Praktiline arenguprogramm: Andmetöötlus ja -analüüs

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 03.05.2022 - 03.05.2022 Registreerimise lõpp: 12.04.2022 Kestvus: 42 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 1533 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Praktiline 7-päevane arenguprogramm: Andmetöötlus ja -analüüs

* Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine.

Andmete analüüsi tulemusena saadud informatsiooni ning andmetes peituvate seoste mõistmine ja tõlgendamine on edukate äriliste otsuste tegemisel hädavajalik. Üha enam vajatakse andmeanalüütikuid, kes lisaks andmete kogumisele ja töötlemisele peavad oskama neid ka mõtestada ja tulemusi esitada. Tänapäeval eeldatakse analüütikult lisaks tavapärasele Excelile teadmisi mitmesugustest erinevatest tehnoloogiatest, mille üheks osaks on mõne andmeteaduses populaarse programmeerimiskeele nagu näiteks R-i tundmine.

Koolitusel käime läbi kõik terviklikuks andmeanalüüsiks ning –töötluseks vajalikud sammud algusest lõpuni. Alustame baasteadmiste omandamistest ning liigume seejärel edasi praktiliste oskuste juurde. Vaatame, kuidas importida andmeid töölauale ning õpime, kuidas läbi viia esmast analüüsi, andmeid puhastada ja sobivale kujule muundada. Saame teada, kuidas saadud tulemusi mõtestada, visualiseerida ning nendest raporteid luua. Lisaks teeme tutvust tekstikaeve ja tundeanalüüsi meetoditega.

7-päevase täiendõppe eesmärk on anda põhiteadmised ja -oskused andmete töötlemise ja visualiseerimise erinevate võimaluste kohta R-i abil, et osata luua andmetest enda ettevõtte jaoks suuremat väärtust ning tõsta oma konkurentsivõimet.

Käesolev programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb 7-st põhjalikust õppepäevast. Oodatud on andmete analüüsimisest huvitatud või sellega juba tegelevad inimesed, kes soovivad omandada esmaseid oskuseid andmete analüüsimiseks ja töötlemiseks R-i abil. Eeldame osalejalt inglise keele oskust kesktasemel, varasemat kogemust mõne muu andmete analüüsimiseks kasutatava programmiga (nt Excel) ning eelkõige huvi andmete maailma vastu.

Koolituse läbinuna:

 • omad baasteadmisi R programmeerimiskeelest
 • oled kursis Tidyverse’i pakettide kogumiku populaarsemate pakettidega (tidyr, dplyr, stringr, lubridate, ggplot2)
 • oskad andmeid erinevat tüüpi failidest töölauale laadida
 • tead, kuidas andmetega tutvuda ja läbi viia esmast analüüsi
 • omad teadmisi põhilistest andmete puhastamise meetoditest
 • teed vahet korrastamata ja korrastatud andmetel ning oskad andmed sobivale kujule viia
 • oskad muundada ja töödelda erinevat erinevat tüüpi andmeid (data wrangling)
 • tead, kuidas andmestikke omavahel kombineerida ja ühendada
 • omad põhilisi teadmisi andmete visualiseerimisest
 • oskad koostada lihtsamaid erinevat tüüpi jooniseid sõltuvalt andmete tüübist ja eesmärgist
 • tead, kuidas jooniseid kujundada ja neile erinevaid lisakihte lisada
 • oskad genereerida erinevat tüüpi raporteid ja esitlusi R Markdowniga
 • tunned erinevaid tekstikaeve meetodeid
 • oskad läbi viia lihtsamat tundeanalüüsi

Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Arenguprogrammi osalemistasu on 1533 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale 1183 €+km). Soovi korral on võimalik arenguprogrammi eest tasuda ka kahes osas. Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse info, mis päeva(de)l soovid osaleda. Ühe õppepäeva hind on 199 €+km (sooduspakkumistega liitujale 169 €+km). Palun sisestage erisoov registreerumisel märkuste lahtrisse. Hinna sisse kuulub iga õppepäeva järelvaatamise võimalus veebis 14 päeva jooksul pärast toimumist info kinnistamise eesmärgil.

Aktiivõppe kogumaht 42 AT, millest iseseisev töö 7 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Lisaks saavad osalejad personaalselt vastused enda küsimustele. Tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud kogu arenguprogrammi. Programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb 7-st põhjalikust õppepäevast. Peale iga õppepäeva toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne 14 päeva.

Programm

03.05.2022

10:00 -14:30
1. ÕPPEPÄEV: R-is programmeerimise alused


Õppepäeva eesmärk on anda sissejuhatavad teadmised R programmeerimiskeelest. Keskendume kõige olulisemale baasoskustele, mis on aluseks järgnevatele õppepäevadele.

 • RStudio tutvustus
 • Põhilised andmetüübid ja -struktuurid
 • Objektide loomine
 • Võrdlused ja loogilised operaatorid
 • Operatsioonid andmestikuga: tükeldamine, alamhulkade eraldamine, uute veergude lisamine
 • Olulisemad funktsioonid
 • Oma funktsioonide loomine
 • Lihtsam statistika

10.05.2022

10:00 -14:30
2. ÕPPEPÄEV: Andmete importimine, esmane analüüs ja puhastamine (tidyr ja dplyr)


Merilin Paas-Loeza, 
OB Holding 1 OÜ, andmeanalüütik

Õppepäeva eesmärk on anda ülevaade andmete importimise, esmase analüüsi ja puhastamise meetoditest. Läbi praktiliste näidete õpime, kuidas avastada andmete sisu ning kuidas toimida erinevate probleemide puhul, mis andmetega töötades võib ette tulla.

 • Tidyverse'i paketi tutvustus: tidyr ja dplyr
 • Andmete importimine töölauale (Excel, CSV)
 • Andmetega tutvumine
 • Esmane analüüs
 • Andmete puhastamine
 • Korrastatud ja korrastamata andmed

17.05.2022

10:00 -14:30
3. ÕPPEPÄEV: Praktiline andmetöötlus I (dplyr)


Merilin Paas-Loeza, 
OB Holding 1 OÜ, andmeanalüütik

Õppepäeva eesmärk on tutvuda dplyr'i paketi kõige olulisemate funktsioonidega ja õppida andmestikke omavahel ühendama. Teadmiste kinnistamiseks teeme läbi palju praktilisi näiteid ja harjutusi, mille abil osalejad õpivad iseseisvalt erinevatele küsimustele vastuseid leidma.

 • dplyr'i põhiverbid
 • Summaarsed funktsioonid
 • Aknafunktsioonid
 • Andmestike ühendamine
 • Praktilised harjutused

24.05.2022

10:00 -14:30
4. ÕPPEPÄEV: Praktiline andmetöötlus II (stringr ja lubridate)


Merilin Paas-Loeza, 
OB Holding 1 OÜ, andmeanalüütik

Õppepäeva eesmärk on tutvuda tekstiliste ja kuupäevaliste andmete töötlemise meetoditega stringr ja lubridate'i paketi abil. Taaskord on rõhk praktilistel harjutustel ja näidetel, mille käigus osalejad tutvuvad tekstiliste ja kuupäevaliste andmete puhastamise ja töötlemise erinevate meetoditega.

 • Tekstiliste andmete puhastamine (stringr)
 • Tekstiliste andmete töötlemine
 • Kuupäevaliste andmete puhastamine (lubridate)
 • Kuupäevaliste andmete töötlemine
 • Praktilised harjutused

31.05.2022

10:00 -14:30
5. ÕPPEPÄEV: Andmete visualiseerimine (ggplot2)


Merilin Paas-Loeza, 
OB Holding 1 OÜ, andmeanalüütik

Õppepäeva eesmärk on anda teadmised erinevat tüüpi jooniste koostamise kohta. Tehakse läbi praktilisi näiteid erinevatest andmete visualiseerimise võimalustest ja kuidas laiendatud võimalustega jooniseid paremaks muuta ja vastavalt vajadustele kohandada.

 • ggplot2 paketi tutvustus
 • Joonise tüübi valimine
 • Erinevat tüüpi jooniste koostamine
 • Jooniste kujundamine ja head tavad
 • Praktilised harjutused

07.06.2022

10:00 -14:30
6. ÕPPEPÄEV: Raporteerimine (R Markdown)


Merilin Paas-Loeza, 
OB Holding 1 OÜ, andmeanalüütik

Õppepäeva eesmärk on näidata, kuidas genereerida raporteid ja esitlusi otse R-ist R Markdowni abil ilma, et kasutaja peaks selleks kasutama mitut erinevat programmi. Ühtlasi tutvume R Markdowni laiendusega flexdashboard ja vaatame, kuidas näeb välja lihtsama dashboardi koostamine.

 • Raportite koostamine rmarkdown paketiga
 • Raporti kujundamine
 • R Markdowni laiendus flexdashboard
 • Praktilised harjutused

09.06.2022

10:00 -14:30
7. ÕPPEPÄEV: Tekstikaeve ja tundeanalüüs


Õppepäeva eesmärk on tutvustada tekstikaeve ja tundeanalüüsi põhilisi meetodeid ja erinevaid lähenemisi. Õpime, kuidas avastada tekstis väljenduvaid emotsioone ja tundeid ning vaatame, kuidas seda visualiseerida. Õppepäev lõpeb praktilise projektiga, mille käigus viime läbi tundeanalüüsi klientide jäetud kommentaaride põhjal ja analüüsime, milliseid järeldusi võiks ettevõte selle põhjal teha.

 • Tekstikaeve Bag-of-words meetodil
 • Tundeanalüüsi erinevad meetodid: leksikonid ja polaarsus
 • Analüüsi tulemuste visualiseerimine
 • Praktilised harjutused

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Oodatud on andmete analüüsimisest huvitatud või sellega juba tegelevad inimesed, kes soovivad omandada esmaseid oskuseid andmete analüüsimiseks ja töötlemiseks R-i abil. Eeldame osalejalt inglise keele oskust kesktasemel, varasemat kogemust mõne muu andmete analüüsimiseks kasutatava programmiga (nt Excel) ning eelkõige huvi andmete maailma vastu.

Õppemeetodid:

Õppe kogumaht 42 AT, millest iseseisev töö 7 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Lisaks saavad osalejad personaalselt vastused enda küsimustele. Tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud kogu arenguprogrammi. Programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb 7-st põhjalikust õppepäevast.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

* Kaasategemiseks vajalik tarkvara (R ja RStudio) on tasuta ning kergelt arvutisse paigaldatav. Detailsema info töölauaversiooni installeerimisest saadame enne koolituse algust.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

*Arenguprogrammi autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.