Arenguprogramm hoonete energiatõhususe tõstmiseks (43,4TP)

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 05.10.2023 - 14.12.2023 Registreerimise lõpp: 13.12.2023 Kestvus: 50 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 1881 € + km Ühe õppepäeva hind: 209 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 10. detsembrini Soodushind: 1521 € + km Ühe päeva soodushind: 169 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Arenguprogramm hoonete energiatõhususe tõstmiseks

Arenguprogramm annab 43,4 TP (inseneri täiendõppe punkti)

* Uurige lähemalt ka Eesti Töötukassa võimalustest koolitustoetuse ja teenusest töötaja koolituskulude hüvitamisest tööandjale. Arenguprogrammide eest on võimalik tasuda Liisi järelmaksuga.

9-päevane arenguprogramm keskendub olemasolevate hoonete energiatõhususe tõstmisele, andes laiapõhjalised teadmised enamlevinud probleemidest, nende lahendustest praktikas ja põhjaliku ülevaate energiatõhusust tagavatest süsteemidest.

Lähenevatel aastatel on riigi, kohalike omavalitsuste ja ka erasektori suurimaks väljakutseks olemasoleva hoonefondi rekonstrueerimine. Rekonstrueerimist vajavateks hooneteks loetakse enne 2000 aastat ehitatud hoonefond. Terviklik rekonstrueerimine tähendab energiatõhususe miinimumnõude saavutamist, mis vastab energiatõhususe regulatsioonis energiamärgise klassile C1. Võttes arvesse olemasolevate hoonete arvu, rekontsrueeritud hoonete osakaalu ja kasutusest väljalangevate hoonete prognoosi, tuleb Eestis rekonstrueerida 105 tuh üksikelamut ja 14 tuh korterelamut kogumahus 32 milj m2, lisaks veel 27 tuh mitteeluhoonet kogumahus ca 22 milj m2. Seega toob tulevik suure renoveerimise laine. Terviklik lähenemine hoone rekonstrueerimisele toob kaasa selle, et lisaks soodsamatele ülalpidamiskuludele tõuseb hoone väärtus, pikeneb eluiga ning kasutajate jaoks luuakse tervislikum ning mugavam töökeskkond.

Arenguprogrammi sihtrühm: ehitusinsenerid, arhitektid, projekteerijad, ehituse projektijuhid, arhitekti- ja inseneribüroode esindajad, ehitusettevõtete juhid, omanikujärelvalve teostajad, ehitajad, kinnisvara arendajad ja haldurid, energiaaudiitorid, energiatõhususe spetsialistid, KOV-de ehitusspetsialistid ja teised teemast huvitatud.

Programm toimub veebikeskkonnas ning teemad jagunevad 9-le õppepäevale. Iga õppepäev on järelkuulatav 14 päeva jooksul peale selle toimumist endale sobival ajal.

Programmi sisukatel õppepäevadel jagavad oma teadmisi väärtusliku kogemuspagasiga praktikud Kaia Eichler, Targo Kalamees, Aivar Rant, Peeter Parre, Toivo Varjas, Aivo Andrekson, Eduard Petlenkov, Veiko Kelk, Liina Laas, Mikk Tootsi.

Arenguprogrammi läbinu muuhulgas:

 • mõistab asjaolusid, mis määravad ja mõjutavad küttesüsteemide efektiivset toimimist ning teab peamisi küttesüsteemi kavandamise ja väljaehitamisega seotud puudusi ja vigu;
 • teab hoonete tehnosüsteemide energiatõhusa juhtimise põhiprintsiipe;
 • oskab hinnata tehisintellekti kasutamise otstarbekust hoonete tehnosüsteemide energiatõhusaks juhtimiseks;
 • oskab planeerida ja optimeerida süsteemide hooldust ja korrashoidu ning dokumenteerida ja analüüsida rikkeid;
 • suudab orienteeruda hoone piirdetarindite soojuskadude temaatikas;
 • teab erinevate tehnosüsteemide isoleerimise eripärasid ja tunneb peamisi vigu, mida tihti isoleerimisel tehakse ja mis on nende tagajärjed;
 • teab, millele tähelepanu pöörata isolatsiooni ja isoleeritavate tehnosüsteemide projekteerimisel, paigaldusel ja tööde vastuvõtmisel;
 • oskab kavandada tõhusaid valguslahendusi ja omab ülevaadet valdkonna arengusuundadest;
 • tunneb küttesüsteemide hoolduse ja opereerimise nõudeid ning standardseid tegevusi;
 • omab teadmisi optimaalsetest ventilatsiooni lahendustest ja võimalikest säästumeetmetest;
 • teab, kuidas käib päikeseelektrijaama rajamise protsess ja oskab hinnata selle kasumlikkust;
 • omab ülevaadet päikeseelektrijaama toetusmeetmetest ja teab, kuidas neid korrektselt taotleda;
 • tunneb alternatiivseid lokaalse energiatootmise lahendusi;
 • teab keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimiskriteerimite (ESG, Environmental, Social, Governance) rakendamist hoonetes;
 • teab ehitus- ja kinnisvara sektori ettevõtte äristrateegia tööprinsiipe lähtudes aruandluse raamistikust ja uuest seadusandlusest CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ning teab, kuidas kõrgenenud nõuded aruandluses mõjutavad nõudeid hoonete arendamisel, ehitamisel ja renoveerimisel;
 • teab hoonete energiatõhususe nõudeid, neile kohalduvaid erisusi ja arvutusmetoodikat;
 • teab energiatõhususe valdkonna arengusuundi.

Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Aktiivõppe kogumaht 50 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osalejate vaheline dialoog. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Energiatõhususe tõstmise arenguprogrammi tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud terve õppekava.

Osalemistasu on 1881 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale 1521 €+km). Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi. Ühe õppepäeva hind on 209 €+km (sooduspakkumistega liitujale 169 €+km). Soovi korral on võimalik arenguprogrammi eest tasuda ka kolmes osas. Palun sisestage erisoov registreerumisel märkuste lahtrisse. Hinna sisse kuulub iga õppepäeva veebis järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul pärast toimumist, seda info kinnistamise eesmärgil.

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Advertisement banner

Programm

05.10.2023

1. ÕPPEPÄEV


09:00 – 13:30

Kliimaneutraalsus hoonetes: mõjutajad, stiimulid ja lahendused

 • Kaia Eichler

  Kaia Eichler

  Rootsi börsiettevõtte Serneke Group AB kestliku arengu juht

 • Mis on kliimaneutraalsus hoonetes ning kuidas see on seotud teiste sektoritega?
 • Mis on kliimaneutraalsuse eesmärkide seadmise mõjutajad ja taust?
 • Millised stiimulid ning nõuded on välja töötatud hoonete kliimaneutraalsuse tagamiseks?
 • Milliseid lahendusi on vaja, et täita kliimaneutraalsuse eesmärgid?
 • Kuidas on kliimaneutraalsus seotud hoonete energiatõhususega?
 • Kuidas tuleb töötada, et täita kliimaneutraalsuse eesmärgid?
 • Kuidas hinnata hoonete äristrateegia loomisel topelt olulisust?
 • Kuidas topelt olulisuse hindamine mõjutab konkreetseid lahendusi projektides?

19.10.2023

2. ÕPPEPÄEV


09:00 – 13:30

Hoonete piirdetarindite soojuskaod - probleemid ja lahendused

 • Soojuserijuhtivus
 • Soojustakistus
 • Soojusläbivus
 • Korrigeeritud soojusläbivus
 • Joonsoojusläbivus
 • Külmasilla kriitilisus
 • Õhulekked

26.10.2023

3. ÕPPEPÄEV


09:00 – 13:30

Energiatõhusad küttesüsteemi lahendused- millele tähelepanu pöörata?

 • Aivar Rant

  Aivar Rant

  volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener (tase 8), TalTech külalisõppejõud

 • Enamlevinud küttesüsteemide liigid
 • Küttesüsteemide ülesehituspõhimõtted ja põhikomponendid
 • Tegurid, mis määravad küttesüsteemide efektiivse toimimise
 • Kas „kaasaegne“ küttesüsteem on ka „energiatõhus“ küttesüsteem?
 • Küttesüsteemi efektiivse toimimise tagatis: hüdrauliline tasakaalustamine ja täpne reguleerimine
 • Tegurid, mis mõjutavad küttesüsteemi eluiga
 • Vead ja puudused küttesüsteemide kavandamisel ja ehitamisel

30.10.2023

4. ÕPPEPÄEV


09:00 – 13:30

Energiatõhusad ventilatsiooni lahendused

 • Peeter Parre

  Peeter Parre

  Inseneribüroo Aksiaal juhataja, TalTech lektor, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener (tase 8)

 • Miks me ventileerime?
 • Kuidas me ventileerisime?
 • Kuidas me ventileerime täna?
 • Ventilatsioon ja konditsioneerimine
 • Kuhu kulub energia ventilatsioonis?
 • Lõpetame raiskamise
 • Optimaalsed lahendused, et säästa ventileerimise juures:
  – Elektrit
  – Soojust
  – Külma
 • Automaatika kui süsteemide optimaalse töö eeldus
 • Ilma hoolduse ja kontrollita ei tööta miski

09.11.2023

5. ÕPPEPÄEV


09:00 – 13:30

Energiatõhusad valgustuslahendused- kavandamisest juhtimiseni

 • Toivo Varjas

  Toivo Varjas

  PhD, valgustehnikaekspert, Tallinna Tehnikaülikooli valgustehnika valdkonna terminoloogia töörühma juht

 • Mis on valgustustehnoloogias uut?
 • Milline (valgustus)tehnoloogia on energiasäästlik?
 • Loomulik- ja elektervalgus. Valgustus tõhusamaks, aga kuidas?
 • Hoonete valgustus, valgustuse kavandamine, projekteerimine, juhtimine ja mõju hoone energiatarbele
 • Sisevalgustuse standardid ning suunad
 • Uued ja renoveeritavad hooned. Valgustuse lahenduse lahendamine.
 • “Inimkesknevalgustus” ning uued suunad valgustuses
 • Nutikas valgustus- uued funktsioonid, mis mõjutavad energiatarbimist
 • Valgustuse mõõtmine. Valgustuspaigaldiste käit.
 • (Häda)valgustus hoonetes. Pädevus projekteerimisest käiduni

16.11.2023

6. ÕPPEPÄEV


09:00 – 13:30

Tüüpilised vead tehnosüsteemide isolatsiooni töödel ja lahendused praktikas

 • Aivo Andrekson

  Aivo Andrekson

  Eesti Isolatsiooniettevõtete Liidu juhatuse esimees ja asutajaliige

Õppepäeva eesmärk on selgitada isolatsiooni olulisust, anda teadmisi, kuidas aru saada, milline on toimiv isolatsioon ja milline mitte; mille alusel isolatsiooni tellida ja millele tähelepanu pöörata isolatsiooni ja isoleeritavate tehnosüsteemide projekteerimisel, paigaldusel ja tööde vastuvõtmisel; mis on oluline, milliseid vigu tasub vältida, milline on toimiv ja kestev isolatsioon ning milline ei ole seda mitte.

 • Milleks meile isolatsiooni vaja on?
 • Mis on isolatsioon?
 • Millised on isolatsiooni tüübid?
 • Millised on isolatsioonimaterjalide tüübid?
 • Millest isolatsioon koosneb?
 • Kuidas isolatsioon toimib?
 • Mida teevad isolatsiooni kate ja tugikonstruktsioon?
 • Kuidas valida õiget isolatsiooni paksust (dimensioneerimine)?
 • Erinevate tehnosüsteemide isoleerimise eripärad
 • Torustike isolatsioon
 • Küttesüsteemi isolatsioon
 • Ventilatsioonisüsteemi isolatsioon
 • Jahutussüsteemi isolatsioon
 • Külmaisolatsioon
 • Milleks isoleerida?
 • Kuidas isoleerida?
 • Milliseid vigu tihti isoleerimisel tehakse ja mis on tagajärjed?
 • Projekteerimis- ja ehitusvead, mis mõjutavad isolatsiooni
 • Millised on olulised aspektid, mida jälgida hoone ja tehnosüsteemi juures, et pärast oleks üldse võimalik toimivat isolatsiooni paigaldada.
 • Isolatsiooni standardid

23.11.2023

7. ÕPPEPÄEV


09:00 – 11:00

Hooneautomaatika võimalused energiatõhususe tõstmiseks

 • Energia tarbimine Eestis ja EL-s
 • Kui palju energiat tegelikult hooned tarbivad?
 • Energiainformaatika
 • Tehnosüsteemide juhtimine
 • Kuidas tehisintellekt saab aidata hooned energiatõhusamateks muuta?
 • Tehisintellekt vigade tuvastamiseks
 • Tehisintellektil põhinevate algoritmide usaldusväärsus, läbipaistvus ja selgitatavus
 • Energia paindlikkus ja virtuaalsed elektrijamad
 • Praktilised näited
 • Valdkonna arengusuunad

11:30 – 13:30

Süsteemide hooldus ja korrashoid ning hooldusprotsesside optimeerimine

 • Veiko Kelk

  Veiko Kelk

  Alldevice OÜ hoolduste halduse tarkvara arendusjuht, Bahr Pump OÜ hooldusjuht

 • Miks peab hooldusega tegelema?
  – Välised motivaatorid
  – Ohutuse tagamine
  – Töökindluse tagamine
 • Plaani ja optimeeri
  – Kui tihti peaks hooldama?
  – Ennetav hooldus ja ennustav hooldus
 • Rikete analüüs
 • Kuidas dokumenteerida?

07.12.2023

8. ÕPPEPÄEV


09:00 – 13:30

Päikeseenergia kasutamine hoone energiavarustuses: tehnilised võimalused ja majanduslik otstarbekus

 • Mikk Tootsi

  Mikk Tootsi

  Eesti Energia päikeseenergia ja salvestuslahenduste teenusjuht

 • Turu ülevaade ja tulevikuperspektiivid
 • Päikeseenergia kasutamine hoone energiavarustuses
 • Kuidas saada päikeseenergia lahendusest maksimaalset kasu?
 • Ülevaade energiasalvestuslahendustest
 • Lihtsamad viisid hoone energiamärgise tõstmiseks
 • Majandusliku otstarbekuse analüüsimine, arvutusmeetodid
 • Ülevaade toetusmeetmetest
 • Päikeseenergia lahenduse rajamise protsess ja nõuded

14.12.2023

9. ÕPPEPÄEV


09:00 – 13:30

Hoonete energiatõhususe nõuded ning arvutusmetoodika

 • Liina Laas

  Liina Laas

  IB Reaal OÜ juhatuse liige, diplomeeritud energiatõhususe spetsilist

 • Millisel juhul on hoonel tarvis arvutuslikku märgist (ETA) ja millisel juhul mõõdetud energiakulust tulenevat märgist (KEK)? Millisel juhul tuleks tellida audit? Millal on märgis kohustuslik?
 • Arvutusliku energiatõhususe arvu (ETA) erinevus kaalutud energiakasutusega (KEKiga). Millest tuleneb erinev tulemus sama hoone puhul?
 • Kes määrab hoone otstarbe koodid ja köetava pinna suuruse, mida kasutatakse energiatõhususe arvutustes? Nende mõju lõpptulemusele.
 • Mitmeotstarbeliste hoonete energiatõhususe tõendamine
 • Enim energiatõhusust mõjutavad tegurid erinevate hoonetüüpide puhul
 • Milliste meetmetega saab arvutuslikku energiavajadust vähendada ja mida seejuures silmas pidada
 • Võimalikud arengud energiatõhususe regulatsioonides 2024-ndal aastal
 • Mis muutub tulevikus energiatõhususe tõendajate jaoks ja hoone omanike jaoks?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Arenguprogramm

Lektorite arv:

10

Sihtrühm:

Ehitusinsenerid, arhitektid, projekteerijad, ehituse projektijuhid, arhitekti- ja inseneribüroode esindajad, ehitusettevõtete juhid, omanikujärelvalve teostajad, ehitajad, kinnisvara arendajad ja haldurid, energiaaudiitorid, energiatõhususe spetsialistid, KOV-de ehitusspetsialistid ja teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Aktiivõppe kogumaht 50 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Arenguprogrammi tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud terve programmi. Programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb 9-st põhjalikust õppepäevast.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Ei

* Arenguprogrammi autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.