Kõik oluline teedeehitusest ja kaevetöödest (6,3TP)

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 03.06.2024 Registreerimise lõpp: 03.06.2024 Kestvus: 7 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 239 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 26. maini Soodushind: 169 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Kõik oluline kaevetöödest ja teedeehitusest

Koolitus annab 6,3 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Koolituse eesmärk on varustada osalejaid põhjalike teadmistega kaevetööde eripäradest ja integreerida need teadmised teedeehituse nõuetesse, tehnoloogiatesse ning tehnilistesse aspektidesse. Osalejad õpivad, kuidas projekteerida ja teostada kaevetöid, hallata seonduvat dokumentatsiooni ning suhelda tõhusalt töövõtjate ja Transpordiametiga, tagades sellega tööde vastavuse kehtivatele nõuetele. Koolitus baseerub kehtivale seadusandlusele ning praktikale.

Koolituse läbinu:

 • omandab ülevaate kaevetöödega seonduvatest küsimustest;
 • saab ülevaate pinnase omadustest ja tugevdamise viisidest;
 • omandab ülevaate kaevetöid reguleerivatest seadustest, määrustest, standarditest ja juhenditest ning käsitlemata ei jää ka hea tava;
 • teab, mis on projekt ja selle kohustuslikud osad;
 • omandab ülevaate Transpordiameti nõuetest ja ka linna reglemendist;
 • omandab ülevaate teede konstruktsioonist ja kandevõime mõõtmisega seotud küsimustest.

Koolitusele on oodatud projekteerijad, ehituse objekti- ja projektijuhid ning omanikujärelevalve tegijad. Samuti on koolitusele oodatud KOV teedespetsialistid.

Koolituse viib läbi volitatud teedeinsener (tase 8) ning Tallinna Tehnikaülikooli teede ja ristmike projekteerimise lektor Ain Kendra.

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Programm

03.06.2024


09:20 – 09:30

Kogunemine veebikeskkonda

09:30 – 11:30

Kaevetööd ja teedeehitus

 • Ain Kendra

  Ain Kendra

  Volitatud teedeinsener tase 8, T-Konsult OÜ juhataja ja konsultant, Tallinna Tehnikaülikooli lektor (teede ja ristmike projekteerimine)

 • Kutsesüsteem: projekteerimine, ekspertiis, ehitus, omanikujärelevalve, audit. Projektijuhtimine, üldehitusobjektid ja teedeobjektid. Kompetentsipiirid. MTR ja kutseregister.
 • Normatiivbaas – seadused, määrused, standardid ja juhendid ning hea tava
  – Projekteerimisnorm – Kliimaministeeriumi määrus 71. Normi kehtivuse ulatus – avalikud asulavälised teed (täies ulatuses uutele teedele, remondil ja rekonstrueerimisel projektis ettenähtud ulatuses) ja põhimõisted
  – Kvaliteedinõuded – kehtiv MKM määrus 101 ja selle nõrgad kohad, mida lähiaegadel kavatsetakse uuendada/muuta
  – Transpordiameti juhised – kohustuslikud riigiteedel, mujal tellija äranägemisel, kuid probleemsetes kohtades tuleb ka läbi hea tava kasutada muuhulgas Ameti juhiseid.
 • Projekt ja selle kohustuslikud osad. Prioriteedid kui sisus vastuolud. Ehitusprojekti standard (EVS 932) – ei tea kellele. Teetööde kirjeldus (hall ala alates 2015). Materjalide nõuete spetsifikatsioon – ei piisa viitest standardile kuna standard sätestab kategooriad, kuid mitte seda, millist kategooriat konkreetsel juhul rakendada
 • Kandevõime (üldehituses purunemiseelse seisundi järgi – E1 ehk Ev1, teedeehituses korduvkoormuse baasil Ev2) ja konstruktsiooni elastsusmoodul (Ev2 ja Evd)
 • Katendiarvutus – KAP (elastsete katendite juhise järgi) ja KRP (Odemarki valem, Soome juhiste alusel – ka aluseks katendikataloogidel)
 • Pinnased ja nende liigitused – nii senise GOSTi valguses kui EVS-EN seeria normide järgi. Pinnase omadused ja nende sõltuvus niiskusest.

11:30 – 11:45

Sirutuspaus

11:45 – 13:45

Koolitus jätkub

 • Pinnaste tugevdamine – keemiline (sideainete lisamine) ja mehhaaniline (segamine kvaliteetsema materjaliga) ning geosünteetide kasutus ja kuivõrd seda saab arvutustes kasutada. Turbal – ülekoormamine (vesi ja õhk välja), stabiliseerimine. Pehme savi – maalihke oht mida geotehnik peab kontrollima. Võimalikud tugevdusviisid.
 • Olemasoleva teekonstruktsiooni stabiliseerimine – FDR, KS, TS, Stabilroad
 • Külmumissügavus – senine 125 cm ja tegelik. Külmakerkearvutus ja piirid. Veerežiim ja selle parandamise võimalused
 • Liiklus/koormus ja prognoosid – riigi baasprognoos, linna liiklusmudelid
 • Tallinna tüüpkatend ehk kataloogikatend – alused ja rakendamise reglement. InfraRYL/Espoo ja lähendused teistele tiheasustusaladele
 • TrAm juhend – tüüpkonstruktsioonid väikese liiklusega riigiteedele – ja selle piiratus
 • Teekonstruktsiooni kavandamine nii kataloogi kui tüüplahenduse korral. KAP ja KRP Asfaldikihtide lubatud paksused (EVS 901-3)
 • Sillutiskatte kavandamise põhimõtted
 • Kandevõime või konstruktsiooni elastsusmooduli mõõtmine
  – M101 reglemendi alusel (Inspector/Loadman) – ainult teedeehituse osas
  – Plaatkoormuskatse ja FWD kui etalonseadmed – universaalsed
  – Kergdeflektomeetrite (LWD) kasutus – etalonseadme suhtes
  – Kitsendused ja piirangud – kus ja mida saab/tohib mõõta

13:45 – 14:15

Sirutuspaus

14:15 – 15:45

Koolitus jätkub

 • Kaevetööd. Definitsioon.
 • Kavandamine – kõigi trassivaldajate kooskõlastused, kriitiliste trasside puhul trassiomaniku esindaja kaevetöödes kohal kuigi see iseenesest ei garanteeri midagi sest esindaja tihti ei teagi, kuskohas nende objekt paikneb.
 • Kaeviku laius et põhjas töötama mahub, seina kalle et ei variseks. Objekti aluse tihendamine (Inspector).
 • Taastäite materjal – maksimaalselt kohalik, enam ei ole filtratsiooninõuet
 • Tihendamine – tihendatava kihi paksus vastavuses seadmete tööulatusega
 • Tööde dokumenteerimine – kihtide kaupa vastuvõtt. Päevikusse kirja aeg, temperatuur ja sademed, tehtud tööd ja saatelehtede info, kontrollmõõtmised
 • Tööde järel konstruktsiooni taastamine. Taastäitmisel tuleb koos iga kihiga kaevikut laiendada et tihendada tööde käigus lahti raputatud üleminekuala.
 • Linna reglement – et mitte tekitada lapitekke, tuleb taastamist võtta laiemalt, kuid seegi võiks olla M101 koosseisus ja mitte iga asumi enda eeskirjas

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Koolitusele on oodatud projekteerijad, ehituse objekti- ja projektijuhid ning omanikujärelevalve tegijad. Samuti on koolitusele oodatud KOV teedespetsialistid. Lisaks kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 7 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

* Koolituse autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.

Vaata sarnaseid

Kortermajade renoveerimise praktilised lahendused (6 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 13.05

Teraskonstruktsioonid ja nende arvutamine (4,7 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 31.05

Kasutamisest teavitamise ja kasutusloa taotlemisega seotud probleemidest praktikas (3,8 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 05.06

Ehituslepingute riskide maandamine – kuidas vältida ehitusvaidlusi? (3,8 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 07.06

Maa ja ehitise sihtotstarve ning selle muutmine (3,2 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 11.06

Ehitisregistri praktiline koolituspäev (3,2 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 12.06

Ehitusprojekti töökorraldus (11 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 22.08

Päikeseenergia kasutamise ja tuulikute rajamisega seotud ehitusõiguslikud küsimused (2,8 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 22.08

Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 26.08

Teekatendite projekteerimine (4,3 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 28.08

Ehitusstaatika ja tugevusõpetus ning nende olulisus ehituses (4 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 10.09

Tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamisega ning tehnoseadmete paigaldamisega seotud õiguslikud küsimused (3,2TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 20.09

Liimpuitkonstruktsioonid ning nende arvutamine (4 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 02.10

Väikeplokkidest hoonete konstrueerimine (5,3 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 09.10