Ehitusinseneri arenguprogramm (32,1TP)

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 11.11.2024 - 12.12.2024 Registreerimise lõpp: 12.12.2024 Kestvus: 72 AT Asukoht: Online-arenguprogramm Hind: 2043 € + km Ühe õppepäeva hind: 227 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 07.juulini Soodushind: 1611 € + km Ühe päeva soodushind: 179 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.hange_ehitus

Ehitusinseneri arenguprogramm

* Uurige lähemalt ka Eesti Töötukassa võimalustest koolitustoetuse ja teenusest töötaja koolituskulude hüvitamisest tööandjale

Arenguprogramm annab kokku 32,1 TP (inseneri täiendõppe punkti). 

Väljakutseid tulvil inseneritöö eeldab täna rohkem kui kunagi varem analüüsivõimet, täpsust, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, kohanemisvõimet ning suhtlemis-, juhtimis- ja koostöövalmidust.

Keskmisest vastutusrikkama ametiga käib kaasas pidev täiendõpe efektiivsuse tõstmiseks ning kvalifikatsiooni säilitamiseks. Lisaks erialastele teadmistele oodatakse ehitusinsenerilt head suhtlemisoskust, kiiret ja läbimõeldud tegutsemist erinevate olukordade lahendamisel ning ehitusvaldkonda reguleerivate seaduste ja normide tundmist.

Ehitusinseneri arenguprogramm on spetsiifiliste erialaste teadmiste ja inimeste juhtimisele suunatud täiendõpe.
Eesmärk on täiendada ehitusinseneride teadmisi ja oskusi vastavalt ehitusinseneri kutsestandardis (6,7,8) kirjeldatud kompetentsusnõuetele.

Programmi sisukaid ja mitmekülgseid õppepäevi viivad läbi oma ala tipptegijad ja väärtusliku kogemuspagasiga praktikud: Alar TiimlaTiit Valm, Martina Proosa, Ardon Kaerma, Kristjan Tamm, Henn Sarv, Martin Sillaots, Taavi Liiv ja Olavi-Jüri Luik.

Programmi teemad jagunevad 9-le õppepäevale.

Programmi läbinu teab muuhulgas:

 • Ehituse dokumenteerimisest ja sellele esitatavatest nõuetest
 • Kuidas ületada peamisi väljakutseid inimeste juhtimises ja pidada tulemuslikke läbirääkimisi
 • Praktikas esinevatest olulisematest probleemidest kasutusloa taotlemisel
 • Ehitistele esitatavatest tuleohutusnõuetest ja päästeameti praktikast
 • Ehituslepingute sõlmimisel riskide maandamisest värskeima kohtupraktika valguses
 • Tagatiste ja õiguskaitsevahendite rakendamisest
 • BIM mudeli efektiivsest kasutamisest igapäevases ehituses
 • Valdkonnas enim kasutatavatest Exceli valemitest ja tabeltöötlusest
 • Tööohutusnõuetest ehitusel
 • Ehitusgraafikute koostamisest Microsoft Project programmi abil
 • Osapoolte (projekteerija, ehitaja, järelevalve jt) vastutusest ning kindlustusest ehituses

Osalemistasu on 2043 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale on 1611 €+km). Soovi korral on võimalik tasuda ka kolmes osas. Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse info, mis päeva(de)l soovid osaleda. Ühe õppepäeva hind on 227 €+km (sooduspakkumistega liitujale 179 €+km). Palun sisestage erisoov registreerumisel märkuste lahtrisse.

Programm koosneb üheksast õppepäevast, mis annab suurepärase võimaluse täiendada ehitusinseneri või ehituse projektijuhi teadmisi. Oodatud on ehitusinsenerid, ehituse projekti- ja objektijuhid, ehitusfirmade juhid, ehitusjärelevalvega tegelevad inimesed ja kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppe kogumaht 72 AT, millest iseseisev töö 30 AT. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Kursus lõpeb elektroonilise kirjaliku arvestusega. Ehitusinseneri arenguprogrammi tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud 8 päeva 9-st ja teinud kirjaliku arvestuse.
Õppepäevadel 6, 7 ja 9 on vajalik oma arvuti, kus on olemas ka vastavad programmid.

Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Advertisement banner

Programm

11.11.2024

1. ÕPPEPÄEV


09:00 – 13:30

Ehituse dokumenteerimine ja sellele esitatavad nõuded. Praktikas esinevad olulisemad probleemid kasutusloa taotlemisel (3,8 TP)

 • Millistel juhtudel tuleb ehitamine dokumenteerida?
 • Kelle kohustus on ehitamine dokumenteerida ning kes seda kontrollib?
 • Dokumenteerimise üldised nõuded
 • Nõuded erinevatele dokumentidele (ehituspäevik, kaetud tööde akt, töökoosolekute protokollid jt)
 • Olulisemad muudatused võrreldes varasema määrusega
 • Probleemid seoses ehitusdokumentide üleandmise ja säilitamisega
 • Ebavajalike dokumente nõudmine
 • Kontrolli esemest mittekinnipidamine (st mitteasjakohaste nõudmiste esitamine)
 • Kasutusloa menetluse sidumine muude menetlustega (nt muude loa- või teavitamismenetlustega)
 • Eraõiguslikke suhete reguleerimine
 • Kooskõlastuste ja arvamustega arvestamine
 • Jäätmekäitlusega ja haljastusega seotud nõudmised
 • Kasutusloa andmisega viivitamine

13.11.2024

2. ÕPPEPÄEV


09:00 – 13:30

Inimeste juhtimine ja efektiivsed läbirääkimised inseneritöös (4,8 TP)

 • Tiit Valm

  Tiit Valm

  vabakutseline koolitaja ja konsultant

 • Aeg, eelarve ja juhtimine – aeg põleb alati alguses ja raha peamiselt lõpus – kuidas olukorda optimeerida?
 • Inimeste juhtimise peamised väljakutsed ja kuidas neid ületada?
 • Kuidas enda projekt teise inimese peas prioriteetseks teha?
 • Tõhusad läbirääkimised ja pooli rahuldavale kokkuleppele jõudmise kunst
 • Läbirääkimiste eeldused ning selleks soodsa pinnase loomine
 • Läbirääkimiste tehnikad – millist tehnikat millal kasutada?
 • Kokkuleppe sõlmimisest selle eduka täitmiseni – olulised vaheetapid, mida jälgida

14.11.2024

3. ÕPPEPÄEV


09:00 – 13:30

Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded ja päästeameti praktika (3,8 TP)

 • Ehitiste klassifitseerimine
 • Tuleohutusriskide määramine
 • Eelprojekt / põhiprojekt /  tööprojekt / projekti ekspertiis
 • Analüütiline tõendamine
 • Tuleohutusalane järelevalve
 • Tuletõkketööd
 • Täitedokumentatsioon
 • Tuleohutusaudit

20.11.2024

4. ÕPPEPÄEV


09:00 – 13:30

Ehituslepingute sõlmimisel riskide maandamine värskeima kohtupraktika valguses, tagatiste ja õiguskaitsevahendite rakendamine (4,3 TP)

 • Kristjan Tamm

  Kristjan Tamm

  Advokaadibüroo NOVE partner, vandeadvokaat; Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ehitus- ja planeerimisõiguse õppejõud

 • Ülevaade ehitusega seotud lepingulistest suhetest
  – ehituse peatöövõtu- ja alltöövõtuleping
  – projekteerimisleping
  – ehitus-projekteerimisleping
  – omanikujärelevalve leping
  – nendele suhetele kohalduv õigus ja vastutuse jaotus ehitusega seotud isikute vahel puuduste ilmnemisel
 • Riskide kaardistamine ja maandamine ehituslepingute sõlmimisel
  – milliseid valdkondi ja teemasid oleks mõistlik lepingus reguleerida?
  – näiteid kohtupraktikast, mille üle kõige rohkem vaieldakse ja kuidas saab selliseid vaidlusi kvaliteetse lepinguga ära hoida
 • Ehituslepingute puhul kasutatavad tagatised ja nende rakendamine. Ehitusega seotud kindlustuskaitse
 • Võimalikud õiguskaitsevahendid lepingu rikkumise korral liikide lõikes
  – lepingu täitmise, sh puuduste likvideerimise nõue
  – kahju hüvitamine
  – hinna alandamine
  – leppetrahv
  – omapoolsete kohustuste täitmise peatamine
  – lepingust taganemine vs lepingu ülesütlemine
 • Ehitise garantii. Ehitusega seotud nõuete aegumine

22.11.2024

5. ÕPPEPÄEV


09:30 – 11:30

Tööohutusnõuded ehitusel (1,5 TP)

 • Tööohutuse vajalikkus ehitusobjektil ja põhilised seadusandlikud aktid, mis seda reguleerivad
 • Riskide hindamine ja maandamine ehitusobjektidel, objekti organiseerimise plaan
 • Isikukaitsevahendite vajadus ja kasutamine
 • Töötamine süvendites ja kõrguses ning sinna pääsemine
 • Ohtlikud tööd ehitusplatsil ja olulised tegevused ohu vähendamiseks
 • Ehitusele pääsemiseks kohustuslik „Töötajakaart“ – soetamine ning sellega seonduv

03.12.2024

6. ÕPPEPÄEV


09:30 – 12:45

BIM mudeli efektiivne kasutamine igapäevases ehituses (2,9 TP)

 • Taavi Liiv

  Taavi Liiv

  Ehituse organiseerimise kogemusega digitaalehituse praktik

 • Mudel efektiivne kasutamine praktikas
 • Kuidas mudelis liikuda?
 • Kuidas võtta mõõte?
 • Kuidas teha lihtsamaid kontrolle?
 • Kuidas mudeli kvaliteeti hinnata?
 • Mida küsida projekteerijalt?
 • Mudeli põhine suhtlus. Mudel annab ideaalse ja tasuta võimaluse projekti kommentaare vahetada väga täpselt ja visuaalselt. Õpime kuidas seda kasutada.

05.12.2024

7. ÕPPEPÄEV


09:30 – 12:45

Excel – valdkonnas enim kasutatavad valemid ja tabeltöötlus (3,0 TP)

 • Microsoft Excel inseneritöös
 • Enimkasutatavad valemid ja tabeltöötlus
 • Miks teha asju tabelite ja valemitega?
 • Andmed ja tabel, mis on mis?
 • Miks peaks oma andmeid hoidma korralikult ja miks just tabelis?
 • Mis asi see tabel üldse on?
 • Kuidas igalt poolt andmed kokku saada ühte vajalikku kohta?
 • Valemid on lihtsad, kui neid õigesti kasutada – valemid tabelis ja tabeli najal
 • Valemid tabelite sidumiseks
 • Valemid tabelite kasutamiseks
 • Valemid andmetest info kättesaamiseks

10.12.2024

8. ÕPPEPÄEV


09:30 – 12:45

Osapoolte (projekteerija, ehitaja, järelevalve jt) vastutus ning kindlustus ehituses (5,4 TP)

 • CAR kindlustus ja selle olulised nüansid
  -Kindlustuskaitse variandid
  -Kindlustusteenuse ja täitmistagatise konkurents
  -Hüvitisnõude andmine tellijale
 • Vastutuskindlustus
  -Vastutuskindlustuse tingimuste ja ehitaja reaalse vastutuse kooskõla
  -CAR kindlustus vs üldvastutuskindlustus – mida eristada
  -Sisuline ja summaline vastutus
  -Ajaline vastutus
  -Otsenõudeõigus
  -Õigusabikulud

12.12.2024

9. ÕPPEPÄEV


09:30 – 12:45

Ehitusgraafikute koostamine Microsoft Project programmi abil (4,2 TP)

 • Martin Sillaots

  Martin Sillaots

  Projektipõhiste ainete dotsent Tallinna Ülikoolis ja projektijuhtimise aine lektor Tallinna Tehnikaülikoolis

 • Ülesannete liigendatud loetelu loomine
 • Ülesannete kestuste määramine
 • Miks ei tohi projekti alguskuupäeva sisestada ülesande reale?
 • Kumb on parem, kas ülevaatlik või järjestikuline planeerimine?
 • Kas eelistada rohkeid alamdetaile või lamedat struktuuri?
 • Miks ei tohi läbisegi kasutada erinevaid ajaühikuid?
 • Kuidas vähendada ülesannete kestuse ebatäpsusest tulenevaid riske?
 • Ülesannete järjekorra määramine
 • Kriitilise tee analüüs
 • Miks ei tohi ülesannete alguse- ja lõpukuupäevi käsitsi sisestada?
 • Miks iga ülesanne peab algama ASAP ja kuidas kirjeldada väliseid tähtaegu?
 • Kas koondülesanne on ülesanne?
 • Kas 1 algus-algus seos on parem kui 2 lõpp-algus seost?
 • Kuidas lühendada projekti kestust?
 • Mis asi on projekti kriitiline tee?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Arenguprogramm

Lektorite arv:

9

Sihtrühm:

Ehitusinsenerid, ehituse projekti- ja objektijuhid, ehitusfirmade juhid, ehitusjärelevalvega tegelevad inimesed ja kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Programm koosneb üheksast põhjalikust õppepäevast, mis annab suurepärase võimaluse täiendada ja uuendada oma teadmisi. Õppe kogumaht 72 AT, millest iseseisev töö 30 AT. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Kursus lõpeb elektroonilise kirjaliku arvestusega. Tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud terve arenguprogrammi ja teinud kirjaliku arvestuse. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

* Koolituse autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.