Keskastmejuhi meistriklass – 18 juhtimisoskust

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 10.05.2023 - 10.05.2023 Registreerimise lõpp: 14.06.2023 Kestvus: 63 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 1854 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 9. maini Soodushind: 1431 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Keskastmejuhi meistriklass – 18 juhtimisoskust

* Uurige lähemalt ka Eesti Töötukassa võimalustest koolitustoetuse ja teenusest töötaja koolituskulude hüvitamisest tööandjale. Arenguprogrammide eest on võimalik tasuda Liisi järelmaksuga.

Keskastmejuht on justkui sild ettevõttes, mis ühendab juhtkonda ja operatiivtasandi töötajaid, seejuures tuleb tal juhtida nii protsesse kui ka inimesi. Ta on tihti suurima pildi omaja, kes teab mis toimub all ja mida oodatakse üleval. See, kuidas ja milliste võtetega ettevõtet juhitakse, määrab peaaegu kolmandiku ettevõtte tootlikkusest. Juhi tööalase edu eelduseks on teatud isiksuseomaduste olemasolu ning vajalike oskuste ja võimete kujundamine ehk pädevuse saavutamine.

Programmi aluseks on võetud need juhtimisoskused:
– mis toovad juhi töös edu,
– mida tööandjad juhtidelt kõige enam ootavad,
– mille alusel juhte tööle värvatakse,
– mis on teadusuuringutes kinnitust leidnud.

Eduka juhi 18 juhtimisoskust on jaotatud 9-le praktilisele õppepäevale, kus teoreetiline osa vaheldub praktiliste testide ning ülesannete sooritamisega nii individuaalselt kui grupis. Programm toimub veebikeskkonnas ja iga õppepäev on järelkuulatav 14 päeva jooksul peale selle toimumist endale sobival ajal.

Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Osalemistasu on 1854 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale on 1431 €+km). Soovi korral on võimalik tasuda ka kolmes osas. Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse info, mis päeva(de)l soovite osaleda. Ühe õppepäeva hind on 219 €+km (sooduspakkumistega liitujale 169 €+km). Palun sisestage erisoov registreerumisel märkuste lahtrisse.

Täiendõppe kogumaht 63 AT, millest iseseisev töö 18 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Täiendõppe programmi tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud terve arenguprogrammi.

Peale iga online-koolituspäeva toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne 14 päeva.

Programm

18.04.2023

09:30 -14:00
1. ÕPPEPÄEV: Tulemuslikkuse tõstmine ja kohanemine


Alluvate töö tulemuslikkuse tõstmine: Töö tulemuslikkuse tõstmine on juhi töö peamiseks ülesandeks. Töö tulemuslikkus on mõõdetav nende tegevuste või tulemustega, mis aitavad kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele. Seega, töötaja individuaalne töö tulemuslikkus, on töötaja panus organisatsiooni eesmärkide saavutamisse. Lihtsustatult öeldes on töötaja töö tulemuslikkus see, kuidas töötaja täidab oma tööga seotud kohustusi, täidab nõutud ülesandeid ja käitub töökohal.

 • Organisatsiooni eesmärgid versus töötajate eesmärgid
 • Töö tulemuslikkuse teooria (MOA teooria: motivatsioon-võimalus-teadmise/oskused/võimekus)
 • Töö tulemuslikkuse mõõtmine/hindamine ja juhtimine
 • Töötajate produktiivne ja mitteproduktiivne käitumine tööl (nt. töölt puudumine, hilinemine, valetamine, küberlogelemine jms.)
 • Tõenduspõhised järeldused ja tegurid, mille mõjutamisel saab parendada töö tulemuslikkust (PE Konsult uuringud, 2018-2022)

Kohanemine: Tööprotsessid, töövahendid, töökeskkond, töömeeskonnad, organisatsiooni struktuurid muutuvad pidevalt. Tööalaste muutustega toimetulek ja uutes oludes kohanemine on juhi oskus, mis aitab muutuvas töökeskkonnas areneda ja töö tulemuslikkust parendada.

 • Muutuste juhtimise kolm etappi (lahti sulatamine – muutus – külmutamine)
 • Töötajate reaktsioonid muutustele
 • Töötajate kaasamine (sh. tüüpilised argumendid muutuse poolt ja vastu, veenmine, töötajate hirmude jt. negatiivsete emotsioonidega tegelemine, tööalaste hoiakute muutmine), resistentsuse ületamine organisatsiooni tasandil, juhtimise tasandil ning töötajate tasandil
 • Tõenduspõhised järeldused ja tegurid, mille mõjutamisel saab parendada kohanemist muutunud olukorras (PE Konsult uuringud, 2018-2019)

Kodutööd:

 • Töö tulemuslikkuse test
 • Mitteproduktiivse käitumise test

Praktiline õppus:

 • Töö tulemuslikkuse testi tulemuste analüüs ja arutelu
 • Mitteproduktiivse käitumise testi tulemuste analüüs ja arutelu
 • Juhtimiskaasuste arutelu

26.04.2023

09:30 -14:00
2. ÕPPEPÄEV: Kommunikatsioon ja julgus pealehakkamiseks


Kommunikatsioon: Juht töötab inimestega ja seetõttu tuleb olla igas olukorras hea suhtleja. Suhtlemisoskused on juhi töös üliolulised, kuna juht peab suutma tööprotsesse ja -juhiseid arusaadavalt selgitada nii kõnes kui kirjas. Paratamatult peab juht igapäevaselt kasutama aktiivset kuulamist, peegeldamist ja teisi edukaks suhtlemiseks vajalikke tehnikaid.

 • Juhi suhtlemisalase kompetentsuse elemendid (USA, O’NET)
 • Verbaalsed ja mitteverbaalsed suhtlemisvahendid
 • Tähelepanelikkus, aktiivne kuulamine, selgitamine, ümbersõnastamine, küsimuste esitamine, tagasiside andmine, peegeldamine
 • Juhtide sagedased vead tööalasel suhtlemisel
 • Tõenduspõhised järeldused ja tegurid, mille mõjutamisel saab parendada juhi tööalase suhtlemise oskuseid (PE Konsult uuringud, 2018-2022)

Julgus: Juht peab omama julgust pealehakkamiseks - olema sedavõrd julge, et teised järgiksid juhti ja toetaksid tema seisukohti. Juhul, kui juht ei too oma seisukohti julgelt ja enesekindlalt esile, siis ei hakka keegi juhile järgnema. On ülimalt oluline, et juht kaitseks oma seisukohta, kuid veelgi olulisem on see, et juht oleks enesekindel ja tal oleks tegelikult oma seisukoht.

 • Julgus kui juhtimisoskus
 • Julguse tüübid erinevates juhtimissituatsioonides
 • Otsustamise hirmud. Kuidas ületada otsustamisega seotud hirme?
 • Otsustamine –  vastutus (PE Konsult uuringud, 2002-2005 ja 2018-2022)

Kodutööd:

 • Juhilt julgust nõudva juhtimisolukorra kirjeldus (iseenda juhtimiskogemus)
 • Kõige raskemad suhtlemisolukorrad tööl (iseenda juhtimiskogemus)

Praktiline õppus:

 • Juhi suhtlemispädevuste arutelu (kasutades O’NET juhtide pädevusjuhendeid)
 • Raskete ja julgust nõudvate juhtimisolukordade arutelu (kodutöödes esitatud juhtimiskaasuste põhjal)

03.05.2023

09:30 -14:00
3. ÕPPEPÄEV: Loomingulisus ja otsustamine


Loomingulisus: Loovus on juhtimisel uskumatult oluline. Kompetentsusest üksi ei piisa, kui ei osata olemasolevaid asju omavahel ühendada ja luua seda, mida pole veel nähtud ja tehtud. Loovust ei õpetata ärikoolis, kuid see on miski, mida juht saab aja jooksul arendada.

 • Loomingulisus ja innovaatilisus
 • Juhi loovuse tähtsus ja rollid
 • Loovuse rakendamine juhtimisel
 • Juhtide tehnikad oma meeskonnas loovuse julgustamiseks ja kasutamiseks
 • Tõenduspõhised järeldused ja tegurid, mille mõjutamisel saab arendada juhi loomingulisust (PE Konsult uuringud, 2018-2019)

Otsustamine: Parimad juhid on otsustusvõimelised. See peaks olema üks juhi põhioskuseid. Tulemuslik juhtimine tähendab ka raskete otsuste tegemist.

 • Otsustamisprotsess: intuitiivne, emotsionaalne ja ratsionaalne otsustamine
 • Juhtimisotsuste tüübid (sh. „rasked“ otsused)
 • Tüüpilised vead otsustamisel (sh. vaimne laiskus)
 • Juhi isiksuse tüübid, isiksuse tüübi seos otsustamisega (A-tüüpi isiksus, isiksuse tüüpide lühitest)

Kodutöö:

 • Loovustest

 Praktiline õppus:

 • Loovustesti tulemuste analüüs ja järelduste tegemine, arutelu
 • Isiksuse tüübi testi tulemuste analüüs ja järelduste tegemine, arutelu
 • Juhtimiskaasuste arutelu

10.05.2023

09:30 -14:00
4. ÕPPEPÄEV: Delegeerimine ning emotsionaalne ja sotsiaalne intelligentsus


Delegeerimine: Kogemustega juht teab, et oma tööülesannete delegeerimine on igati mõistlik. Selle asemel, et kõiki juhtimisülesandeid enda kanda võtta, võib kõigile olla märksa kasulikum mõnede juhtimisülesannete delegeerimine alluvatele. Juhi delegeerimisoskuste arendamine ja rakendamine meeskonnaliikmete seas suurendab töötajate usaldust ja töörahulolu.

 • Juhtimistsükkel ja delegeerimine, delegeerimise protsess, delegeerimise reeglid ja tasandid
 • Delegeerimise vajadus. Mida delegeerida?
 • Juhi roll delegeerimisel, alluva roll delegeerimisel
 • Juhi hirmud ja vead delegeerimisel

Emotsionaalne ja sotsiaalne intelligentsus: Emotsionaalne intelligentsus aitab juhtida oma tundeid, samuti rääkida oma töökaaslastega ja edastada korraldusi olles samas empaatiline. Sotsiaalne intelligentsus on võime iseennast tunda ja ka teisi inimesi tunda. Sotsiaalne intelligentsus areneb suhtlemiskogemustega ning õppimisega saavutatud edukusest ja ebaõnnestumistest. Sotsiaalset intelligentsust nimetatakse ka "taktitundeks", "terveks mõistuseks" või "igapäeva tarkuseks".

 • Emotsionaalne tööjõud, tööga seotud positiivsed ja negatiivsed emotsioonid (Cambridge Ülikooli ja TTÜ uuring, 2013; PE Konsult uuringud, 2018-2019)
 • Emotsionaalne intelligentsus ja sotsiaalne intelligentsus
 • Töötajate tööalased emotsionaalsed oskused (emotsionaalne intelligentsus) ja töö tulemuslikkus (PE Konsult uuringud, 2017-2018)
 • Töötajate tööalased sotsiaalsed oskused (sotsiaalne intelligentsus) ja töö tulemuslikkus (PE Konsult uuringud, 2017-2018)
 • Juhi emotsionaalsete ja sotsiaalsete oskuste arendamine

Kodutöö:

 • Emotsionaalne heaolu tööl (test)

Praktiline õppus:

 • Emotsionaalse heaolu testi tulemuste analüüs ja järelduste tegemine, arutelu
 • Juhtimiskaasuste arutelu

18.05.2023

09:30 -14:00
5. ÕPPEPÄEV: Juhendamine ja motiveerimine


Juhendamine (mentorlus): Hea juht peab suutma oma töötajaid juhendada ja olema neile vajadusel mentoriks. Mentorlus kui töötaja töö käigus õppimise toetamine on professionaalne suhe, kus kogenum töötaja või juht (mentor) jagab vabatahtlikult oma kogemusi ja teadmisi vähemkogenud töötajaga (mentee).

 • Juhendamise vajadus, mentorluse eesmärgid
 • Mentorluse vormid ja mudelid
 • Mentori kompetentsid, mentori rollid
 • Mida juhendatav ootab?
 • Mentori tööriistakast, juhendatava töötaja õpitulemuse hindamine

Motiveerimine: Koostööle orienteeritud ja motiveeriva töökeskkonna loomine tagab töö tulemuslikkuse ning ühtlasi ka selle, et sellises meeskonnas tahetakse töötada ning ka teised soovivad teie meeskonnaga koostööd teha. Julgustades töötajaid täitma ülesandeid seetõttu, et nad tahavad hästi oma tööd teha, mitte sellepärast, et nad peavad või on sunnitud oma tööd tegema, saategi parema töötulemuse. Selles ongi erinevus hea juhi ja suurepärase juhi vahel.

 • Mis motiveerib töötajaid hästi töötama?
 • Seesmised ja välised motivaatorid (ma tahan, ma pean)
 • Raha kui motivaator (PE Konsult uuringud, 2014; 2020-2021), mittemateriaalsed stiimulid
 • Juhi kiitus, laitus, konstruktiivne tagasiside
 • Tõenduspõhised järeldused ja tegurid, mille mõjutamisel saab parendada hea töö eest tunnustamist ning otsese juhi kiitmist hea töö eest (PE Konsult uuringud, 2018-2022)

Kodutööd:

 • Oma organisatsiooni motivatsioonisüsteem, analüüs – millised motivaatorid toimivad töötajate motiveerimisel

 Praktiline õppus:

 • Juhtimiskaasuste analüüs – kiitus
 • Näidis-motivatsioonisüsteemi loomine näidis-organisatsioonile

25.05.2023

09:30 -14:00
6. ÕPPEPÄEV: Probleemide lahendamine ja eneseteadvus


Probleemide lahendamine: Üks olulisemaid juhioskuseid on probleemide lahendamine. Keerulisi olukordi tuleb tööl pidevalt ette ja parima lahenduse leidmiseks on vaja analüüsi ning kriitilist mõtlemist.

 • Juhtimisprobleemide tüübid
 • Prioriteetsete probleemide määramine Kepneri meetodil
 • Juhtimisprobleemi lahendamise etapid ja juhi oskused
 • McKinsey juhtimiskonsultantide soovitatud probleemilahendamise protsess
 • Tüüpvead: informatsiooniga seotud vead (nt. info ei ole tõene, infot liiga palju või liiga vähe), vaimne laiskus, grupimõtlemine, ratsionaliseerimine jms.

Eneseteadvus: Iseenda isiksuse tundmine on juhi jaoks võtmetähtsusega. Tundes iseennast ja teades oma isiksuse omadusi, tüüpilist käitumist ning ka puuduseid, on juhil võimalik oma käitumist positiivselt suunata ja oma puuduseid kompenseerida.

 • Seesmine ja väline kontrollkese, vastutus
 • Tõenduspõhised järeldused juhtide kontrollkeskmest (PE Konsult uuringud, 2005-2006 ja 2018-2022)
 • Ootused juhi isiksuse omadustele, juhi isiksuse profiil CMPS testi isiksuse omaduste põhjal (PE Konsult uuringud, 1997-2022)
 • Juhi empaatia seos töö tulemuslikkusega (PE Konsult uuringud, 2017-2018)

Kodutööd:

 • Kontrollkeskme ja vastutuse test
 • Cesarec‐Markes isiksuse test (CMPS test)
 • Iseenda juhtimisprobleemide või tööprobleemide audit, prioriteetsete probleemide määramine Kepneri meetodil

Praktiline õppus:

 • CMPS testi tulemuste analüüs, juhi isiksuse omadused, järelduste tegemine, arutelu
 • Kontrollkeskme ja vastutuse testi tulemuste analüüs ja järelduste tegemine, arutelu
 • Individuaalsed, prioriteetsed juhtimis- või tööprobleemid, arutelu

01.06.2023

09:30 -14:00
7. ÕPPEPÄEV: Strateegiline mõtlemine ja meeskonnatöö


Strateegiline mõtlemine: Hea juht näeb suurt pilti, kuid keskendub samal ajal eesseisvale ülesandele. Kasutades strateegilist mõtlemist, loob juht tulevikku nii iseendale kui ka oma alluvatele.

 • Strateegilise mõtlemise tunnused
 • Strateegiline mõtlemine versus strateegiline planeerimine
 • Juhi strateegilise mõtlemise oskused
 • Strateegilise mõtlemise arendamine

Meeskonnatöö: Juhid on samaaegselt ka oma meeskonna liikmed. Tulemuslik juhtimine tähendab, et kõik meeskonna liikmed täidavad erinevaid, meeskonnas sünergia saavutamiseks vajalikke rolle ning teavad, kuidas iga meeskonnaliiget käimasolevasse tegevusse või projekti kaasata ja ühise eesmärgi saavutamiseks koostööd teha.

 • Meeskonnad tööl, meeskonna loomine
 • Sünergia tekkimine meeskonnatöös
 • Liider meeskonnas, meeskonna juhtimine, juhtimisstiil, meeskonnaliikmete rollid (tulemusele, suhetele orienteeritud rollid ja destruktiivsed rollid)
 • Meeskonna arengu staadiumid

Kodutöö:

 • Individuaalse juhtimisstiili test

 Praktiline õppus:

 • Meeskonnatöö ülesannete lahendamine, sünergia tekkimine virtuaalses meeskonnas
 • Juhtimiskaasuste arutelu, juhtimisstiili testi tulemuste analüüs ja järelduste tegemine

08.06.2023

09:30 -14:00
8. ÕPPEPÄEV: Ajajuhtimine ja usaldusväärsus


Ajajuhtimine: Iseenda ja alluvate tööülesannete tähtsuse järjekorda seadmine ja prioriteetsete tööülesannete määratlemine on edukate juhtide kindel tunnusjoon. Juht peab teadma, kuidas žongleerida mitmete inimeste ajakavadega; vastasel juhul jäävad ülesanded täitmata ja projektid võivad ebaõnnestuda.

 • Aja „hind“ (töötunni hind), Pareto printsiip – 20 / 80 reegel
 • Mõned ajajuhtimise reeglid, meetodid ja süsteemid (nt. Eisenhoweri printsiip, ALPEN meetod, Clockify tasuta tarkvara)
 • Tüüpilised ajaraiskajad tööl
 • Rööprähklemine, ebamõistlik kiirustamine (busyness). Tõenduspõhised järeldused ja tegurid, mille mõjutamisel saab vähendada töö tegemisel rööprähklemist ja ebamõistlikku kiirustamist (PE Konsult uuringud, 2018-2022)

Usaldus: Usaldus ei ole midagi, mis tekib iseenesest koos juhiks saamisega. Usaldus tuleb juhil ära teenida. Kui töötaja ei saa usaldada oma juhti, siis tulemus on ebaõnnestunud.

 • Usaldus juhi kui persooni vastu, üldine usaldus
 • Miks on usaldus vajalik töötaja-juht suhetes
 • Usalduse loomise eeldused (võtmeelemendid)
 • Usalduse loomine, kaotatud usalduse taasloomine

 Kodutöö:

 • Ajakasutamise audit
 • Töösõltuvuse test

Praktiline õppus:

 • Arutelu, ajakasutamise auditi tulemustest järelduste tegemine (sh. ajaraiskajate leidmine)
 • Töösõltuvuse testi tulemuste analüüs ja järelduste tegemine, arutelu

15.06.2023

09:30 -14:00
9. ÕPPEPÄEV: Konfliktide lahendamine ja stressi tolerants


Konfliktide lahendamine: Erinevate töökonfliktide ennetamise strateegiate, töökonfliktide tunnuste äratundmine ja töökonfliktide lahendamise tehnikate valdamine on juhtimisel oluline.

 • Töökonfliktide ennetamise strateegiad
 • Töökonfliktide tüübid
 • Juhi roll töökonfliktide lahendamisel
 • Töökonfliktide lahendamise tehnikad ja -strateegiad
 • Tõenduspõhised järeldused ja tegurid, mille mõjutamisel saab vähendada töökonfliktide esinemist (PE Konsult uuringud, 2018-2022)

Töö/elu tasakaal ja stressi tolerants: Oskus oma tööd kodusest elust lahus hoida on juhi jaoks kriitilise tähtsusega. Ilma töö- ja eraelu tasakaaluta ning oskuseta oma tööpingetega toime tulla, võib juht kiiresti läbi põleda.

 • Töö/elu tasakaalu loomine
 • Tööstress, läbipõlemine (tunnused) (PE Konsult uuringud, 2018-2022)
 • Tööstressi peamised põhjused organisatsioonis (PE Konsult uuringud, 2018-2022)
 • Tööstressiga toimetulek (stressi esmaabi ja tegelik toimetulek stressiga)

Kodutöö:

 • Töö ja pereelu konflikti test (Work-Family Conflict Scale, eesti keeles)
 • Juhtide tööstressi rahvusvaheline test (Occupational Stress Indicator, OSI-2; eesti keeles)

Praktiline õppus:

 • Töö ja pereelu konflikti testi tulemusete analüüs ja järelduste tegemine, arutelu
 • Juhtide tööstressi testi (OSI-2) tulemusete analüüs ja järelduste tegemine, arutelu
 • Juhi tööstressi esmaabi meetmete kaardistamine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Arenguprogramm

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Ettevõtete juhid, era- ja avaliku sektori keskjuhid, meeskondade juhid, projektijuhid ja kõik teised, kes soovivad tõsta enda juhtimisalast kompetentsi.

Õppemeetodid:

Aktiivõppe kogumaht 63 AT, millest iseseisev töö 18 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Arenguprogrammi tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud terve programmi. Programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb 9-st põhjalikust õppepäevast.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Ei

* Arenguprogrammi autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.