Ehitusjuhi juhtimiskompetentsi tõstmise arenguprogramm

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 08.09.2022 - 08.09.2022 Registreerimise lõpp: 27.10.2022 Kestvus: Asukoht: Online-arenguprogramm Hind: 1988 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Arenguprogramm on hinnatud EEL’i kutsekomisjoni poolt ja annab kokku 36,5 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Nüüd on võimalik osta kõiki arenguprogramme ka Liisi järelmaksuga.

Ehitusjuhid on oma töös tihedalt seotud erinevate ajutiste ja püsivate meeskondadega. Inimeste juhtimise-, keeruliste läbirääkimiste-, konfliktide lahendamise ja sujuva koostöö oskus on selles valdkonnas projektide ladusaks toimimiseks üliolulised.

Käesolev programm on suunatud inimeste eduka juhtimise olulisematele aspektidele. Koolituse käigus sooritavad kõik osalejad muuhulgas ka erinevaid isiksuse omaduste teste, millele saab individuaalselt tagasisidet. See võimaldab ennast kui juhti paremini analüüsida, saada tagasisidet tugevustest ja veel arendamist vajavatest omadustest.

Täiendõppe eesmärk on arendada juhi professionaalseid kompetentse. Programm koosneb üheksast praktilisest online-õppepäevast, kus teoreetiline osa vaheldub praktiliste ülesannete sooritamisega nii individuaalselt kui grupis.

Koolituse läbinu teab muuhulgas praktilises võtmes järgnevatest teemadest:

 • planeerimine, organiseerimine, motiveerimine, kontrollimine, töö analüüs, vastutus
 • tööalaste hoiakute kujundamine ja vajadusel muutmine
 • meeskonna moodustamine, meeskonnas sünergia loomine, meeskonna areng, rollid, juhtimisstiil
 • konstruktiivne tagasisidestamine, motiveerimine, töö tulemuslikkus
 • suhtlemisalane kompetentsus sh levinumad kommunikatsioonivead
 • keerulise kliendi/alluvaga toimetulek
 • enesekehtestamine, konfliktide lahendamine
 • psühhosotsiaalsed ohutegurid tööl
 • tööstressiga toimetulek, tööalaste probleemide audit
 • produktiivne ja mitteproduktiivne käitumine tööl, küberlogelemine, hilinemine, sõltuvused, vargused, kiusamine
 • mentori kompetentsid
 • jpm

Osalemistasu on 1988 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale on 1431 €+km). Soovi korral on võimalik tasuda ka kolmes osas. Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse info, mis päeva(de)l soovid osaleda. Ühe õppepäeva hind on 189 €+km (sooduspakkumistega liitujale 169 €+km). Palun sisestage erisoov registreerumisel märkuste lahtrisse.

Oodatud on ehitusinsenerid, ehituse projekti- ja objektijuhid, ehitusfirmade juhid, ehitusjärelevalvega tegelevad inimesed ja samuti juhid ning keskastmejuhid teistest valdkondadest, kes soovivad arendada inimeste juhtimisalaseid kompetentse.

Õppe kogumaht 48 AT. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Tunnistuse saavad kõik, kes on aktiivselt kaasa töötanud koolituspäevadel ning läbinud 8 päeva 9-st. Kui koolitust otse vaadata ei ole võimalik, saab vaadata endale sobival ajal salvestust ning sellisel juhul tuleb kursuse lõpus sooritada kirjalik test (iga õppepäeva kohta üks küsimus). Peale testi positiivset sooritamist väljastatakse tunnistus.

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine.

Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Advertisement banner

Programm

08.09.2022

1. Õppepäev: Juhtidele esitatavad nõuded (4,7 TP)


10:00 - 13:15

 • Teoreetiline osa - juhile esitatavad nõuded: juhtimistsükkel (planeerimine, organiseerimine, motiveerimine, kontrollimine), professionaalse projektijuhi teadmised/oskused/võimekused, töö analüüs, õigused, kohustused, vastutus
 • Praktiline õppus – rühmatöö: töö analüüs (sh vastutus), ametijuhendite täpsustamine, projektijuhile vajalike erinevate teadmiste/oskuste/võimekuste hindamine, iseenda juhtimisalaste kompetentside hindamine ja võrdlemine USA vastava valdkonna juhtide kompetentsidega (O’NET alusel)
 • Kodutöö – tööpsühholoogia test:
  Tööalase vastutuse test (individuaalne) https://www.pekonsult.ee/testid/Vastutus%20ET.pdf

(individuaalne) https://www.pekonsult.ee/testid/Vastutus%20ET.pdf

15.09.2022

2. Õppepäev: Tööhoiakute kujundamine (4,5 TP)


10:00 - 13:15

prof emer. Mare Teichmann
PE Konsult, juhataja

 • Teoreetiline osa –olulisemad tööalased hoiakud (major job attitudes) ja tööalaste hoiakute kujundamine endal ja alluvatel: isiklik vastutus, tööga seotus (engagement), pühendumus (committment), identiteet (organizational identity), organisatsiooni kodanikuna käitumine (organizational citizenship behaviour). Hoiaku muutmine (sh manipuleerimine). Probleemid koostöös teiste allüksustega (pühendumuse 2017.a. uuringu tulemustel põhinev)
 • Praktiline õppus – (a) ümarlauad grupitööks: juhtimiskaasuste analüüs ja lahendamine; (b) teiste allüksustega koostöö probleemid
 • Kodutöö – tööpsühholoogia test:
  Juhi isiksuse omadused (CMPS-testi modifikatsioon, individuaalne test) https://www.pekonsult.ee/testid/CMPS%20ET.pdf

22.09.2022

3. Õppepäev: Meeskonnatöö treening (4,0 TP)


10:00 - 13:15

prof emer. Mare Teichmann
PE Konsult, juhataja

 • Teoreetiline osa – meeskond: moodustamine, meeskonnatööks sobivad ülesanded, sünergia tekkimine, meeskonnaliikmete (sh juhi) rollid meeskonnatöös, juhtimisstiil meeskonnatöös, meeskonna areng
 • Praktiline õppus – meeskonnatöö treening (paralleelselt kahes grupis)
 • Kodutöö – tööpsühholoogia testid:
  Juhtimisstiili test (individuaalne) https://www.pekonsult.ee/testid/msi.php
 • Digiõpe “Meeskonnatöö” https://www.pekonsult.ee/digi/meeskonnatoo.htm

29.09.2022

4. Õppepäev: Töömotivatsioon (4,5 TP)


10:00 - 13:15

prof emer. Mare Teichmann
PE Konsult, juhataja

 • Teoreetiline osa – kuidas motiveerida iseennast, kuidas motiveerida alluvaid, organisatsiooni eesmärgid ja isiklikud eesmärgid, realistlike eesmärkide püstitamine, proriteetsed eesmaärgid (Kepneri meetodil prioriteetide määramaine), juhi eksitused, kiitus, laitus, karistamine, konstruktiivne tagasiside, töö tulemuslikkus sõltub teadmistest/oskustest/võimekustest, motivatsioonist ja võimalusest
 • Praktiline õppus – ümarlauad grupitööks: motivatsioonivestlus alluvaga (juhtimiskaasuste analüüs ja lahendamine)
 • Kodutöö – tööpsühholoogia test
  Tajutud töö tulemuslikkuse test https://www.pekonsult.ee/testid/PERCEIVED%20PERFORMANCE%20ET.pdf
 • Digiõpe “Muutuste juhtimine” https://www.pekonsult.ee/digi/muutuste_juhtimine.htm

06.10.2022

5. Õppepäev: Suhtlemisalane kompetentsus (4,0 TP)


10:00 - 13:15

prof emer. Mare Teichmann
PE Konsult, juhataja

 • Teoreetiline osa – (a) suhtlemisalane kompetentsus, kommunikatsiooni vead, suhtlemispartneri probleemi formuleerimine, probleemi lahendamine, (b) “raske” alluv/klient ja temaga toimetulek, (c) konfliktide lahendamine: võit-kaotus, ignoreerimine, kompromiss, nõustumine, intriigid, kuulujutud, (d) enesekehtestamine: kehtestav ja mittekehtestav käitumine, agressiivne käitumine, keeldumine
 • Praktiline õppus – kommunikatsiooni vea tekkimine: näitlik eksperiment kuulujutu levimisest, ümarlauad grupitööks: a,b,c,d teoreetilise osa teemade juhtimiskaasuste analüüs ja lahendamine, vajadusel videokaasused (analüüs)
 • Kodutöö – tööpsühholoogia test
  Tööga seotud sotsiaalsete oskuste test (individuaalne) https://www.pekonsult.ee/testid/SOCIAL%20SKILLS%20ET.pdf
 • Digiõpe “Kliendikesksus” https://www.pekonsult.ee/digi/teenindamine.htm

13.10.2022

6. Õppepäev: Tööelu kvaliteet (3,5 TP)


10:00 - 13:15

prof emer. Mare Teichmann
PE Konsult, juhataja

 • Teoreetiline osa – (a) elukvaliteet ja tööelu kvaliteet, (b) psühhosotsiaalsed ohutegurid tööl, (c) tööstress, tööstressiga toimetuleku strateegiad (sh enesejuhtimine, aja juhtimine, töö- ja pereelu tasakaalu loomine, “kultuurivitamiinid” jms)
 • Praktiline õppus – individuaalne töö tööstressiga toimetuleku võimaluste leidmine, plaani koostamine, individuaalsete testi tulemuste analüüs ja nõustamine
 • Kodutööd – (a) isiklike/tööalaste probleemide audit Kepneri meetodil prioriteetide määramine, (b) aja juhtimise audit, (c) tööpsühholoogia testid.
  - Tööelu kvaliteedi test (individuaalne) https://www.pekonsult.ee/testid/QWL%20ET.pdf
  - Juhi tööstressi test (individuaalne) https://www.pekonsult.ee/testid/stress.php
  - Töö ja pereelu tasakaalu test (individuaalne) https://www.pekonsult.ee/testid/tooelu.php
 • Digiõpe “Tööstress” https://www.pekonsult.ee/digi/stress.htm

20.10.2022

7. Õppepäev: Produktiivne ja mitteproduktiivne käitumine tööl (3,5 TP)


10:00 - 13:15

prof emer. Mare Teichmann
PE Konsult, juhataja

 • Teoreetiline osa: produktiivne (tulemuslik) käitumine tööl ja mitteproduktiivne (mittetulemuslik) käitumine tööl, absenteeism ja presenteeism, hilinemine, kiusamine, seksuaalne ahistamine ja kiusamise muud vormid, vargused, sõltuvushäired (alkohol, mängurlus jms), sabotaaz, küberlogelemine, ebaefektiivne töö, tähtaegadest/ lubadustest mittekinnipidamine, ebakorrektsus, hoolimatus, lohakus.
 • Praktiline õppus – ümarlauad grupitööks: juhtimiskaasuste analüüs ja lahendamine
 • Kodutööd – tööpsühholoogia testTööl mitteproduktiivse käitumise test https://www.pekonsult.ee/testid/Counterproductive%20behaviour%20test%20ET.pdf Presenteismi ja absenteismi test https://www.pekonsult.ee/testid/Absent%20Present%20ET.pdf

27.10.2022

8. Õppepäev: Mentori kompetentsid (4,8 TP)


10:00 - 13:15

prof emer. Mare Teichmann
PE Konsult, juhataja

 • Teoreetiline osa - Mentorprotsessi olemus. Mentorsuhe ja mentorprogramm. Rollid ja funktsioonid mentorluses. Mentorluse vormid, mudelid ja metoodika. Mentori tööriistakohver. Eneseanalüüs.
 • Praktiline õppus – rühmatöö: praktiline juhendamine (sh tulemuse analüüs), juhendamise planeerimine (kes teeb mida teeb, millal teeb)
 • Kodutöö – digiõpe “Juhendamine” (1.5 tundi) https://www.pekonsult.ee/didaktika/didaktika3.htm

28.10.2022

9. Õppepäev: Juhi eetika (3,0 TP)


10:00 - 13:15

prof emer. Mare Teichmann
PE Konsult, juhataja

 • Teoreetiline osa – juhi eetilised põhimõtted kas aitavad kaasa või takistavad ettevõtte efektiivsusele ja püstitatud eesmärkide saavutamisele
 • Praktiline õppus – juhtumite analüüs: dilemmaolukordade lahendamine läbi praktiliste juhtumianalüüside

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Arenguprogramm

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Ehitusinsenerid, ehituse projekti- ja objektijuhid, ehitusfirmade juhid, ehitusjärelevalvega tegelevad inimesed ja samuti juhid ning keskastmejuhid teistest valdkondadest, kes soovivad arendada inimeste juhtimisalaseid kompetentse.

Õppemeetodid:

Õppe kogumaht 48 AT. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Kursus lõpeb elektroonilise kirjaliku arvestusega. Tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud 8 päeva 9-st ja teinud kirjaliku arvestuse.Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.
Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.