkonda reguleerivate seaduste ja normide tundmist.

Ehitusinseneri arenguprogramm on spetsiifiliste erialaste teadmiste ja inimeste juhtimisele suunatud kaks kuud kestev täiendõpe.
Eesmärk on täiendada ehitusinseneride teadmisi ja oskusi vastavalt ehitusinseneri kutsestandardis (6,7,8) kirjeldatud kompetentsusnõuetele

Programmi sisukaid ja mitmekülgseid õppepäevi viivad läbi oma ala tipptegijad ja väärtusliku kogemuspagasiga praktikud: Kaarel Sahk, Alar TiimlaTiit Valm, Martina Proosa, Ardon Kaerma, Kristjan Tamm, Henn Sarv, Martin Sillaots, Taavi Liiv ja Olavi-Jüri Luik.

Programmi teemad jagunevad 11-le õppepäevale.

Programmi läbinu teab muuhulgas:

 • Kuidas ületada peamisi väljakutseid inimeste juhtimises ja pidada tulemuslikke läbirääkimisi
 • Ehitise eelarvestamise erinevaid meetodeid, kuidas liigitada ehituskulusid ja efektiivselt arvutada ehitusmahtusid
 • Ehituslepingutes kasutatavatest normidest ja standartidest ning ehitusplatsil kasutatavatest erinevatest mõõteriistadest ja nende kasutamisest (sh tolerantsid ja hälbed)
 • Ehituse dokumenteerimisest ja sellele esitatavatest nõuetest
 • Praktikas esinevatest olulisematest probleemidest kasutusloa taotlemisel
 • Ehitistele esitatavatest tuleohutusnõuetest ja päästeameti praktikast
 • Ehituslepingute sõlmimisel riskide maandamisest värskeima kohtupraktika valguses
 • Tagatiste ja õiguskaitsevahendite rakendamisest
 • BIM mudeli efektiivsest kasutamisest igapäevases ehituses
 • Valdkonnas enim kasutatavatest Exceli valemitest ja tabeltöötlusest
 • Tööohutusnõuetest ehitusel
 • Ehitusgraafikute koostamisest Microsoft Project programmi abil
 • Osapoolte (projekteerija, ehitaja, järelevalve jt) vastutusest ning kindlustusest ehituses

Osalemistasu on 1939 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale on 1639 €+km). Soovi korral on võimalik tasuda ka kolmes osas. Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse info, mis päeva(de)l soovid osaleda. Ühe õppepäeva hind on 189 €+km (sooduspakkumistega liitujale 149 €+km). Palun sisestage erisoov registreerumisel märkuste lahtrisse.

Arenguprogramm lõpeb elektroonilise kirjaliku arvestusega.

Programm koosneb üheteistkümnest põhjalikust õppepäevast, mis annab suurepärase võimaluse täiendada ehitusinseneri või ehituse projektijuhi teadmisi. Oodatud on ehitusinsenerid, ehituse projekti- ja objektijuhid, ehitusfirmade juhid, ehitusjärelevalvega tegelevad inimesed ja kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppe kogumaht 80 AT, millest iseseisev töö 30,6 AT. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Kursus lõpeb elektroonilise kirjaliku arvestusega. Ehitusinseneri arenguprogrammi tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud 10 päeva 11-st ja teinud kirjaliku arvestuse.
Õppepäevadel 8, 9 ja 10 on vajalik koolitusele kaasa võtta oma arvuti, kus on olemas ka vastavad programmid.

* Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine.

* Juhul kui valitsus keelab kogunemised, siis toimuvad koolituspäevad osaliselt või täielikult veebis.

Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Advertisement banner

Programm

04.11.2020

13.00 - 17.00
1. ÕPPEPÄEV: Inimeste juhtimine ja efektiivsed läbirääkimised inseneritöös (3,8 TP)


 • Tiit Valm

  Tiit Valm

  vabakutseline koolitaja ja konsultant

 • Aeg, eelarve ja juhtimine - aeg põleb alati alguses ja raha peamiselt lõpus - kuidas olukorda optimeerida?
 • Inimeste juhtimise peamised väljakutsed ja kuidas neid ületada?
 • Kuidas enda projekt teise inimese peas prioriteetseks teha?
 • Tõhusad läbirääkimised ja pooli rahuldavale kokkuleppele jõudmise kunst
 • Läbirääkimiste eeldused ning selleks soodsa pinnase loomine
 • Läbirääkimiste tehnikad – millist tehnikat millal kasutada?
 • Kokkuleppe sõlmimisest selle eduka täitmiseni - olulised vaheetapid, mida jälgida

11.11.2020

13.00 - 16.30
2. ÕPPEPÄEV: Ehituseelarve ja ehitusmahtude arvestamine; ehituskulude arvestamine ja liigitamine (4,2TP)


 • Kaarel Sahk

  Kaarel Sahk

  Eesti Maaülikooli Maaehituse- ja veemajanduse õppetooli lektor.

 • Ehitise eelarvestamise põhimõtted
 • Eelarvestamise meetodid ja hinnangute täpsus
 • Ehituskulude liigitamine
 • Ehitusmahtude arvutamine
 • BIM (Building Information Modeling) või CAD
 • Hinnapakkumise vormistamine
 • Kuluhinnang analoogobjekti näitel (eelprojekt)
 • Eelarve koostamine põhiprojekti baasil
 • Ehitusobjekti kulukontroll tööprojekti baasil

18.11.2020

10.00 - 13.30
3. ÕPPEPÄEV: Ehitusplatsil kasutatavad erinevad mõõteriistad ja nende kasutamine. Ehituslepingutes kasutatavad normid ja standardid. (3,2TP)


10.00 - 11.30

Erki Soekov
Tallinna Tehnikaülikool, ehitusteaduskonna lektor

 • Kontrollmõõdistamise vajadus ehitusplatsil
 • Ehitusplatsil kasutatavad mõõteriistad
 • Mõõteriistade kasutamine
 • Mõõdistamise tulemuste kajastamine

12.00 - 13.30

Heili Püümann
Advokaadibüroo NOVE vandeadvokaat

 • Ehituslepingu ülesehitus
 • Seotus erinevate normide ja standarditega
 • Ehituskvaliteet
 • Leping kui ehituskvaliteedi tagamise instrument

25.11.2020

13.00 - 17.00
4. ÕPPEPÄEV: Ehituse dokumenteerimine ja sellele esitatavad nõuded. Praktikas esinevad olulisemad probleemid kasutusloa taotlemisel (3,8 TP)


 • Millistel juhtudel tuleb ehitamine dokumenteerida?
 • Kelle kohustus on ehitamine dokumenteerida ning kes seda kontrollib?
 • Dokumenteerimise üldised nõuded
 • Nõuded erinevatele dokumentidele (ehituspäevik, kaetud tööde akt, töökoosolekute protokollid jt)
 • Olulisemad muudatused võrreldes varasema määrusega
 • Probleemid seoses ehitusdokumentide üleandmise ja säilitamisega
 • Ebavajalike dokumente nõudmine
 • Kontrolli esemest mittekinnipidamine (st mitteasjakohaste nõudmiste esitamine)
 • Kasutusloa menetluse sidumine muude menetlustega (nt muude loa- või teavitamismenetlustega)
 • Eraõiguslikke suhete reguleerimine
 • Kooskõlastuste ja arvamustega arvestamine
 • Jäätmekäitlusega ja haljastusega seotud nõudmised
 • Kasutusloa andmisega viivitamine

26.11.2020

13.00 - 17.00
5. ÕPPEPÄEV ONLINE KOOLITUSENA: Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded ja päästeameti praktika (3,8 TP)


 • Ehitiste klassifitseerimine
 • Tuleohutusriskide määramine
 • Eelprojekt / põhiprojekt /  tööprojekt
 • Analüütiline tõendamine
 • Tuleohutusalane järelevalve
 • Tuletõkketööd
 • Täitedokumentatsioon
 • Tuleohutusaudit

03.12.2020

13.00 - 17.00
6. ÕPPEPÄEV Ehituslepingute sõlmimisel riskide maandamine värskeima kohtupraktika valguses, tagatiste ja õiguskaitsevahendite rakendamine (4,3 TP)


 • Kristjan Tamm

  Kristjan Tamm

  Advokaadibüroo NOVE partner, vandeadvokaat; Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ehitus- ja planeerimisõiguse õppejõud

 • Ülevaade ehitusega seotud lepingulistest suhetest
  - ehituse peatöövõtu- ja alltöövõtuleping
  - projekteerimisleping
  - ehitus-projekteerimisleping
  - omanikujärelevalve leping
  - nendele suhetele kohalduv õigus ja vastutuse jaotus ehitusega seotud isikute vahel puuduste ilmnemisel
 • Riskide kaardistamine ja maandamine ehituslepingute sõlmimisel
  - milliseid valdkondi ja teemasid oleks mõistlik lepingus reguleerida?
  - näiteid kohtupraktikast, mille üle kõige rohkem vaieldakse ja kuidas saab selliseid vaidlusi kvaliteetse lepinguga ära hoida
 • Ehituslepingute puhul kasutatavad tagatised ja nende rakendamine. Ehitusega seotud kindlustuskaitse
 • Võimalikud õiguskaitsevahendid lepingu rikkumise korral liikide lõikes
  - lepingu täitmise, sh puuduste likvideerimise nõue
  - kahju hüvitamine
  - hinna alandamine
  - leppetrahv
  - omapoolsete kohustuste täitmise peatamine
  - lepingust taganemine vs lepingu ülesütlemine
 • Ehitise garantii. Ehitusega seotud nõuete aegumine

09.12.2020

14.00 - 16.00
7. ÕPPEPÄEV ONLINE KOOLITUSENA. Tööohutusnõuded ehitusel (1,5 TP)


 • Tööohutuse vajalikkus ehitusobjektil ja põhilised seadusandlikud aktid, mis seda reguleerivad
 • Riskide hindamine ja maandamine ehitusobjektidel, objekti organiseerimise plaan
 • Isikukaitsevahendite vajadus ja kasutamine
 • Töötamine süvendites ja kõrguses ning sinna pääsemine
 • Ohtlikud tööd ehitusplatsil ja olulised tegevused ohu vähendamiseks

10.12.2020

13.00 - 16.30
8. ÕPPEPÄEV BIM mudeli efektiivne kasutamine igapäevases ehituses (2,9 TP)


 • Taavi Liiv

  Taavi Liiv

  Ehituse organiseerimise kogemusega digitaalehituse praktik

 • Mudel efektiivne kasutamine praktikas
 • Kuidas mudelis liikuda?
 • Kuidas võtta mõõte?
 • Kuidas teha lihtsamaid kontrolle?
 • Kuidas mudeli kvaliteeti hinnata?
 • Mida küsida projekteerijalt?
 • Mudeli põhine suhtlus. Mudel annab ideaalse ja tasuta võimaluse projekti kommentaare vahetada väga täpselt ja visuaalselt. Õpime kuidas seda kasutada

15.12.2020

13.00 - 16.30
9. ÕPPEPÄEV Excel – valdkonnas enim kasutatavad valemid ja tabeltöötlus (3,0 TP)


 • Microsoft Excel inseneritöös
 • Enimkasutatavad valemid ja tabeltöötlus
 • Miks teha asju tabelite ja valemitega?
 • Andmed ja tabel, mis on mis?
 • Miks peaks oma andmeid hoidma korralikult ja miks just tabelis?
 • Mis asi see tabel üldse on?
 • Kuidas igalt poolt andmed kokku saada ühte vajalikku kohta?
 • Valemid on lihtsad, kui neid õigesti kasutada - valemid tabelis ja tabeli najal
 • Valemid tabelite sidumiseks
 • Valemid tabelite kasutamiseks
 • Valemid andmetest info kättesaamiseks

13.01.2021

13.00 - 16.30
10. ÕPPEPÄEV Ehitusgraafikute koostamine Microsoft Project programmi abil (4,2 TP)


 • Martin Sillaots

  Martin Sillaots

  Projektipõhiste ainete dotsent Tallinna Ülikoolis ja projektijuhtimise aine lektor Tallinna Tehnikaülikoolis

 • Ülesannete liigendatud loetelu loomine
 • Ülesannete kestuste määramine
 • Miks ei tohi projekti alguskuupäeva sisestada ülesande reale?
 • Kumb on parem, kas ülevaatlik või järjestikuline planeerimine?
 • Kas eelistada rohkeid alamdetaile või lamedat struktuuri?
 • Miks ei tohi läbisegi kasutada erinevaid ajaühikuid?
 • Kuidas vähendada ülesannete kestuse ebatäpsusest tulenevaid riske?
 • Ülesannete järjekorra määramine
 • Kriitilise tee analüüs
 • Miks ei tohi ülesannete alguse- ja lõpukuupäevi käsitsi sisestada?
 • Miks iga ülesanne peab algama ASAP ja kuidas kirjeldada väliseid tähtaegu?
 • Kas koondülesanne on ülesanne?
 • Kas 1 algus-algus seos on parem kui 2 lõpp-algus seost?
 • Kuidas lühendada projekti kestust?
 • Mis asi on projekti kriitiline tee?

14.01.2021

14.00 - 16.00
11. ÕPPEPÄEV Osapoolte (projekteerija, ehitaja, järelevalve jt) vastutus ning kindlustus ehituses (5,4 TP)


 • CAR kindlustus ja selle olulised nüansid
  -Kindlustuskaitse variandid
  -Kindlustusteenuse ja täitmistagatise konkurents
  -Hüvitisnõude andmine tellijale
 • Vastutuskindlustus
  -Vastutuskindlustuse tingimuste ja ehitaja reaalse vastutuse kooskõla
  -CAR kindlustus vs üldvastutuskindlustus – mida eristada
  -Sisuline ja summaline vastutus
  -Ajaline vastutus
  -Otsenõudeõigus
  -Õigusabikulud

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

10

Sihtrühm:

Ehitusinsenerid, ehituse projekti- ja objektijuhid, ehitusfirmade juhid, ehitusjärelevalvega tegelevad inimesed ja kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Programm koosneb üheteistkümnest põhjalikust õppepäevast, mis annab suurepärase võimaluse täiendada ja uuendada oma teadmisi. Oodatud on: Ehitusinsenerid, ehituse projekti- ja objektijuhid, ehitusfirmade juhid, ehitusjärelevalvega tegelevad inimesed ja kõik teised teemast huvitatud isikud. Õppe kogumaht 80 AT, millest iseseisev töö 30,6 AT. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Kursus lõpeb elektroonilise kirjaliku arvestusega. Tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud 10 päeva 11-st ja teinud kirjaliku arvestuse.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.
Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Kui valitsus keelab covidi leviku tõttu kogunemised, viiakse programm veebi ning osalemistasu jääb samaks.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Jah

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.