Ülevaade Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2022. a kohtulahendite olulisematest seisukohtadest

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 16.02.2023 - 16.02.2023 Registreerimise lõpp: 15.02.2023 Kestvus: Asukoht: Online-koolitus Hind: 239 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 15. veebruarini Soodushind: 159 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Online-koolitus: Ülevaade Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2022. a kohtulahendite olulisematest seisukohtadest

Koolituse eesmärk on tutvustada ja selgitada Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2022. a kohtulahenditest nähtuvaid olulisemaid õiguslikke seisukohti  ja nende tõlgendusetega seonduvaid õiguse kohaldamise probleeme.

Koolituspäeva esimeses osas käsitletakse Riigikohtu lahendite pinnalt olulisi materiaalõiguse ja teises osas menetlusõiguse küsimusi. Alateemade juures antakse vajadusel, lisaks kohtupraktika seisukohadele, laiem ülevaade vastava alateema teoreetilistest küsimustest. Samuti arutakse teemadega seonduvaid koolitusel osalejate poolt esitatavaid küsimusi.

Praktilisi nõuandeid jagab Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik mag. iur. Tambet Tampuu.

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:45 - 10:00

Materiaalõigus osas tulevad käsitlemisele Riigikohtu seisukohad ja sellega seonduv alltoodud küsimustes


10:00 - 11:30

• Arvelduskontolepingu erakorraline ülesütlemine (VÕS § 720 lg 2 jt)
• Spordivõistlustel osalemisega seoses tekkivad võlasuhted (VÕS § 101 lg 1 p-d 1 ja 6, § 8, § 115, § 1012 jt)
• Osaniku ja aktsionäri nõue osaühingu või aktsiaseltsi vastu dokumentidega tutvumiseks (ÄS § 94, § 166 lg 1 ja § 287)
• Isiklike õiguste rikkumisest tulenev deliktiline vastutus (VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 4, § 1046, § 1050 jt)
• Õigusrikkumise lõpetamise või sellest hoidumise nõue (VÕS § 1055 lg 1 jt)
• Kinnisasjale juurdepääsu saamise nõue (AÕS § 156 jt)
• Lapsele elatise mõistmine (PKS § 101 jj , § 2172 jt)
• Osaniku kohustamiseks hääletada osanike otsus poolt (TsÜS § 68 lg 5 jt)

Virgutuspaus


11:30 - 11:45

Koolitus jätkub


11:45 - 13:15

Tambet Tampuu
Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik mag. iur.

Tsiviilkohtumenetlusõiguse osas tulevad käsitlemisele Riigikohtu seisukohad ja sellega seonduv järgmistes küsimustes:

  • Hagi tagamine (TsMS § 377 jj)
  • Menetlusdokumentide kättetoimetamine (TsMS § 311 jj)
  • Hagi menetlusse võtmisest keeldumine või läbi vaatamata jätmine hagi õigusliku perspektiivituse tõttu (TsMS § 371 lg 2, § 423 lg 2 jt)
  • Asjaolude muutumise korral teise hagieseme esitamine (TsMS § 376 lg 4 p 3)
  • Tuvastusnõue (TsMS § 368, § 477 lg 1 jt)
  • Kohtu kvalifitseerimis- ja selgitamiskohustus hagimenetluses (TsMS § 329 lg 3, § 435 lg 1, § 436 lg-d 6 ja 7, § 438 lg-d 1 ja 2, § 351 lg-d 1–3 jt)
  • Eeltõendamismenetlus (TsMS § 278–218, § 244 jt)
  • Maa- ja halduskohtute pädevuse eristamine (TsMS § 1, § 371 lg 1 p 2, § 423 lg 1 p 13, § 475 lg 2 jt)

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Kohtunikud, notarid, advokaadid, juristid, konsultandid, nõunikud ja teised teemast huvitatud isikud

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng, auditooriumi kaasatus. Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelu käigus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Ei

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi