Õendustöötajate arenguprogramm

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 15.12.2021 - 13.12.2021 Registreerimise lõpp: 15.04.2021 Kestvus: 27 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 1194 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 7. novembrini Soodushind: 954 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Õendustöötajate arenguprogramm

See arenguprogramm on lõppenud. Võimalik on registreeruda uuele 07.11.2023 – 12.12.2023 toimuvale ÕENDUSTÖÖTAJATE ARENGUPROGRAMMILE.

*kooskõlastatud EÕL koolituse kooskõlastamise komisjoni otsusega 30. septembril 2021

Õendustöötajate roll on hindamatu, sest nad hoiavad kogu tervishoiusüsteemi terviklikult töös ja toimivana. Tervishoiu arengukavade kohaselt suureneb lähiaastatel ambulatoorsete ja iseseisvate õendusabiteenuste maht, õdede vastutus ning osatähtsus teenuste osutamisel ja tervise edendamisel veelgi. Kuna õdede tegevus- ja vastutusvaldkond tervisesüsteemis on pidevas arengus, siis õenduskvaliteedi parandamine ning õdede professionaalsuse tõstmine on äärmiselt oluline, et osutada kvaliteetset ning inimkeskset tervishoiuteenust.

Aja jooksul on õe tööülesanded muutunud ning lisandunud on uusi väljakutseid, esitades põhitööle aina suuremaid nõudmisi. Õde peab teadma lisaks raviprotseduuridele ning patsientide ja nende pereliikmete nõustamisele isikuandmete töötlemisest ja kaitsest ning tundma olulisi tööõiguse nüansse ja erinevaid e-lahendusi.
Igapäevaselt tuleb hakkama saada keerulistes suhtlussituatsioonides, mis omakorda võib viia läbipõlemiseni. Selle kõige juures peab õendustöötaja toime tulema kaastundeväsimusega ning toetama enda vaimset tervist.

Arenguprogramm on nii õendustöötajatele kui ka teistele tervishoiutöötajatele suunatud 6-päevane veebikeskkonnas toimuv täiendõpe. Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse, millistel õppepäevadel soovite osaleda.

Eesmärk on täiendada ametialaseid teadmisi ning oskusi, parandada õenduskvaliteeti ning arendada õdede professionaalsust, sh anda teadmised suhtlemiskonflikti tekkemehhanismist ning sellega toimetulekust abistava elukutse esindajana; tõsta teadlikkust psühholoogilisest lisakoormusest, mis kaasneb patsientidega töös; tutvustada, kuidas toimib e-tervis ja digitaalne tervishoiusüsteem Eestis ning kuidas liiguvad andmed erinevate osapoolte vahel nii tehniliselt kui õiguslikult; jagada teadmisi meditsiiniõiguse ning meditsiinieetika põhimõtetest ning tervishoiuvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest, millest osaleja saab igapäevatöös lähtuda.

Koolitusel osalenu:

 • oskab integreerida enda töösse erinevaid (e-)tervise lahendusi
 • mõistab erinevate e-lahenduste olemust ja nõudeid
 • tunneb olulisemaid tööõiguse nüansse seoses töötervishoiuga
 • teab millised on tema õigused ja kohustused patsiendile teenuse osutamisel, sh patsiendi andmete pärimisel ning edastamisel
 • mõistab, kuidas liiguvad meditsiiniandmed tervishoiuteenuse osutaja ning erinevate riiklike institutsioonide vahel
 • oskab orienteeruda meditsiiniõigust reguleerivas õigusruumis
 • tunneb tervishoiuteenuse osutamise lepingu põhimõtteid
 • teab, mida ta peaks oma igapäevatöös andmekaitse aspektist arvestama ning kuidas maandada riske ja lahendada praktikas ettetulevaid olukordi
 • saab teadmised erinevatest sotsiaalteenustest
 • tunneb kaastundeväsimuse ja läbipõlemissündroomi olemust, oskab nende sümptomeid ära tunda nii iseendal kui teistel
 • teab, mida nii töövälisel ajal kui tööl olles iseenda jaoks teha, et säiliks töörõõm ja kaastunderahulolu
 • teab, millega arvestada ja mida vältida ärritunud inimesega rääkides
 • toetab enda head vaimset tervist ning oskab toime tulla kaastundeväsimuse ja läbipõlemisega
 • teab konfliktse suhtlemise erinevaid tasandeid ja oskab erineva ärrituvuse taseme juures konflikti juhtida rahunemise suunas
 • teab, millega tuleb arvestada grupiga või grupis töötades

Programmi õppepäevi viivad läbi tervisevaldkonna asjatundjad ja väärtusliku kogemuspagasiga praktikud: Mari Asser, Airiin Demir, Kristiina Koorits, Aili Maar, Ingeri Luik-Tamme ning Ann-Liis Ojaots.

Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Osalemistasu on 1194 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale 954 €+km). Soovi korral on võimalik arenguprogrammi eest tasuda ka kahes osas. Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse info, mis päeva(de)l soovid osaleda. Ühe õppepäeva hind on 199 €+km (sooduspakkumistega liitujale 159 €+km). Palun sisestage erisoov registreerumisel märkuste lahtrisse.

Hinna sisse kuulub iga õppepäeva järelvaatamise võimalus veebis 14 päeva jooksul pärast toimumist info kinnistamise eesmärgil.

Aktiivõppe kogumaht 27 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Arenguprogrammi tunnistuse saavad kõik, kes on õppekava läbinud täies mahus.

* Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine.

Advertisement banner

Programm

10.11.2021

14:00 -18:00
1. ÕPPEPÄEV: E-lahendused meditsiinis õenduse vaatenurgast


 • Mari Asser

  Mari Asser

  Eesti Ravimite Ehtsuse Kontrolli SA, protsessi- ja kvaliteedijuht

 • E-tervise ja digitaalse meditsiini ülesehitus Eestis
 • Tervise infosüsteem (andmete edastamine, vaatamine) ja kuidas see toimib tänu tervishoiuteenuse osutajate (TTO) infosüsteemidele?
 • Kuidas toimub digitaalne dokumenteerimine infosüsteemides ja e-teenustes. Mis nõuetest tuleb lähtuda ning mis on masinloetavad andmed?
 • Riiklikud registrid, andmekogud ja taristus - tehnilised lahendused ehk kuidas ja mis andmeid riiklikult kogutakse?
 • Digitaalsed lahendused tervise- ja sotsiaalvaldkonnas. Teenused arsti töölaualt patsiendini - mis on täna olemas ning kuidas üks e-teenus jõuab ideest arenduseni?

16.11.2021

09:30 - 13:30
2. ÕPPEPÄEV: Õdede ja patsientide kohustused ja õigused


 • Mari Asser

  Mari Asser

  Eesti Ravimite Ehtsuse Kontrolli SA, protsessi- ja kvaliteedijuht

 • Tervishoiuteenuse osutamise kohustus - mis hetkest on tervishoiuteenuse osutamise leping sõlmitud; mis õigused kaasnevad meditsiinitöötajal, kui on kehtiv tervishoiuteenuse osutamise leping; kas meditsiinitöötaja saab ravimisest keelduda; kas patsient saab keelduda elupäästvast ravimist?
 • Meditsiinieetika põhimõtted ja raamistik - kõik ei pea olemas õigusregulatsioonis, millest tänapäeva meditsiin ravimisel lähtub
 • Patsiendi õigused oma andmete kätte saamiseks – mis andmeid, kuidas ja kuna tohivad patsiendid või nende lähedased küsida? Kas informatsiooni andmisest tohib keelduda?
 • Teavitatud nõusolek - kuna ja millest tuleb patsienti informeerida? Mis on piisav teavitamine ja mis vormis tuleb see dokumenteerida?
 • Elu algus ja lõpp - kuidas on need reguleeritud õigusaktides ning mida peaks iga meditsiinitöötaja teadma?

24.11.2021

10:00 -12:00
3. ÕPPEPÄEV: Isikuandmete töötlemine. Eriliigiliste isikuandmete kaitse tervishoiuasutustes


 • Ingeri Luik-Tamme

  Ingeri Luik-Tamme

  TGS BALTIC EESTI, tervishoiu- ja ravimiõigusele spetsialiseerunud vandeadvokaat

Loengul selgitatakse eluliste näidete abil terviseandmete dokumenteerimise ning kasutamise nõudeid. Käsitletakse ka senist praktikat vastutusjuhtumite menetlemisel ning jagatakse näpunäiteid, mida peaksid meditsiiniõed teenuse osutamisel patsiendile arvestama, et tagada vastavus õigusaktidele, kaitsta oma huve ja õigusi ning vältida konflikte. Loengul osalenu teab, mida ta peaks oma igapäevatöös andmekaitse aspektist arvestama ning kuidas maandada riske ja lahendada praktikas ettetulevaid olukordi.

 • Millised patsiendi andmed ja kuidas tuleb dokumenteerida?
 • Kuidas dokumenteerida patsiendi teavitamine?
 • Millised on erinevused patsiendi eriliigiliste andmete töötlemisel võrreldes tavaliste andmete töötlemisega?
 • Millised on patsiendi õigused oma eriliigiliste andmete ja tervishoiuteenuse dokumentide suhtes?
 • Mida arvestada kaugteenuste puhul, sidevahendi abil nõustamisel ja andmete elektroonilisel edastamisel?
 • Kes ja millistel juhtudel võib vaadata patsiendi andmeid erinevates infosüsteemides?
 • Milliseid patsiendi andmeid ja kuidas võib kasutada?
 • Kas ja millises ulatuses võib isiklikke seadmeid (nutitelefon, tahvelarvuti) kasutada tervishoiuteenuse osutamisel?
 • Mida silmas pidada ja kuidas käituda kui on juhtunud andmekaitsealane rikkumine - näiteks patsiendi andmed on ekslikult edastatud valele isikule?
 • Milline on senine rakenduspraktika ja sanktsioonid järelevalvemenetlustes ja kohtuasjades ning mida nendest õppida?

01.12.2021

10:00 -14:00
4. ÕPPEPÄEV: Suhtlemine konfliktiolukorras: kuidas toime tulla keerulise käitumisega patsiendiga?


 • Airiin Demir

  Airiin Demir

  Verge Eesti OÜ, rahvusvahelise töökogemusega kliiniline psühholoog

 • Empaatilise suhtlemise alustalad
 • Konflikti emotsionaalne dünaamika. Kuidas tekib konflikt ning kuidas ennetada enda rolli selles?
 • Kuidas tugevad tunded muudavad ajutegevust ja millega me peame arvestama suheldes kriisi hetkes oleva inimesega?
 • Suhtlemine mureliku/ärevuses inimesega
 • Suhtlemine provotseeriva/häiriva käitumisega inimesega
 • Suhtlemine verbaalselt agressiivse inimesega. De-eskaleerimine

08.12.2021

5. ÕPPEPÄEV


10.00 – 12.00 Hea vaimse tervise toetamine, kaastundeväsimus ja läbipõlemine

 • Ann-Liis Ojaots

  Ann-Liis Ojaots

  SA PERH psühhiaatriapolikliinik, kliiniline psühholoog-psühhoterapeut

 • Mis on kaastunderahulolu
 • Mis on kaastundeväsimus
 • Mis kaastundeväsimust soodustab, kuidas seda ära tunda nii endal kui teistel
 • Läbipõlemissündroomi olemus
 • Läbipõlemissündroomi 5 astet
 • Mis läbipõlemist soodustab, säilitab ja süvendab
 • Kuidas ennast hoida ja aidata, et nii kaastundeväsimust kui läbipõlemist ennetada
 • Kuidas hoida ennast heas töökorras ehk mida teha, et üldine psühholoogiline heaolu ja vastupidavus püsiks
 • Kuidas ennast märgata, hoida ja toetada igapäevases tööelus ja rasketest olukordades

12.00 – 12.30
Sirutuspaus

12.30 – 14.00

 • Aili Maar

  Aili Maar

  SA PERH psühhiaatriakliinik, psühhoanalüütiline (grupi)psühhoterapeut ja grupianalüütik

 • Millele mõelda ja millega arvestada töötades grupiga või grupis?

15.12.2021

6. ÕPPEPÄEV


10.00 – 11.30 Olulised tööõiguse punktid õdede igapäevatöös

 • Mari Asser

  Mari Asser

  Eesti Ravimite Ehtsuse Kontrolli SA, protsessi- ja kvaliteedijuht

 • Tööõiguse olulisemad aspektid töötaja seisukohalt
 • Tööõiguse nüansid seoses töötervishoiuga
 • Mida peaks meditsiinitöötaja teadma seoses kutsehaigustega ja tööõnnetustega?

11.30 – 12.00
Sirutuspaus

12.00 – 13.30 Mida peavad õendustöötajad teadma sotsiaalteenustest?

 • Kristiina Koorits

  Kristiina Koorits

  SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, psühhiaatriakliiniku statsionaarse ravi keskuse sotsiaaltöötaja

 • Sotsiaaltöötaja roll meditsiini asutuses: kes, mida teeb ja millal ühendust võtta?
 • Abivajavast lapsest teatamine: mis andmed ja kellele võiks edastada?
 • Kes on abivajav laps, mida tähele panna, kuhu pöörduda, mida annab ise teha?
 • Asutused, kuhu pöörduda ja kust võiks informatsiooni saada
 • Abivajaduse varajane märkamine (pereõdedele, lasteasutuste õed)
 • Kohaliku omavalitsuse roll abi korraldamises
 • Täisealise patsiendi abistamise võimalused (töövõimehindamine, puue, päevakeskused)
 • Eakad patsiendid (koduhooldus, hooldekodu, eeskoste)

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

6

Sihtrühm:

Oodatud on kõik tervishoiustöötajad, sh õendustöötajad (ämmaemandad, õendusjuhid, õed, iseseisva õendusabi osutajad, sh kooli- ja koduõed )ning kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb kuuest põhjalikust õppepäevast. Aktiivõppe kogumaht 27 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Arenguprogrammi tunnistuse saavad kõik, kes on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

* Arenguprogrammi autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.