Eesti Tööõiguse Konverents 2020: Muutuv tööelu muutuste keerises!

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 26.02.2020 - 26.02.2020 Registreerimise lõpp: 24.02.2020 Kestvus: Asukoht: Hilton Tallinn Park (F. R. Kreutzwaldi 23) Hind: 269 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Millised uuendused ootavad tööõiguses ees 2020. ja 2022. aastal? Millised seadused jõustuvad 2020. aastal?

Töösuhete vormid uuenevad jõudsalt ning töötamise aluseks olevad õigussuhted muutuvad järjest keerulisemaks. Millised on uued võimalused personali kaasamiseks ning nendega haakuvad riskid, õigused ja kohustused kui hetkel kehtiv töölepingu seadus pärineb 2009. aastast…

Töötajate teadlikkus on järjest kasvanud ning tööstressi ja töökiusu teemadel räägitakse avalikult. Uue töötervishoiu ja tööohutuse seaduse täitmist kontrollib Tööinspektsioon – mida ja kuidas kontrollitakse?

Järjest enam vajab Eesti tööturg töökohtade täitmiseks välismaalaste värbamist. Mida peab kindlasti teadma välismaalase värbamise nõuetest ning regulatsioonidest? Millised on planeeritavad muudatused 2020. aastal?

Konverentsipäeva juhib Gaabriel Tavits, Tartu Ülikooli töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor, õigusteaduskonna direktor.

Konverentsile on oodatud personalitöötajad, ettevõtete juhid, ettevõtjad, keskastmejuhid, juhiabid, raamatupidajad, juristid ja kõik teised, kes peavad kursis olema ees ootavate muutustega ning soovivad kaitsta oma ettevõtet hilisemate võimalike probleemide ja vaidluste eest.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Konverentsi avasõnad


10:00 - 10:10

 • Gaabriel Tavits

  Gaabriel Tavits

  Tartu Ülikool, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor; õigusteaduskonna direktor

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused – mida näitab Tööinspektsiooni kontrolli kogemus? Mida ja kuidas kontrollitakse?


10:10 - 11:10

 • Tööturg on aktiivne. Kuid töötamise aluseks olevad õigussuhted muutuvad järjest keerulisemaks. Tööinspektsioon on asunud hindama lepingute tegelikku olekut ja sisu, et töötegija õiguste tagamiseks tuvastada vajadusel töösuhe.
 • Tööinspektsiooni statistika näitab, et nii lähetatud töötajate kui alla 15-aastaste alaealiste töötajate registreerimine on 2019. aastal olnud olulises kasvutrendis.  Uued inimesed tööturul eeldavad tähelepanelikkust ning uusi lähenemisi.
 • Tööinspektori poolt avastatud rikkumiste vaates on jätkuv probleem ohutusjuhendite puudumine ning ebapiisav juhendamine ja väljaõpe, aga ka tegelikule olukorrale mittevastav töökeskkonna riskianalüüs või selle puudumine.
 • Tööõnnetuste poolelt on hea meel märkida, et õnnetuste üldarv on olnud väiksem. Samas töötajate teadlikkus on järjest kasvanud ning tööstressi ja töökiusu teemadel räägitakse avalikult. Kas tööstressist tekkinud südamehäired ja kõrgenenud vererõhk võib olla tööõnnetus? Jah, teatud juhtudel küll, kuid mitte alati.
 • Töökeskkonna korraldusega seotud halduskoormuse vähendamiseks ning kiire ja tõhusa suhtluse tagamiseks riigiga, avab Tööinspektsioon 2020. aastal uue töökeskkonna iseteeninduse www.tooelu.ee/uus.

Välismaalase värbamise protsess ja regulatsioonid. Planeeritavad muudatused 2020. aastal


11:10 - 12:00

 • Liis Valk

  Liis Valk

  Politsei- ja Piirivalveameti arendusosakonna identiteedi ja staatuste büroo õigusliku staatuse grupi juht

 • Lühiajalise töötamise registreerimise ning elamisluba töötamiseks taotlemise regulatsioon ja protsess
 • Eestis elamisloa alusel elavate välismaalaste tööle võtmise regulatsioon välismaalaste seaduses
 • Kutsuja kohustused välismaalaste seaduses
 • Töötamise tingimuste rikkumise vastutus välismaalaste seaduses
 • Euroopa Liidu kodanike Eestis töötamise regulatsioon
 • Migratsiooninõustamine Politsei- ja Piirivalveametis

Lõunapaus


12:00 - 13:00

Tööõiguse olulisemad uudised 2020. aastal


13:00 - 14:05

 • Heli Raidve

  Heli Raidve

  Heli Raidve Tööõigusabi OÜ, juhataja / jurist

 • Töölepingu seaduse viimase aja olulisemad muudatused
 • Euroopa Kohtu ja meie kohtute seisukohad puhkuse andmise, puhkuste ajakava, puhkusetasu osas
 • Uued seisukohad ülesütlemisavalduse e-kirja teel ja postiga kättetoimetamise osas
 • Kas omavoliliselt puudunud kuupalgalisele tuleb kuutasu ikkagi välja maksta?
 • Olulisemad kohtuotsused viimasest poolaastast

Täiendava vanemahüvitisega kaasnevad muudatused tööandjatele alates 01.07.2020. Töölepingu seaduse muudatused 2022. aastal


14:05 - 14:30

 • Gaabriel Tavits

  Gaabriel Tavits

  Tartu Ülikool, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor; õigusteaduskonna direktor

Alates 01.07.2020 muutub isapuhkusele jäämise ja selle eest tasumise kord. Ettekandes selgitatakse, milliseid muudatusi see tööandjale kaasa toob ning milliseid muudatusi on oodata ka 2022. aastal.

Kohvipaus


14:30 - 15:00

Paindlikumad töösuhted – kodukontor, osaline tööaeg, paindlik tööaeg jne. Millist töösuhet reguleerivat lepingut sõlmida uuenenud ehk paindlikumate töösuhete korral?


15:00 - 15:50

 • Katrin Sarap

  Katrin Sarap

  NJORD Advokaadibüroo, vandeadvokaat, partner

Tänapäeva töösuhetes uuenevad jõudsalt töösuhete vormid. Millised on uued võimalused personali kaasamiseks ning nendega haakuvad riskid, õigused ja kohustused kui hetkel kehtiv töölepingu seadus pärineb 2009. aastast…

 • Käsundusleping, töövõtuleping – mõistlikud alternatiivid töölepingule. Lepingute erinevused ja sarnasused. Töö sisu vastavus valitud lepingule - varjatud töösuhte vältimine. Poolte riskid ja teavitamiskohustused. Praktilised näited, sh kohtupraktikast.
 • Töö tegemine töötaja äriühingu kaudu – millistel juhtudel on see võimalik? Näited.

Uus kaugtöö juhend töötervishoiu ja -ohutuse kohta

Kaugtöö kokkulepet sõlmides tuleb kinni pidada töötervishoiu ja -ohutuse nõuetest, selle eest vastutab tööandja.

 • Kaugtöö juhend – soovituslik hea juhend ettevõttes oma sisese juhendi koostamiseks
 • Kuidas kontrollida kaugtöö korral töötervishoiu- ja ohutuse nõudeid? Kas tööandja peab tegema koduvisiite või piisab töötaja kinnitusest kaugtöö ohutuse osas?
 • Kas kaugtöö juhendi soovitusi tuleks järgida ka käsundus või töövõtulepingu sõlmimisel?

Nõuandeid kaugtööd ja paindlikku tööaega võimaldavale tööandjale Elisa Eesti näite põhjal


15:50 - 16:20

 • Anu Eha

  Anu Eha

  Elisa Eesti, jaemüügi valdkonna juht

Viimase nelja aasta jooksul on Elisa Eesti rakendanud erinevaid kaugtöö ja paindliku tööaja lahendusi, sest praegusel tööturul teistmoodi enam häid spetsialiste ei leia.

Elisas välja töötatud ja ellu rakendatud mitmeid targa töö mudeleid, kus kaugtööd ja paindlikku tööaega ning tarka juhtimist (sest tark juhtimine teeb kaugtöö võimalikuks) kasutab 69% Elisa tiimidest.

Targa töö rakendamine on ettevõtte jaoks andnud tuntava konkurentsieelise. Kuid kui suhtuda töötajatega tingimuste kokkuleppimisse kergekäeliselt, võib toimivate võimaluste asemel tekkida hoopis rohkelt probleeme.

Konverentsi lõpetamine


16:20 - 16:30

Gaabriel Tavits, Tartu Ülikool, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Konverents

Lektorite arv:

6

Sihtrühm:

Personalitöötajad, ettevõtete juhid, ettevõtjad, keskastmejuhid, juhiabid, raamatupidajad, juristid ja kõik teised, kes peavad kursis olema tööõigusega seotud muutustega

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 7 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumite analüüs.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel tagastatakse 100% maksumusest kuni 04.02.2020; 50% maksumusest ajavahemikus 05.02 – 18.02.2020. Kui loobutakse hiljem kui  18.02.2020, osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann, sündmuste peaprodutsent

Toitlustus:

Jah

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.